Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Timotej (Phleum pratense L.) är Sveriges mest odlade vallgräs och har därför stor betydelse för produktionen av högkvalitativt foder för såväl boskap som våra sällskapsdjur. Odlingen av timotej har även många positiva miljöeffekter, bland annat därför att den genom sitt fleråriga växtsätt bidrar till en ökad mullhalt i jorden och till ett minskat näringsläckage. I spåren av de snabba klimatförändringar som nu sker kommer dock odlingsbetingelserna för timotej att snabbt förändras och det behövs därför nya timotejsorter som gör att svenskt lantbruk kan upprätthålla en hög odlingssäkerhet av vallgräs i hela Sverige.

Syftet med detta SLU Grogrund-projekt är att effektivisera växtförädlingen av timotej i Sverige. För att göra detta behöver vi utveckla nya metoder för utvärdering av viktiga agronomiska egenskaper, vilka i sin tur kan leda till ett snabbare och mer kostnadseffektivt förädlingsprogram för timotej.

Ett modernt förädlingsprogram kräver tillgång till många nya verktyg och tekniker. Vi kommer därför kartlägga arvsmassan hos timotej för att på så sätt lägga grunden till utvecklandet av flera genomik-baserade verktyg för växtförädling på timotej. Vi kommer också att etablera en omfattande sortkollektion av timotej som innefattar såväl moderna, odlade sorter som äldre material som finns tillgängligt från olika genbanker. Detta görs för att säkra att förädlingen kan starta med en så bred genetisk mångfald som möjligt, så att förädlingen av timotej blir hållbar även på sikt. Det insamlade materialet kommer också att testas i fältförsök på flera platser i Sverige för att kunna identifiera genetisk variation som är av nytta i förädlingsarbetet.

Projektet har som slutmål att generera ett "startpaket" för modern växtförädling på timotej som efter projektets slut kan överlämnas till en kommersiell aktör för utveckling och marknadsföring av nya, förbättrade timotejsorter som möjliggör hållbar vallodling i hela landet. Vi kommer också att samarbeta med projektet för rödklöver, Genomisk selektion i rödklöver, kring metodutveckling och på sikt även med utveckling av nya, högproduktiva vallblandningar med sortmaterial från båda förädlingsprogrammen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Pär Ingvarsson, professor
Institutionen för växtbiologi, SLU
par.ingvarsson@slu.se, 018-67 32 30