Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

En utmaning för odling av rödklöver för fröskörd är att avkastningen varierar extremt mycket. Visionen för projektet är att effektivisera växtförädlingen för avkastning av frö hos rödklöver, en viktig gröda i vallodling för grovfoder.

Tillgången till bra grovfoder med god proteinkvalitet, som rödklöver bidrar med, är avgörande för produktionen av bland annat kött och mjölk inom lantbruket. För att vallen ska kunna odlas behövs tillgång på frö. Eftersom vall är den mest odlade grödan i Sverige rör det sig om stora volymer. Grödor med en hög och jämn avkastning är grundläggande i en hållbar, cirkulär livsmedelsproduktion. Tillgången på frö säkerställer en konkurrenskraftig livsmedelskedja och är en av grundbultarna för svenska gårdars lönsamhet. Vall är också en flerårig gröda som bidrar till kolinlagring i marken genom att man inte plöjer den varje år.

Hos rödklöver styrs fröavkastningen av många faktorer, bland annat tillgång på pollinatörer, odlingstekniska faktorer och sortskillnader (tex ploidigrad). Projektets mål är att hitta stabila kopplingar mellan fröavkastning och genomikdata som kan användas i framtida förädlingsprogram baserat på genomisk selektion. Det består av tre olika delar som sammantaget kommer att ta fram kunskap som effektiviserar urvalet av rödklöverplantor för växtförädlingsverksamhet.

  • Det etableras stora fältförsök på tre platser i södra och mellersta Sverige för att utvärdera fröavkastningen från olika rödklöversorter. Dessa kommer bland annat att innefatta utveckling av metoder för att mäta blomtäthet med drönare.
  • Det etableras mindre fältförsök och försök i växthus för att detaljstudera hur de genetiska egenskaperna hos enskilda plantor kan knytas till deras fysiska egenskaper såsom blomdoft och nektarproduktion.
  • Genetiska analyser baserade på de genomiska data som tas fram i det angränsande projektet Genomisk selektion i rödklöver gör det möjligt att identifiera gener och genetiska markörer som kan kopplas till önskvärda egenskaper som ger ökad frösättning.

Projektet kommer också att ha beröringspunkter med Resistensförädling för friska grödor som för rödklöverns del fokuserar på rotröta och klöverröta och Framtidens åkerböna för mat och foder, eftersom även åkerbönor är beroende av pollination.

Projektet har deltagare från såväl SLU i Alnarp som SLU i Umeå samt Lantmännen och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Kompetensutveckling inom växtförädling tryggas genom projektet då det kommer att involvera såväl studenter på olika nivåer som seniora yrkesverksamma inom akademi och industri.

Relaterade sidor: