Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet 

Den växande medvetenheten om klimatpåverkan av en kost med hög andel animaliskt protein och önskan att minska vårt importberoende av soja gör att det idag finns en mycket stor efterfrågan på svenskodlat växtbaserat protein för foder såväl som livsmedel. Ökad odling av baljväxter, såsom ärtor och bönor har i ett flertal internationella rapporter angetts som en viktig del av lösningen för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden. 

Ärta har en lång odlingstradition i Sverige men många av sorterna tillgängliga på marknaden saknar viktiga egenskaper som efterfrågas idag. För att möta framtidens behov behöver dagens ärtförädling fokusera på både ökad produktivitet och förbättrad råvarukvalitet. Det här projektet kommer att bygga upp ett nytt förädlingsprogram på de tre ärttyperna foderärt, kokärt (gulärt, fältärt) och industriärt (konservärt, trädgårdsärt) och skapa förutsättningar för att utveckla nya ärtsorter för svenska odlingsförhållanden på ett kostnads- och tidseffektivt sätt med moderna växtförädlingsmetoder. 

Ökad avkastning och klimatsäkrad råvarukvalitet är egenskaper som eftersträvas och prioriteras i förädlingen. Klimatsäkrad råvarukvalitet handlar om tidighet och mognad samt vattenmättnads- och torkstress. Ett viktigt mål för projektet är också att ge ett mervärde i ärta för humankonsumtion, vilket till exempel görs genom att utvärdera vilken typ av ärta som lämpar sig bäst som utgångsmaterial för proteinkoncentrat och proteinisolat samt identifiera begränsande antinutritionella komponenter. När det gäller kokärt ligger fokus på kokbarhet, vilket är relaterat till stärkelse och fiberinnehåll. För industriärt handlar det om en sötare smak och tydligt definierad variation i tidighet och mognad. 

Detta projekt kommer att leverera nya växtförädlingsverktyg för ärta genom att utveckla DNA-baserade precisionsmarkörer, nya fenotypningsprotokoll för de i projektet prioriterade egenskaperna för att på detta sätt skapa förutsättningar för industrin att etablera markörbaserade förädlingsprogram för ärta så att svensk näring snabbare kan utveckla nya egna sorter i framtiden. Projektet möjliggör således en övergång från ett traditionellt fenotypbaserat förädlingsprogram till ett effektivare genotypbaserat program ur vilket markörbaserad selektion eller genomisk selektion kan utvecklas. Detta är helt avgörande för en framtida konkurrenskraftig sortframställning med en expanderande och hållbar odling av ärta i Sverige. 

Projektet kommer leverera: 

  • Nya förädlingsprogram på foder-, kok-och industriärt 
  • En ärtkollektion bestående av genbanksaccessioner och marknadssorter som kommer serva de anknutna förädlingsprogrammen med källa för genetisk variation och identifiering av intressanta korsningsföräldrar 
  • Genomiska verktyg och precisionsmarkörer för ärta 
  • Fenotypmetoder för vattenmättnads-och torkstress 
  • Identifiering av förädlingsmål för råvarukvalitet 
  • Forskningsanknuten utbildning och vetenskapliga publikationer 

Media 

Relaterade sidor: