Examensarbete SMP 2017/2020

Senast ändrad: 12 maj 2020

Följande instruktion gäller främst för kurs SMP 17/20 som genomför arbetet under våren 2020. Du som går kurs SMP 18/21 har också möjlighet att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2020. Ansvarig för examensarbetets upplägg är kursledare Johan Törnblom. Vänd er i första hand till honom med era frågor.

I Skogsmästarprogrammet ingår att göra ett examensarbete omfattande 15 hp. Nedan följer praktisk information om hur arbetsgången ser ut steg för steg för er som går kurs SMP 17/20. För dig som går kurs SMP 18/21 och är intresserad att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2020 gäller i stort samma upplägg men datumen är annorlunda.

Eftersom examensarbetet innebär väldigt mycket arbete är det en stark rekommendation att man gör det parvis. Det går ändå att genomföra det på egen hand om man så absolut önskar. Under våren 2020, då kursen går på halvfart, kommer det att vara möjligt att göra större delen av examensarbetet på distans. Den muntliga presentationen av det färdiga examensarbetet måste dock genomföras på plats på Skogsmästarskolan. Mer om detta nedan.

Det finns ett antal olika personer inblandade i examensarbetet vilka har olika roller. Förutom studenterna finns: i) en kursledare för examensarbetet (Johan Törnblom), ii) en personlig handledare, iii) en examinator som betygsätter arbetet. Dessutom finns ofta även: iv) en extern uppdragsgivare som vill ha något utrett.   

Observera att du längst ned på denna sida under "Fakta" har viktiga datum för kursen vt 2020 som du måste känna till. För gärna in dessa i din kalender redan nu. Det finns ett antal stationer du måste passa och passera innan arbetet är klart. Först därefter får du dina poäng och kan ansöka om examen. 

1. HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Även om du väljer inriktning på examensarbetet själv är det en "kurs" - precis som övriga kurser på programmet.

Detta innebär att du ska söka kursen i vanlig ordning på antagning.se. För innevarande läsår går kursen endast på halvfart under vårterminen 2020. Observera att examensarbetet också kan läsas som sommarkurs sommaren 2020 med möjlighet att söka studiemedel under kurstiden. Följande anmälningskoder gäller för examensarbetet, beroende på under vilken period som du väljer att genomföra det.

* Period 3 – 4 (vt 2020): 2020-01-20 … 2020-06-07, anmkod SLU-30032

* Period S (”Sommar”): 2020-06-08 … 2020-08-30, anmkod SLU-50003

Ett krav från SLU är att kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp inom huvudområdet skogshushållning och minst en kurs med fördjupningsnivå G2F, ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. I skogsmästarprogrammets två första år är det endast kursen Skoglig planering termin fyra som ligger på nivån G2F. Uppfyller du inte kraven kan du inte bli registrerad på examensarbeteskursen.

Vad examensarbetet ska handla om väljer ni själva, men tänk på att det ska gå att hänföra till ämnet skogshushållning. När ni har en idé om vad ni vill göra så ska ni kontakta kursledaren. Detta ska helst ske i god tid innan kursen påbörjas. Examensarbetet kan utföras på uppdrag från en forskare, ett företag, en organisation eller en myndighet, men det är inte något krav. Det kan också bygga på en helt egen idé som du/ni har. Kursledaren tilldelar en handledare, men studenterna har möjlighet att föreslå lämplig person på Skogsmästarskolan.

Det kan vara svårt att på ett bra sätt avgränsa en egen frågeställning för ett examensarbete. Ta därför gärna en titt på anslagstavlan för examensarbeten som sitter på väggen mitt emot postfacken i herrgården om det finns något uppslag där som kan passa just er. Har ni en egen idé är det viktigt att den är ordentligt genomtänkt innan ni kontaktar eventuell uppdragsgivare och kursledare. Ni kan även hitta tips om exjobb på skogsföretagens webbsidor. Även Skogsstyrelsen (https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/jobba-hos-oss/studerande/) och Skogforsk (https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/jobba-hos-oss/) kan ha tips på examensarbeten som behöver utföras.

2. FRÅN IDÉ TILL ARBETSPLAN 

Det är studenternas ansvar att upprätta en arbetsplan Arbetsplan (wordfil) så tidigt som möjligt. Det är en stor fördel om arbetet med denna påbörjas innan själva kursen sätter igång. Arbetsplanen ska utformas i samråd med den tilldelade handledaren. Syftet med arbetsplanen är att: i) konkretisera vad som ska göras, ii) visa att upplägget är genomförbart, iii) visa att försökplanen är väl genomtänkt men även att iv) underlätta planeringen för alla inblandade parter inom den givna tidsperioden för kursen. Studenterna initierar handledarträffar inom tilldelad handledningstid.

Arbetsplanen ska godkännas av kursledaren innan datainsamling kan påbörjas. Detta görs på ett arbetsplansseminarium (se nedan).  

3. SEMINARIUM DÄR ARBETSPLANEN PRESENTERAS

Under den tredje kursveckan, innan datainsamlingen påbörjas, ska alltså ett seminarium hållas där arbetsplanen presenteras för kursledare och handledare. Genomförandet av detta arbetsplansseminarium är ett obligatoriskt och betygsgrundande moment i kursen.

Studenterna skickar in sin arbetsplan till kursledaren senast under andra kursveckan ca en vecka innan seminariet ska hållas. Det är viktigt att arbetsplanen är ordentligt genomtänkt och realiserbar. I arbetsplanen formuleras ett tydligt syfte och genomförandet diskuteras i detalj. Exempel på frågor som studeras är: Kan syftet formuleras mer exakt? Är metodvalet för att samla in data det rätta? Vilken statistisk analys kommer man att använda? Kommer det att vara möjligt att upprepa studien? Går arbetet att genomföra på avsatt tid?

