Forskning

Senast ändrad: 03 juli 2024

Precis som skogsmästarutbildningen är institutionens forskning inriktad på att stödja utveckling av ett hållbart skogsbruk i samverkan med aktörer och  intressenter på lokal till internationell nivå.

Forskargruppen "skog-landskap-samhälle"

Forskargruppen "skog, landskap och samhälle" består av 5 forskare och 5 doktorander. Vi arbetar både disciplinärt och med tillämpad tvärvetenskap för hållbart skogsbruk. Fokus är på hur olika aktörers anspråk på skogslandskapets varor, tjänster och värden kan tillgodoses genom val av metoder för planering och skötsel av skogar och skogslandskap på land och vatten, och samverkan mellan aktörer. Vi verkar för en naturresursförvaltning som skapar ekonomiska värden, bevarar hållbara ekosystem och utvecklar landsbygden. Att skriva studiematerial är en viktig uppgift, läs mer här.

Vi använder landskap, dvs. integrerade sociala och ekologiska system, som laboratorier i Norden, Central och Östeuropa, och Ryssland, och arbetar med både natur- och humanvetenskapliga metoder i sju olika steg. Läs mer om våra metoder och landskap här. Några av våra projekt:

  • Kopplingar mellan skogar, människor och marknader i Europas Öst och Väst: adaptiv förvaltning på olika nivåer och bedömning av ekonomi, miljö och samhälle i olika skalor (Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2005-2012)
  • Två-dimensionell bristanalys av formellt och frivilligt skydd av skog för att bevara biologisk mångfald (FORMAS, 2007-2010)
  • Avvägning mellan produktion och andra intressen i bestånd, landskap och regioner (Sveaskog, 2008-2010)
  • Akvatisk bristanalys (WWF, 2006-2008)
  • Analys och kommunikation av indikatorer på hållbart skogsbruk (Naturvårdsverket, 2005-2008)
  • Landscape and society: assessing and communicating dimensions of sustainability for adaptive governance (Svenska Institutet, 2005-2008) 
  • Baltic Forest (Intereg IIIb, 2006-07)
Projektet WISE – Widening Interdisciplinary Sustainability Education

Det internationellt projekt finansierat av det ERASMUS+ handlar om hur hållbar utveckling kan inkluderas i olika akademiska kurser och program så att det interdisciplinära tänkandet om hållbarheten kommer fram.

Koordinator i Sverige: Grzegorz Mikusinski grzegorz.mikusinski@slu.se

Läs mer: http://wiseproject.info/


Kontaktinformation