Resistensförädling för friska grödor

Senast ändrad: 21 april 2023

Kort om projektet

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning inom svensk växtproduktion är att använda sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar, eller resistens, kan användningen av kemiska växtskyddsmedel minskas. Detta bidrar till en bättre miljö för både människor och djur, inklusive pollinerande insekter som annars kan vara känsliga för vissa typer av kemiska växtskyddsmedel. Utfasning av många äldre växtskyddsmedel ställer också krav på alternativa lösningar för framtidens växtskydd och för att upprätthålla konkurrenskraft för svenska odlare. Förädling av sjukdomsresistenta grödor har också en central och viktig roll för att hantera sjukdomar där det i dag saknas effektiva växtskyddsåtgärder. Klimatförändringar kan också leda till ökade problem med sjukdomar inom svensk växtodling, vilket ställer krav på långsiktiga lösningar för ett effektivt och miljövänligt växtskydd.

Inom detta SLU Grogrund-projekt kommer vi att fokusera på fem grödor som ofta direkt eller indirekt finns på svenskens middagstallrik: potatis, vete (bröd), sockerbeta (socker), ärtor och rödklöver (kött och mjölk). Akademi och industri kommer att i samarbete utveckla och använda moderna tekniker för att säkerställa tillgången på sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till svenska förhållanden. De fem grödorna är sinsemellan mycket olika vad gäller sjukdomsproblematik, odlingssystem och omfattning på befintliga förädlingsprogram. Detta gör att vi inom projektet kommer att arbeta med och utveckla kompetens över ett vitt spektrum av växtförädlingsmetoder, från identifiering av nya resistenskällor till genetiska markörer.

Mer specifikt kommer arbetet med potatis att fokusera på torrfläcksjuka där minskad effektivitet och utfasning av kemiska växtskyddsmedel gör det angeläget med alternativa lösningar. En liknande situation existerar för vete, där fokus kommer att vara på svartpricksjuka, axfusarios, gulrost och mjöldagg. Sockerbetor drabbas frekvent av virusgulsot som sprids av bladlöss, och möjligheterna att bekämpa bladlöss har nyligen minskat kraftigt då neonikotinoider har förbjudits. Baljväxterna rödklöver och ärt är båda mycket känsliga för jordburna smittor som orsakar rotröta och, för rödklöver, klöverröta. Det finns i nuläget inga kommersiella sorter med hög motståndskraft mot dessa sjukdomar, vilket ger en kraftig begränsning i den totala produktionskapaciteten.

Vi kommer att arbeta för en långsiktig kunskapsuppbyggnad vad gäller patogenernas biologi och utbredning, deras interaktioner med sina värdväxter och resistensbiologin hos våra grödor. Denna kunskap kommer att omsättas i effektivare förädling av motståndskraftiga grödor för att öka avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtodlingh.

Vetenskapliga artiklar

Artikel i Frontiers in Plant Science, publicerad 14 mars 2023: Evaluation of pea genotype PI180693 partial resistance towards aphanomyces root rot in commercial pea breeding

Artikel i Plant Pathology publicerad 2 juli 2022: Genetic diversity of the pea root pathogen Aphanomyces euteiches in Europe - Kälin - 2022 - Plant Pathology - Wiley Online Library

Artikel i Frontiers in Genetics: Genome-Wide Association Analysis and Genomic Prediction for Adult-Plant Resistance to Septoria Tritici Blotch and Powdery Mildew in Winter Wheat. 

Artikel om sjukdomsresistens i höstvete: Characterizing Winter Wheat Germplasm for Fusarium Head Blight Resistance Under Accelerated Growth Conditions. Frontiers in Plant Science, 12(August). 

Artikel i Agronomy, Open Access Journal, 29 november 2020. Differential Gene Expression Analysis of Wheat Breeding Lines Reveal Molecular Insights in Yellow Rust Resistance under Field Conditions
by  Sandeep Kumar Kushwaha,Ramesh R. Vetukuri, Firuz Odilbekov, Nidhi Pareek, Tina Henriksson and Aakash Chawade.

Artikel i Frontiers in Genetics, publicerat den 26 november 2019: "GWAS-Assisted Genomic Prediction to Predict Resistance to Septoria Tritici Blotch in Nordic Winter Wheat at Seedling Stage"

Fakta:

Projektet pågår: 2019-2023
Projektkoordinatorer: Magnus Karlsson, SLU och Tina Henriksson, Lantmännen.
Deltagande organisationer är: SLU, Lantmännen, Findus, MariboHilleshög, Lyckeby och Potatisodlarna.

Läs mer i forskarporträttet: "Förädling ska ge friska grödor och en hållbar svensk växtproduktion"

Webinarium den 23 maj 2022 "Resistensförädling för friska grödor". Till anmälan och mer information.

Tidningen Viola Potatis publicerade i nummer 1 2021 artikeln Resistensförädling ska ge friskare grödor.

Relaterade sidor: