Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser

Senast ändrad: 04 december 2019

Vid Kustlaboratoriet bedrivs forskning, miljöövervakning, och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Resultaten ligger till grund för fiskeråd, havsplanering, miljöstatus och ekosystemanalys. Vi är ledande inom ålders- och tillväxtanalys på fisk samt utveckling av fiskeredskap för det kustnära fisket. Här bedrivs forskning om betydelsen av klimatförändringar och säl/skarv på fisk och fiske. Vid kärnkraften undersöks biologiska effekter av intag och utsläpp av kylvatten. Vid kontoret i Älvkarleby bedrivs avel och forskning på odlad lax och öring.

Bedömningsgrunder för miljöstatus, fisk- och fiskeriförvaltning

Kustlaboratoriet genomför provfisken längs hela Sveriges kust inom ramen för nationell och regional miljöövervakning, för att följa fisksamhällens utveckling. Vi lagrar och tillgängliggör kvalitetssäkrade data i våra databaser. Dessutom samlar vi in, kvalitetssäkrar och lagrar fiskeridata för bland annat ål, strömming, siklöja och skrubbskädda. Detta sker genom både nationella program och EU:s datainsamlingsprogram inom den gemensamma fiskeripolitiken.

Havsplanering och ekosystemanalys

Vi använder data för att förstå och följa fiskens roll i ekosystemet och för att ge råd kring fisksamhällen, fisket och kustmiljön. Vi tar t ex fram förvaltningsunderlag för både internationellt reglerade fiskarter och nationellt förvaltade arter (t ex abborre, gös, sik, siklöja och gädda). Analys och kartläggning sker även av fritidsfiskets fångster. Vi tar fram underlag för havsplanering och fiskefria områden genom habitatkartering och andra rumsliga analyser.
Vi utvecklar också ekosystembaserad fiskeriförvaltning och rådgivning. Genom integrerad ekosystemanalys, utveckling av indikatorer och bedömningsgrunder för kustfiskens status, och matematiska modeller av hur fiskar påverkar varandra och av miljön skapar vi kunskap om fiskens roll i ekosystemet och om hur människa och miljö påverkar fisksamhällen.

Biologiska effekter av kärnkraftens intag och utsläpp av kylvatten

Vi utför miljöövervakning av hur fisk och bottenfauna påverkas av intag och utsläpp av kylvatten vid Sveriges samtliga kärnkraftverk. I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön, ett invallat havsområde i Forsmarks skärgård där utsläppen av varmt vatten från kärnkraftverket i Forsmark höjer vattentemperaturen. Där undersöks sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer och hur varmare vatten påverkar växter och djur.

Ålders- och tillväxtanalys på fisk

För forskning och rådgivning kring fisk är fiskens ålder och tillväxt viktig. Fiskars ålder kan bestämmas genom att studera deras hörselstenar (otoliter), eller i vissa fall deras gällock, som får årsringar precis som t ex årsingar på träd. Vi är ledande i Sverige på att bestämma ålder på abborre, ål, skrubbskädda, strömming, siklöja, spigg och andra kustfiskarter. I internationella samarbeten utvecklar vi metoder för ökad precision och upplösning (t ex daglig tillväxt), samt nya tillämpningar som t ex kemisk sammansättning av hörselstenarna som kan visa var fisken har befunnit sig under olika delar av livet. Vi bestämmer årligen åldern på över 10 000 fiskar som en del av svensk miljöövervakning.

Klimatförändringars effekter på fisksamhällen

Vattnen blir varmare, mörkare (främst i sjöar) och mindre salt (i Östersjön). Hur detta påverkar fisksamhällen och fisket undersöker vi genom att studera fiskars fysiologi och deras samspel med andra individer (av samma eller andra arter). Vi kombinerar akvarieförsök, fältförsök och matematisk modellering för att koppla effekter på individnivå till effekter på populationer, fisksamhällen, samt deras byten och rovdjur.

Läs mer om vår forskning om fisk och klimatförändringar (på engelska).
Läs mer om vår forskning om fiskars storlek och födoberoende tillväxt (på engelska).

