Självständigt arbete, SMP 2021/2024

Senast ändrad: 15 januari 2024
SLU Skogsmästarskolan

Följande instruktion gäller främst för kurs SMP 21/24 som genomför arbetet under våren 2024. Du som går kurs SMP 22/25 har också möjlighet att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2024. Ansvarig för examensarbetets upplägg är kursledare Johan Törnblom. Vänd dig i första hand till honom med dina frågor.

I Skogsmästarprogrammet ingår att göra ett examensarbete omfattande 15 hp. Nedan följer praktisk information om hur arbetsgången ser ut, steg för steg, för er som går kurs SMP 21/24. För dig som går kurs SMP 22/25 och är intresserad att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2024 gäller i stort sett motsvarande upplägg, men datumen för de olika aktiviteterna är förstås olika.

Eftersom examensarbetet innebär väldigt mycket arbete är det en stark rekommendation att man gör det parvis. Det går dock ändå att genomföra det på egen hand om man absolut så önskar. Kursen går på halvfart under hela vårterminen 2024 och det allra mesta av examensarbetet kommer att gå att göra på distans. Den muntliga presentationen av det färdiga examensarbetet skall dock enligt SLU:s regler genomföras på plats på kursansvarig institution, d.v.s. i ert fall på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Som examensarbetare kan du se dig som projektledare för ett projekt med många inblandade personer som har olika roller. Förutom ansvariga studenter finns: i) en kursledare för examensarbetet (Johan Törnblom), ii) en personlig handledare och iii) en examinator som betygsätter arbetet. Dessutom finns ofta även: iv) en extern uppdragsgivare som vill ha något utrett.

Kandidatarbetet är i första hand ett lärtillfälle för dig som student, och måste för att bli godkänt följa SLU:s formella krav för examensarbeten. Därefter i andra hand finns ibland även behov eller önskemål från en uppdragsgivare (företag/myndighet etc.) som ska uppfyllas. För att nå godkänt resultat på kursen är kraven från kursledare, SLU-handledare och examinator alltså viktigare att uppfylla än önskemålen från uppdragsgivaren.

Triangel prioritet

Observera att du längst ned på denna sida under "Fakta" har viktiga datum för kursen vt 2024 som du måste känna till. För gärna in dessa i din kalender redan nu. Det finns ett antal stationer du måste passera innan arbetet är klart. Först därefter får du dina poäng och kan ansöka om examen. 

1. HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Även om du väljer inriktning på examensarbetet själv är det en "kurs" - precis som övriga kurser på programmet.

Detta innebär att du ska söka kursen i vanlig ordning på antagning.se. För innevarande läsår går kursen endast på halvfart under vårterminen 2024. Observera att examensarbetet också kan läsas som sommarkurs sommaren 2024, med möjlighet att söka studiemedel under kurstiden. Följande anmälningskoder gäller för examensarbetet, beroende på under vilken period som du väljer att genomföra det.

* Period 3 – 4 (vt 2024): 2024-01-15 - 2024-06-02, anmkod SLU-30118

* Period S (Sommar): 2024-06-05 … 2024-09-01, anmkod SLU-50044

OBS 1: Det går inte att börja samla in data innan du är godkänd på arbetsplansseminariet (se nedan). 

OBS 2: Ett krav från SLU är att kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp inom huvudområdet skogshushållning och minst en kurs med fördjupningsnivå G2F, ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. På SMP:s två första år är det endast kursen Skoglig planering, som går termin fyra, som ligger på nivån G2F. Uppfyller du inte kraven kan du inte registreras på examensarbeteskursen.

Vad examensarbetet ska handla om väljer ni själva, men tänk på att det ska gå att hänföra till ämnet skogshushållning. Vidare är det ett krav att arbetet ska innehålla någon typ av egen datainsamling som arbetets slutsatser sedan ska bygga på. Det kan röra sig om olika typer av mätningar i fält eller datainsamling med enkäter, men i det senare fallet med enkäter måste dessa kompletteras med djupintervjuer. En ren enkätstudie, eller en ren litteraturstudie, är inte möjligt som examensarbete på SMP. Ni måste försäkra er om att vetenskapliga metoder används i datainsamlingen och att ni är väl inlästa på metodiken. Vid djupintervjuer ska vedertagna metoder användas med bl.a. intervjuer som genomförs vid fysiskt möte, spelas in, transkriberas varefter svaren kategoriseras. Insamlade originaldata, som exempelvis fältblanketter, inspelningar vid intervjuer etc. måste alltid kunna redovisas för kursledning och handledare.

När ni har en idé om vad ni vill göra så ska ni kontakta kursledaren. Detta ska helst ske i god tid innan kursen påbörjas. Examensarbetet kan utföras på uppdrag av en forskare, ett företag, en organisation eller en myndighet, men det är inte något krav. Det kan också bygga på en helt egen idé som du/ni har. Ofta blir dock arbetet roligare att genomföra om det finns någon som efterfrågar studien. Kursledaren tilldelar er en handledare, men ni studenter har möjlighet att föreslå lämpliga personer på Skogsmästarskolan. Vi måste dock fördela examensarbetena på ett rimligt sätt mellan handledarna, så det är inte säkert att era önskemål kan tillgodoses. Det går även att ha handledare på annan SLU-institution, men då måste ni ha en universitetslärare som tackat ja till ta sig an arbetet. I samtliga fall hämtas examinator från SLU Skogsmästarskolan.

Det kan vara svårt att på ett bra sätt avgränsa en egen frågeställning för ett examensarbete. Ta därför gärna en titt på anslagstavlan för examensarbeten som sitter på väggen mitt emot postfacken i herrgården om det finns något uppslag där som kan passa just er. Har ni en egen idé är det viktigt att den är ordentligt genomtänkt innan ni kontaktar eventuell uppdragsgivare och kursledare. Ni kan även hitta tips om exjobb på skogsföretagens webbsidor. Även Skogsstyrelsen (https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/jobba-hos-oss/studerande/) och Skogforsk (https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/jobba-hos-oss/) kan ha tips på examensarbeten som behöver utföras.

2. FRÅN IDÉ TILL ARBETSPLAN 

Det är studenternas ansvar att upprätta en arbetsplan Arbetsplan (wordfil) så tidigt som möjligt. Det är en stor fördel om arbetet med denna påbörjas innan själva kursen sätter igång. Arbetsplanen ska utformas i samråd med den tilldelade handledaren. Syftet med arbetsplanen är att: i) konkretisera vad som ska göras, ii) visa att upplägget är genomförbart, iii) visa att försökplanen är väl genomtänkt men även att iv) underlätta planeringen för alla inblandade parter inom den givna tidsperioden för kursen. Studenterna tar initiativ till möten med handledaren inom tilldelad handledningstid.

När man har en bra idé till sitt examensarbete ska man så fort som möjligt söka fram litteratur. I Canvasrummet för kursen publiceras en obligatorisk uppgift Litteratursök som ska genomföras i god tid innan arbetsplansseminariet genomförs. Där ska du dels söka fram lämplig litteratur till ditt projekt och dels upprätta en riktig referenslista enligt Harvardmodellen för dessa källor. Att du genomfört denna uppgift är ett krav för att du ska bli godkänd på arbetsplansseminariet. Använd de databaser och metoder du utbildats på av SLU-biblioteket i bl.a. kursen Skogsskötsel 2. Om du behöver repetition så har SLU-biblioteket matnyttig information på följande sida:

https://www.slu.se/site/bibliotek/soka-och-lana/soka/

Det går mycket bra att börja läsa in sig på ämnesområdet och att skriva på rapportens kapitel ”Inledning” och ”Material och metoder” parallellt med att man förbereder arbetsplansseminariet.

När arbetsplanen godkänts av handledaren mejlar handledaren in denna till kursledaren (Johan.Tornblom@slu.se). Det är kursledningen som, i samband med arbetsplansseminariet, beslutar om planen är så genomtänkt att klartecken kan ges för att påbörja datainsamlingen. Under 2024 består kursledningen av Johan Törnblom, Eric Sundstedt och Staffan Stenhag.

3. SEMINARIUM DÄR ARBETSPLANEN PRESENTERAS

Under den tredje kursveckan, innan datainsamlingen påbörjas, ska ett seminarium hållas där arbetsplanen presenteras för kursledningen. Genomförandet av detta arbetsplansseminarium är ett obligatoriskt och betygsgrundande moment i kursen. I normalfallet medverkar inte handledaren vid detta seminarium, utan tanken är att studenten/studenterna ska redovisa en genomtänkt plan för kursledningen.

