Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Senast ändrad: 01 november 2023

Kort om projektet

Rybs är en miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder främst i norra Sverige men är också ett bra alternativ för odling i delar av Svealand. På grund av kraftigt minskade växtförädlingsinsatser under de senaste 20 åren har den dock halkat efter andra grödor i avkastning.

För att växtodlingen ska vara hållbar krävs en bra växtföljd som bidrar till att bekämpa skadedjur och sjukdomar, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Att enbart odla en eller två grödor räcker inte för att öka produktionen på ett hållbart sätt. Odling av rybs ger även jordbruk i norra Sverige möjlighet att ha oljegröda i sitt odlingssystem.

Växtförädlingen bidrar med framtagandet av grödor med bra avkastningspotential och genom att kombinera flera av dessa grödor blir skördarna större och grödorna friskare. En ökad växtodling och produktutveckling i norra Sverige är nödvändig för en stärkt livsmedelsproduktion och svensk konkurrenskraft. Därför behöver nya sorter av rybs utvecklas med hänsyn till klimatet men också med hänsyn till sjukdomar och skadedjur för att få så goda skördar som möjligt på en relativt begränsad yta.

Projektet syftar till att utveckla rybs som oljegröda för odlingsförhållandena i norra Sverige Projektet pågår i ca 3 år och målet är att kunna erbjuda ett nytt förädlingsmaterial och ha utvecklat vissa molekylära verktyg för fortsatt förädling av rybs i Sverige. Projektet har viss hjälp genom att raps och rybs är nära besläktade vilket gör att det redan finns redskap och kunskap om raps som kan användas och anpassas för rybs, vilket snabbar upp förädlingsprocessen för grödan.

Fältförsök kommer att genomföras under både 2020 och 2021 för att studera hur varianter beter sig som t.ex. längd, bredd, hur bra de växer, när de börjar blomma, hur tidigt de mognar och hur stor avkastning de ger. Motståndskraft mot olika sjukdomar och innehåll av olika ämnen kommer också att utvärderas. Enskilda varianter som är bättre än andra kommer att identifieras. Ett antal plantor med intressanta egenskaper väljs ut från fältförsöket, och frö tas ifrån dessa för vidare förädling. Studierna bidrar med viktig kunskap till förädlaren som säkerställer fortsatt svensk förädling av rybs och kommer att ge värdefull kunskap om rybs i en Skandinavisk kontext.

Samarbete sker mellan SLU, Jerrestad Agro AB och Hushållningssällskapet där de olika aktörerna bland annat tillhandahåller tillgängligt förädlingsmaterial av rybs, bidrar med kompentens inom praktisk rybsförädling och växtodlingskompetens för norra Sverige och internationella nätverk av växtförädlare samt molekylärt laborativt arbete. Samarbetspartners kommer även att delta i planering och genomförande av fältförsök under 2021.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Professor Anders Carlsson, Prefekt
Institutionen för växtförädling, SLU
anders.carlsson@slu.se, 040-415561