Hälsomätningar hos naturföretagare

Senast ändrad: 24 januari 2023
Personer och alpackor prommenerar i björkskog

Projektet undersöker om man kan mäta positiva hälsoeffekter av att vistas i naturmiljöer som kund/besökare hos naturföretagare. Vi vill veta om såväl kunden som företagaren kan få värdefull information och nytta av metoder som mäter stress, återhämtning och sinnesstämning.

Undersökningen ingår i delprojektet om hälsomätningar (WP6) inom Botnia-Atlantica projektet "Nordic Nature Health Hub".

Var gjordes studien?

Studien utfördes hos totalt 11 naturföretagare, 6 i Sverige och 5 i Finland (8 var referensföretag i projektet).

Här kan du läsa några reportage om studien hos tre av företagen i Finland:

Hur gick studien till?

Det var totalt ca 170 personer som besökte naturföretagare och samtidigt genomgick hälsomätningar. Upplägget varierade en del beroende på vad företagarna kunde erbjuda. I Finland ansvarade några företagare själva för alla mätningar, men detta upplevdes påfrestande och svårt. I Sverige gick det inte att rekrytera företagare som själva skulle göra mätningar. Upplägget i projektet ändrades därför så att projektpersonal rekryterade forskningspersoner och hade hand om allt det praktiska kring mätningarna vilket underlättade för företagarna. Ett vanligt upplägg var att besökarna anlände omkring kl 10, fikade tillsammans och gick sedan ut i naturen. En enkel lunch serverades mitt på dagen. På eftermiddagen genomfördes en ny aktivitet och sedan åkte deltagarna hem omkring kl 15.

Position bröstband LinkuramätareDeltagarna skattade sin sinnesstämning och gjorde mätningar av hjärtats rytm under vistelsen hos naturföretagaren, men också under tre vanliga dagar hemma. Hjärtats rytm mättes genom att de bar ett bröstband med en mätare som dels registrerade EKG och dels fysisk aktivitet med en rörelsemätare (Linkura).

Mätaren var kopplad trådlöst till en applikation i personens mobil. Resultat från mätaren illustrerades med score för mental stress, återhämtning och fysisk stress/aktivitet i mobilen.

Diagram med resultat från Linkuramätare

Några allmänna hälsofrågor besvarades via mobilen. Skattning av sinnesstämning gjordes via ett nätbaserat formulär i mobilen dels hemma och dels vid tre olika tillfällen under besöket hos naturföretagaren. Efteråt genomfördes en kort telefonintervju av några av deltagarna om hur de upplevde naturvistelsen, mätningarna och vilken nytta de skulle kunna av ha dem.

Forskarna i projektet tar fram resultat av mätningarna på gruppnivå för varje företag. Varje företag erbjuds sedan möjlighet att ta del av resultaten vid ett möte med forskarna. Därefter utförs en kort intervju om hur företagaren upplevde mätningarna och ev. nytta av dem.

Studien godkändes av Etikprövningsmyndigheten i Sverige (Dnr: 2019-03949) och i Finland.

Preliminära resultat

En viktig erfarenhet från projektet är att det blev alltför belastande för företagarna att själva ansvara för mätningarna och se till att allt fungerade. Detta gällde särskilt HRV-mätningarna. Mätning av sinnesstämning var betydligt enklare att genomföra.

Preliminära resultat från mätningarna finns i dagsläget främst från svenska företag, men kommer inom kort att sammanställas även för finska företag. För att illustrera preliminära resultat visas exempel från företag A som tog emot 31 antal personer/besökare som gjorde hälsomätningar.

Sinnesstämning

Mätningar av sinnesstämning hos de svenska naturföretagen visade högre värden vid vistelse utomhus i naturmiljö jämfört med hemma till vardags. Högre värden innebär att deltagarna skattade högre avseende avspänd, harmonisk, lugn, glad, pigg och klartänkt. Resultaten var likartade hos olika svenska företag. Som ett exempel visas i Figur 1 resultat av mätningar hos naturföretagare A. Besökarna skattade också högre värden ute i naturen (mätning 2) jämfört med första mätningen (mätning 1) vid ankomst till företaget.

 

Diagram skattad sinnesstämning

 

Figur 1. Skattad sinnesstämning hos 31 besökare på företag A (medelvärden av sex skalor, skala 1-10) visade statistiskt säkerställd skillnad med högre värden ute hos naturföretagaren jämfört med hemma (Wilcoxon test, p<0.001). Det var också en tydlig skillnad direkt vid ankomst till företagaren (mätning 1) jämfört med ute i naturen (mätning 2) och vid avslut före färd hem (mätning 3) (Friedman test, p<0.001). Högt värde innebär gynnsam sinnesstämning.

 

Mental stress, återhämtning och fysisk aktivitet

Under besöket hos naturföretagaren registrerades en högre grad av fysisk aktivitet och en högre puls jämfört med hemma, se resultat i Figur 2 och 3 från företag A. Det fanns inte några säkerställda skillnader i hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) mellan vistelse i natur och hemma till vardags. Det var stora skillnader mellan olika individer i hur de reagerade HRV-mässigt ute hos naturföretaget.

Diagram score för återhämtning, mental och fysisk stress

Figur 2 Diagram fortsättning

Figur 2. Medelvärden av beräknade score för återhämtning, mental stress och fysisk stress för 31 besökare vid företag A. Scoren beräknades för varje kvart och baseras på registreringar med Linkura-mätaren. Det var enbart möjligt att få en typ av score vid varje tidpunkt. Detta innebär att antalet personer vid olika tidpunkter varierar.

 

 

Fig. 3

Figur 3. Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV index) hos 31 besökare på företag A, hemma och ute hos naturföretagaren. De ursprungliga värdena från EKG-registreringen med Linkura-mätaren har här använts (medelvärden för varje kvart). Det är gynnsamt att ha en hög HRV.

 

Sammanfattning

Skattning av sinnesstämning var enkel att genomföra och resultaten visade tydliga positiva effekter av att vistas utomhus i naturen hos företagarna.

Det var däremot stora individuella variationer och olika reaktionsmönster vad gäller hjärtfrekvens och score för återhämtning, mental stress och fysisk aktivitet/stress i samband med besöken hos naturföretagarna. Det gick inte att påvisa någon tendens till högre HRV i naturmiljöerna. En orsak till detta kan vara den högre fysiska aktiviteten ute i naturmiljöerna jämfört med situationen hemma. När pulsen blir högre minskar som regel HRV samtidigt. Vid fysisk aktivitet blir det därför svårt att samtidigt dra säkra slutsatser om mental stress respektive återhämtning utifrån HRV-data. Eftersom man ofta är fysiskt aktiv ute i naturen så var HRV-metoden inte så användbar för att mäta mental stress och återhämtning ute hos företagarna. Det är metodologiskt bättre att göra standardiserade experiment med mätningar under fysisk vila/inaktivitet. Men det blir i så fall en mera konstlad situation som skiljer sig från ett vanligt besök hos en naturföretagare.

För att kunna redovisa resultat från hjärtfrekvensmätningarna för flera individer samtidigt användes originaldata från Linkura. Detta förfarande innebar att datahantering och sammanställning av resultat på gruppnivå blev rätt komplicerat och tidskrävande.

Vår rekommendation till naturföretagarna utifrån erfarenheter i detta projekt blir att i första hand själva mäta hälsoeffekter med hjälp av Sinnesstämningsenkäten. Enskilda besökare kan förstås gärna använda en aktivitetsklocka ute hos företagaren om de redan har en sådan. De kan då själva få återkoppling på hur de reagerar under vistelsen ute i naturen.

Om företagaren önskar göra andra typer av mätningar så rekommenderar vi i dagsläget samarbete med forskare inom området. Utvecklingen går hela tiden framåt och det är möjligt att det i framtiden erbjuds HRV-metoder till försäljning som automatiskt genererar resultat på gruppnivå och därmed blir mer användarvänliga för företagare som vill utvärdera sin verksamhet. Samtidigt måste hantering av känsliga personuppgifter hanteras adekvat enligt gällande lagar. Någon typ av hälso-certifiering för naturföretagare i framtiden skulle också kunna vara värdefull.

En slutlig rapport från projektet med hälsomätningar kommer att publiceras via Umeå Universitet under hösten 2022.