Fiskars storlek och födoberoende tillväxt

Fiskar växer hela livet och kan öka mer än 100 miljoner gånger i vikt under sitt liv. Vad en individ äter beror på hur stor den är; och hur stor den blir beror i sin tur på hur mycket den ätit. Det här leder till återkopplingar mellan hur fiskindivider påverkar sin omgivning och hur de själva i sin tur påverkas av miljön de lever i. Vi studerar hur samspelet mellan individer av olika storlek i ekosystem varierar över tid, och hur det påverkar förändringar i hur fiskpopulationer, samhällen och näringsvävar, men också hur samspelet mellan fisk av olika storlek påverkas av t ex fiske, miljöförändringar och föroreningar. Hur vi kan upptäcka födoberoende tillväxt i naturliga fiskpopulationer, och hur vi kan ta hänsyn till dessa processer i biologisk rådgivning om t ex fiske är en viktig del av vårt arbete.

Effekter av säl och fågel på fisk och fiske

Både bestånden av säl och skarv har ökat under de senaste decennierna. För att uppskatta hur mycket fisk sälen och skarven äter av olika arter och dess inverkan på fiske utför vi dietanalyser och tar fram biologiskt underlag för att analysera sälens och skarvens roll i ekosystemet.

Utveckling av redskap för det småskaliga kustnära fisket

För att minska både konflikten mellan fisket och marina däggdjur eller fåglar, samt för att minska bifångster av både däggdjur och fåglar och oönskad fisk, utvecklar laboratoriets Sälar och fiskegrupp skonsamma fångstmetoder. Arbetet sker tillsammans med fiskerinäringen.

Avel och forskning på odlad lax/öring

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby producerar cirka 140 000 laxar och öringar per år för utsättning i Dalälven. Här finns akvarier, samt en reglerbar bäck och älvsträcka för experiment. Forskning och avel på odlad fisk bedrivs för ett miljövänligt och djuretiskt vattenbruk. Försöksstationen bedrivs i SLU:s regi men välkomnar andra institutioner och företag att forska och göra experiment hos oss.

Samarbete

Laboratoriet samarbetar med alla större svenska universitet, ett tiotal internationella universitet samt fiskeri- och havsmiljöinstituten runt Östersjön. Samarbete sker också med ett flertal nationella och regionala myndigheter samt andra forskningsinstitut.

ICES. Internationella Havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea)  grundades 1902 i Köpenhamn av åtta nordeuropeiska länder. Icesbestår idag av tjugo medlemsnationer och sex nationer med observatörssatus. I början syftade Ices till att vara en vetenskaplig organisation som skulle lösa problem inom fiskeri och Icesskulle tjäna som ett multidiciplinärt forum för vetenskapliga frågor som rör havet. Idag är Ices en modern mellanstatlig organisation som stödjer forskning i Nordatlanten.


HELCOM. Helsingforskommissionen är det styrande organet i "Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö". I Helcom ingår de nio Östersjöstaterna samt EU. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Helcoms huvudsyfte är att skydda Östersjön från alla föroreningskällor och att säkerställa säker navigation.

Adresser till våra kontor

Kustlaboratoriet har huvudkontor i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp,Väröbacka, Lysekil, och Älvkarleby.

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Skolgatan 6
742 42 Öregrund
Tel: 018-67 10 00              
Hitta till Öregrund.
 

Försöksstationen i Älvkarleby

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Fiskeriförsöksstationen                                                       
814 94 ÄLVKARLEBY
Hitta till Älvkarleby
Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Kustlaboratoriet i Simpevarp

Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs Egentliga Östersjöns kust samt datainsamling inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv. Kontoret ansvarar också för kontrollprogrammet för kärnkraftverkets i Simpevarp.

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Simpevarp 100
572 95 Figeholm
Hitta till Simpevarp.

Kustlaboratoriet i Väröbacka

Kontoret i Väröbacka svarar för miljöövervakning och datainsamling längs Kattegatts och Skagerraks kust. Kontoret ansvarar för Ringhals kärnkraftverks kontrollprogram och den fortsatta uppföljningen vid Barsebäck, samt kontrollprogrammet vid Värö pappersbruk.

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Yttre Skällåkra 6
432 65 Väröbacka
Hitta till Väröbacka.

Kustlaboratoriet i Lysekil

Här bedrivs utveckling av skonsamma redskap för det småskaliga kustfisket i samverkan med kustfiskare. Kontoret ansvarar för maganalys av säl och fågel och deras inverkan på fisk och fiske.

SLU
Kustlaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
Turistgatan 5
453 30 Lysekil

 


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se