Handledaren skickar, när den är godkänd av denne, in arbetsplanen till kurssledaren (Johan.Tornblom@slu.se). Detta sker veckan innan seminariet ska hållas (se datum 2024 under Fakta nedan). Det är viktigt att arbetsplanen är ordentligt genomtänkt och bedöms som realiserbar. I arbetsplanen formuleras ett tydligt syfte och upplägget presenteras i detalj.

Till arbetsplansseminariet ska studenten förbereda en muntlig presentation med datorstöd som ska hålla på i precis 15 minuter. Det är viktigt att tiden hålls. Är föredragningen för kort kan det vara ett skäl till att uppgiften underkänns och måste göras om vid ett senare tillfälle. Kursledningen ger därefter, under ca 15 minuter, studenterna återkoppling på arbetsplanen. Exempel på frågor som diskuteras är: Kan syftet formuleras mer exakt? Är metodvalet för att samla in data det rätta? Vilka hypoteser finns? Vilken statistisk analys kommer att användas? Hur ska data redovisas? Kommer det att vara möjligt att upprepa studien? Går arbetet att genomföra på avsatt tid?

Antingen ges klartecken för att fortsätta arbetet, eller så beslutas att planen är underkänd och att studenterna måste återkomma med en ny modifierad arbetsplan vid ett senare tillfälle. I väntan på detta får inte datainsamling påbörjas. Under vårens kurs ska arbetsplanen mejlas in av handledaren till kursledaren (Johan.Tornblom@slu.se) senast torsdagen 2024-01-25, så se till att vara ute i god tid i dina kontakter med handledaren. Själva seminarierna kommer att genomföras vecka 5. Du kommer att tilldelas en tid av kursledaren någon av dagarna 2024-01-31 eller 2024-02-01

Redovisning av arbetsplanen kommer enbart att ske via Zoom med uppkoppling mot SLU Skogsmästarskolan. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att tekniken i din ände fungerar. Kontrollera i god tid exempelvis att du har tillräckligt bra bandbredd för att delta med såväl ljud som bild. Det kommer, för dem som så önskar, finnas möjlighet att genomföra seminariet från en av skolans datorer. Om så önskas ska du i god tid meddela Staffan Stenhag det.

4. DATAINSAMLING OCH RAPPORTSKRIVANDE

När det finns en godkänd plan för arbetet kan datainsamling och rapportskrivande påbörjas. Uppstår frågor under arbetets gång diskuteras dessa i normalfallet med den handledare som tilldelats.

Under 2024 ska den skriftliga redovisningen ske enligt följande skrivinstruktion. En stark rekommendation är att redan från början skriva direkt i mallen (Wordmallen du ska skriva examensarbetet i finns på en länk längst ned på denna sida). Att skriva direkt i mallen sparar en massa arbete jämfört med att i slutet försöka klistra in sin text i mallen. Att ändra ett annat dokument så det ser ut som mallen är heller inte tillåtet.

Rapporten ska i inledningskapitlet innehålla en kortare litteraturstudie där tidigare resultat av vikt för den valda forskningsfrågan presenteras. Ett krav är att i inledingskapitlet referera till minst tre vetenskapliga artiklar. Ni har tidigare, bl.a. i kursen Skogsskötsel 2, fått utbildning i litteratursökning och referenshantering av SLU-biblioteket. När man letar efter källor är det viktigt att även använda engelska sökord eftersom de flesta forskare – även svenska – skriver sina artiklar på engelska. Mer information om detta har SLU-biblioteket bl.a. lagt ut på följande länk:

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/dags-for-uppsats/

För att komma igång med själva skrivprocessen och veta vilket kapitel som ska innehålla vilken typ av information läs gärna dels Instruktioner för rapportskrivning, Skogsmästarskolan 2023 och dels Back Tomas Erssons skrivtips! 

Studenter som vill ha extra hjälp med språk och skrivande kan också boka handledning med en språkhandledare i Uppsala. Mer information finns på https://student.slu.se/sprak.

5. EXAMINATIONSDAG: MUNTLIG PRESENTATION OCH OPPONERING

I slutet av kursen, när arbetet är klart, ska det examineras. Enligt SLU:s regler ingår, förutom att rapporten ska skrivas och arbetet presenteras muntligt, att en muntlig och skriftlig opponering ska göras på någon annan kursdeltagares arbete. Vid en opponering ska opponenten på sakliga grunder kritisera och värdera det av respondenten presenterade självständiga arbetet utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Hur opponeringen genomförs är också betygsgrundande. Själva syftet med en opponering är att komma med en tydlig och strukturerad konstruktiv kritik som kan bidra till att det självständiga arbetet blir ännu bättre. Oppositionen utgör också ett stöd för examinatorn vid betygsättning av arbetet, men opponenternas insats betygssätts också och vägs in i det samlade betyget för det självständiga arbetet.

