Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödor

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener. Riktade förändringar i ett genom kan idag göras med precision där den så kallade gensaxen kan utnyttjas för olika ändamål. Projektets vision är att skapa förutsättningar för nya och innovativa växtförädlingsverktyg och metoder inom genomeditering för svensk livsmedelsproduktion.Denna vision ska nås genom att:

  • bygga upp ett nätverk för genomeditering av livsmedelsgrödor.
  • demonstrera teknikens användbarhet för att lösa dagens utmaningar inom växtförädling. Exempelgrödor i projektet är vete och sockerbeta.
  • öka den tillgängliga genetiska variationen för förädlare.

Projektet består av tre så kallade arbetspaket:

Arbetspaket 1 - Organisation av nätverk för genomeditering av livsmedelsgrödor

Med projektet som bas byggs ett nätverk upp för forskare, studenter och näring med fokus på utvecklingen av genomeditering för livsmedelsgrödor och dess tillämpningar för att lösa framtida utmaningar för näring och samhälle. Möten med specifika inriktningar planeras där deltagare kommer att bjudas in brett med avseende på ämne.

Arbetspaket 2 - Genomeditering i vete, kandidatgener för kadmiumupptag

Cerealier är en av hörnstenarna i svenskt jordbruk och grödor som kräver kontinuerliga förädlingsframsteg. Kadmiumupptag i vete kan vara ett problem i cerealier beroende av växtsort och jordmån eftersom tungmetaller i livsmedel inte är önskvärt. Projektet kommer att rikta mutationer mot gener som kan antas påverka upptag och transport av kadmium. Den genetiska bakgrunden för detta är idag mest studerat i Arabiopsis och ris.

För att få in mutationerna i målgenerna så kommer gensaxen att användas införd med flera olika tekniker. En DNA-fri teknik eftersträvas som är applicerbar på växtdelar som pollen för att snabbt kunna erhålla nya plantor med ny genetisk variation. 

Arbetspaket 3 - Genomeditering i sockerbeta, kandidatgener för mottaglighet av betcystnematoder

Sockerbeta är en viktig gröda där det hittills saknas rapporter om genomeditering. Betcystnematoden är en allvarlig skadegörare i sockerbetsodlingar som orsakar skördeförluster. Projektet kommer att studera gener som ökar mottagligheten för angrepp av betcystnematoden där man kan anta att mutationer gör att den inte kan fullfölja sin infektion. Projektet kommer även att ta fram ett basprotokoll för gensaxen och geneditering i sockerbeta eftersom det inte finns tillgängligt idag. Projektdeltagarna har erfarenhet sedan tidigare från att utföra genmodifieringar i sockerbeta så förutsättningarna är goda. Liksom för vete kommer projektet att sikta på teknik baserad på införande av gensaxen tillsammans med ett kort syntetiskt RNA för att erhålla de specifika mutationerna.

Projektet kommer att bidra med kompetensutveckling och ett forum för kontakter och dialog mellan akademi och näring för hur genomeditering kan implementeras på grödor i svensk livsmedelsproduktion på kortare och längre sikt. Nätverket med näring och forskare kommer utgöra en bas för utformningen av nya projekt som kan utgöra grund för sökande av finansiering från lämpliga källor. De föreslagna projekten inom vete och sockerbeta får

Relaterade sidor: