Kostnadseffektiv genomisk selektion

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Genomisk selektion är en relativt ny växtförädlingsmetod som används allt mer. I korthet går metoden ut på att identifiera genetiska markörer och dessas koppling till olika egenskaper när man gör urval av individer för förädlingslinjer. Detta projekt handlar om metodutveckling av genomisk selektion i relation till befintliga kommersiella växtförädlingsprogram. Särskilt fokus ligger på att ta fram modeller för att kunna använda metoden på kostnadseffektiva sätt inom programmen. Projektet kommer att fokusera på grödorna sockerbeta, ärta och höstvete, men resultaten kommer att vara användbara även för andra grödor i framtiden.

För sockerbeta är fokus på genetiska markörer för blomning, sockerproduktion och sockerkoncentration. För ärta är fokus avkastning, tidighet, färg och smakegenskaper. För höstvete är fokus avkastning, vinterhärdighet, protein och stärkelse.

Projektet syftar till att höja kunskapsnivån och kompetensen inom genom-assisterad växtförädling i Sverige. De nya kunskaperna kommer att kunna användas för att på ett effektivare sätt identifiera önskvärda egenskaper i förädlingsmaterial och på så sätt förbättra och effektivisera sortframställning. Detta förväntas bidra till en starkare och mer konkurrenskraftig svensk växtförädlingsverksamhet och en ökad svensk livsmedelsproduktion.

Projektet startade 2020 och har finansiering från SLU Grogrund till och med 2025. Medverkande organisationer är SLU, MariboHilleshög, Findus och Lantmännen. Företagen bidrar med kompetens och in kind-finansiering vad gäller växtförädlingsexpertis, genotypning, fältförsök och det diversa genetiska material som är kritiskt för att bygga framgångsrika modeller för svenska förhållanden.

Exempel på planerade aktiviteter inom projektet är:

  • Utvärderingar av behovet av storlek på ”training population” inom genomisk selektion för de olika grödorna, baserat på olika faktorer såsom genetisk variation och komplexitet.
  • Kostnadseffektivisering av metoden genom att skapa modeller där färre genetiska markörer kan studeras och exakthet i resultat ändå bibehållas.
  • Jämförande studier mellan genomisk selektion och konventionella växtförädlingsmetoder, för att studera brytpunkter för metodens ekonomiska lönsamhet.
  • Skapa ett nätverk och utbildningsresurser för kunskapsutbyte inom genomisk selektion för växtförädlare, studenter och teknisk personal.

 

Vetenskapliga artiklar

Artikel i Frontiers in PLant Science, Low cost GS project Alemu, A., Brantestam, A. K., & Chawade, A. (2022). Unraveling the Genetic Basis of Key Agronomic Traits of Wrinkled Vining Pea (Pisum sativum L.) for Sustainable Production. Frontiers in Plant Science, 13(March), 1–15. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.844450

Relaterade sidor:


Kontaktinformation