Senast kl. 12:00 måndagen 2024-05-20 ska handledaren skicka in det färdiga examensarbetet till kursledaren för de studenter som bedöms klara att gå upp vid det första redovisningstillfället. I mitten av veckan kommer då dessa att få tillbaka ett annat arbete som de ska opponera på. Samtidigt får de en fastställd tid för sin egen redovisning samt för oppositionen. Vid examinationen måste man för att få godkänt delta på plats i Skinnskatteberg.

Opponerande studenter skickar sin skriftliga opposition på rapporten de tilldelats till kursledare och redovisande students examinator senast kl. 12:00 dagen före examinationen. Om inte rapporten kommit in i tid är det första examinationstillfället förbrukat. Ni kommer i så fall att hänvisas till det följande tillfället. Totalt erbjuds tre examinationstillfällen, men endast de två första kan leda till ett högre betyg än 3 på kursen.

För vt 2024 kommer redovisningar av självständiga arbeten att genomföras i första hand under vecka 22 (redovisningstillfälle 1) samt vecka 25 (redovisningstillfälle 2). Se scheman över viktiga datum i faktarutan nedan!

Vid examinationen deltar – förutom redovisande studenter – opponent, kursledare och betygsättande examinator. Vid examinationen ska det normalt också vara möjligt för övriga intresserade, som exempelvis uppdragsgivare och handledare, att närvara. Examinationen går till på följande vis. Först presenteras arbetet av de studenter som utfört studien i en precis 20 minuter lång presentation. Opponerande studenter presenterar därefter sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande studenter. Detta ska ta 10 minuter. Examinator kan därefter ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande studenter. Detta tar i normalfallet 10 minuter, men kan förlängas om examinatorn ser behov av det. Slutligen lämnas ordet fritt.

För godkänd kurs ska studenterna: i) genomföra själva studien enligt den av kursledningen godkända arbetsplanen, ii) redovisa arbetet muntligt och skriftligt enligt instruktion samt iii) genomföra minst en opposition på ett annat examensarbete.

Betygskriterier ligger under fakta längst ned på denna sida.

6. RAPPORTSKRIVNING, BETYGSÄTTNING OCH TRYCKNING

Efter examinationen meddelar examinatorn studenterna och handledaren om vad som måste åtgärdas i rapporten. Studenterna rättar samtidigt till saker i rapporten som framkommit under oppositionen. Studenterna skickar därefter in rapporten till handledaren som kontrollerar att examinatorns krav på ändringar uppfyllts. När arbetet är godkänt av handledaren skickas det in i Wordformat till Staffan Stenhag som numrerar rapporten och skapar ett tryckoriginal i PDF-format.

Se till att du har med snigelpostadresser dit de två upptryckta exemplaren av rapporten ska skickas. Det är viktigt att du har upphovsrätt till de bilder som finns i examensarbetet. Tas tabeller och diagram från andra rapporter måste man ha rapportförfattarens tillstånd för detta.

I samband med att tryckorginalet skapas skickar Staffan Stenhag även in arbetet för plagiatgranskning till Ouriginal.se. Tryckoriginalet får studenterna åter för godkännande innan det slutligen går i tryck och publiceras i SLU:s elektroniska databas för rapporter. På sista sidan i Wordmallen ska du markera om du/ni godkänner att rapporten publiceras i sin helhet på nätet. I annat fall publiceras enbart sammanfattning och abstract. Först när tryckningen är klar förs betyget in i Ladok av examinatorn.

7. MALLAR

Rapporten ska skrivas i nedanstående mall (version 2023). Mycket arbete i samband med tryckningen underlättas om du, redan innan du påbörjar skrivandet, laddar ned mallen och sedan skriver in din text direkt i den. Har du frågor på mallen (t.ex. gällande sidnumrering som brukar ge en del problem) kontakta Staffan Stenhag.

Instruktioner för rapportskrivning, Skogsmästarskolan 2023 (pdf)

Wordmall för rapporten 2023 (docx)

Arbetsplan (docx)


Kontaktinformation

Johan Törnblom
Forskare SLU Skogsmästarskolan

Johan.Tornblom@slu.se

Tel: 0222 - 349 59