Välkommen till Kustlaboratoriet!

Senast ändrad: 02 mars 2023
Vy över staden Öregrund från kustlaboratoriets tak. Foto.

Kustlaboratoriet bedriver forskning, miljöövervakning och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Området där hav möter land är fascinerande och komplext, men också utsatt för stor påverkan. Vår rådgivning hjälper myndigheter att fatta faktabaserade beslut om bland annat fiske, havsplanering och miljöåtgärder, och vår forskning genererar ny kunskap om hur klimat, miljö och mänsklig aktivitet påverkar de akvatiska ekosystemen. Kustlaboratoriet är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Kunskap för en friskare kustmiljö

Kustlaboratoriet genomför provfisken längs hela Sveriges kust inom ramen för nationell och regional miljöövervakning. Vi följer fisksamhällens utveckling, eftersom fisk är en viktig miljöindikator. Fisken avslöjar hur kustmiljön mår. Vi samlar in och kvalitetssäkrar data om fisk i det svenska kustområdet, från Bottenviken till Skagerrak, och lagrar och tillgängliggör denna data i våra databaser.

Vi använder data från fisksamhällena för att förstå och följa fiskens roll i ekosystemet och utvecklar rådgivning för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Vi karterar livsmiljöer och gör rumsliga analyser till underlag för havsplanering och fredningsområden. En stor del av vår rådgivning utgör beslutsunderlag för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Vi studerar biologiska effekter av den svenska kärnkraftens intag och utsläpp av kylvatten i vår recipientkontroll.

Forskning som löser riktiga problem - och framtidens utmaningar

I vår forskning fokuserar vi på både tillståndet och sammansättningen hos enskilda fiskbestånd och på hela kustekosystemets dynamik. Vi studerar till exempel hur klimatförändringarna påverkar fisksamhällen, och hur fiskars storlek och tillväxt påverkar allt från samspelet mellan individer till hela näringsvävar och hur de påverkas av fiske.

Vi jobbar med interaktioner mellan fiske, fåglar och däggdjur, undersöker vilka effekter säl och skarv har på kustens ekosystem, och utvecklar sälsäkra och selektiva redskap för det småskaliga kustnära fisket.

I nära koppling till vår forskning utbildar vi framtidens forskare, fiskekologer och miljöövervakare.

Samarbeta med oss

Vi vill att vår kunskap sprids och kommer till nytta, och det är lika viktigt att vi får influenser och idéer från omvärlden.

Kustlaboratoriet samarbetar med alla större svenska universitet, ett tiotal internationella universitet, fiskeri- och havsmiljöinstituten runt Östersjön och internationella organ som HELCOM och Internationella havsforskningsrådet ICES. Samarbete sker också med nationella och regionala myndigheter, samt med intresseorganisationer och fiskerinäring.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att samarbeta med eller jobba hos oss!

Forskningsinfrastruktur vid Kustlaboratoriet

  • Vid Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby bedrivs avel och forskning på odlad lax och öring och här produceras cirka 140 000 laxar och öringar per år för utsättning i Dalälven.
  • Vi är ledande inom ålders- och tillväxtanalys på fisk och vid vårt ålderslaboratorium bestämmer vi årligen åldern på över 10 000 fiskar som en del av svensk miljöövervakning.
  • I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön, där vi undersöker sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer och hur varmare vatten påverkar växter och djur.

 

Adresser till våra kontor

Kustlaboratoriet har huvudkontor i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp,Väröbacka, Lysekil, och Älvkarleby.

Huvudkontor

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Kustlaboratoriet
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5

Kustlaboratoriet i Öregrund

Kustlaboratoriet
SLU/Institutionen för akvatiska resurser
Skolgatan 6
742 42 Öregrund
Tel: 018-67 10 00              
Hitta till Öregrund.

Försöksstationen i Älvkarleby

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby producerar cirka 140 000 laxar och öringar per år för utsättning i Dalälven. Här finns akvarier, bäckar och älv för experiment; faciliteter som också är tillgängliga för externa forskare.

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Fiskeriförsöksstationen                                                       
814 94 ÄLVKARLEBY
Hitta till Älvkarleby

Kustlaboratoriet i Simpevarp

Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs Egentliga Östersjöns kust samt datainsamling inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv. Kontoret ansvarar också för kontrollprogrammet för kärnkraftverket i Oskarshamn.

Kustlaboratoriet
SLU/Institutionen för akvatiska resurser
Simpevarp 100
572 95 Figeholm
Hitta till Simpevarp.

Kustlaboratoriet i Väröbacka

Kontoret i Väröbacka svarar för miljöövervakning och datainsamling längs Kattegatts och Skagerraks kust. Kontoret ansvarar för Ringhals kärnkraftverks kontrollprogram och den fortsatta uppföljningen vid Barsebäck, samt kontrollprogrammet vid Södra Cell Värös pappersmassabruk.

Kustlaboratoriet
SLU/Institutionen för akvatiska resurser
Yttre Skällåkra 6
432 65 Väröbacka
Hitta till Väröbacka.

Kustlaboratoriet i Lysekil

Här bedrivs utveckling av skonsamma redskap för det småskaliga kustfisket i samverkan med kustfiskare. Kontoret ansvarar för maganalys av säl och fågel och deras inverkan på fisk och fiske.

SLU/Institutionen för akvatiska resurser
Kustlaboratoriet
Turistgatan 5
453 30 Lysekil


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22