Under våren 2020 ska arbetsplanen lämnas in vecka 6 och själva seminarierna genomförs vecka 7 (se exakta datum i filen under "fakta" längst ned på denna sida). Vid redovisningen av arbetsplanen - som alltså är ett examinationsmoment i kursen - ska studenten ha förberett att hålla en 15 minuter lång muntlig presentation av sin arbetsplan. Kursteamet ger studenterna återkoppling på arbetsplanen i anslutning till seminariet och säkerställer att upplägget håller genom att ge klartecken att fortsätta arbetet eller beslutar att studenterna måste återkomma med en ny modifierad arbetsplan vid ett senare tillfälle. Observera att arbetsplansseminariet ska vara godkänt innan studenten/studenterna får klartecken att fortsätta arbetet med att samla in data. Blir försöksplanen underkänd vid seminariet måste en ny presentation hållas innan klartecken ges för att fortsätta arbetet. Detaljerat timschema för seminariet kommer att utannonseras vecka 6 innan seminarietillfället. För redovisning av arbetsplanen kommer det också att finnas möjlighet att delta i seminariet via Skype med uppkoppling mot Skogsmästarskolans konferensrum. Det är i så fall studenternas ansvar att försäkra sig om att tekniken kommer att fungera.

4. DATAINSAMLING OCH RAPPORTSKRIVANDE

När det finns en godkänd plan för arbetet kan datainsamling och rapportskrivande påbörjas. Rapporten ska i introduktionskapitlet innehålla en kortare litteraturstudie där tidigare resultat av vikt för den valda forskningsfrågan presenteras. Ni har tidigare, bl.a. i kursen Skogsskötsel 2, fått utbildning i litteratursökning och referenshantering av biblioteket. När man letar efter källor är det viktigt att även använda engelska sökord eftersom de flesta forskare – även svenska – skriver sina artiklar på engelska. Mer information om detta har SLU-biblioteket bl.a. lagt ut på följande länk:

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/dags-for-uppsats/

För att komma igång med själva skrivprocessen och veta vilket kapitel som ska innehålla vilken typ av information läs gärna Back Tomas skrivtips! Här finns också en film om referenshantering som kan var bra att se.

Uppstår frågor under arbetet diskuteras dessa i normalfallet med den handledare som tilldelats. Under 2020 ska den skriftliga redovisningen ske enligt följande skrivinstruktion.

Studenter som vill ha extra hjälp med språk och skrivande kan också boka handledning med kursledaren eller via webbmöte med en språkhandledare i Uppsala. Mer information finns på https://student.slu.se/sprak.

5. EXAMINATIONSDAG: MUNTLIG PRESENTATION OCH OPPONERING

I slutet av kursen, när arbetet är klart, ska det examineras. Från och med 2019 ingår, förutom att rapporten ska skrivas och arbetet presenteras muntligt, att en muntlig och skriftlig opponering ska göras på någon annan kursdeltagares arbete. Vid en opponering ska opponenten på sakliga grunder kritisera och komplettera det av respondenten presenterade självständiga arbetet. Själva syftet med en opponering är att komma med en tydlig och strukturerad konstruktiv kritik som kan bidra till att det självständiga arbetet blir ännu bättre. Oppositionen är också ett stöd för examinatorn vid betygsättning av arbetet.

Senast 14 dagar innan examinationsdag bekräftar studenterna sitt deltagande i redovisningen genom att anmäla sig till kursledaren. Efter någon dag kommer de då att få datum och tidpunkt för sin examination. Vid examinationen måste man för att få godkänt delta på plats i Skinnskatteberg.

Senast 8 dagar innan examinationsdagen skickar studenterna in sina rapporter till kursledaren för opposition. De får då efter någon dag tillbaka det arbete som de ska opponera på. Opponerande student skickar sin skriftliga opposition på rapporten till kursledare och redovisande students examinator senast kl. 12.00 dagen före examinationen. Om inte rapporten kommit in i tid är det första examinationstillfället förbrukat. Ni kommer i så fall att hänvisas till det följande tillfället. Totalt erbjuds tre examinationstillfällen, men endast de två första kan leda till ett högre betyg än 3 på kursen.

För vt 2020 kommer redovisningar av självständiga arbeten att genomföras under vecka 23 (ev. 22) och v. 25. Se scheman över viktiga datum i faktarutan nedan!

Vid examinationen deltar normalt – förutom redovisande studenter – opponent, kursledare, handledare och betygsättande examinator. Vid examinationen är det också möjligt för övriga intresserade att närvara. Examinationen går till på följande vis. Först presenteras arbetet av de studenter som utfört studien i en 20 minuter lång presentation. Opponerande studenter presenterar därefter sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande studenter. Detta ska ta max 10 minuter. Examinator kan därefter ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande studenter. Detta ska ta max 10 minuter. För godkänd kurs ska studenterna: i) genomföra själva studien enligt den av kursledaren godkända arbetsplanen ii) redovisa arbetet muntligt och skriftligt enligt instruktion, samt iii) genomföra minst en opposition på ett annat examensarbete.

Betygskriterier ligger under fakta längst ned på denna sida.

6. RAPPORTSKRIVNING OCH TRYCKNING

Efter examinationen ska studenterna rätta till saker i rapporten som framkommit under oppositionen. Därefter skickas det åter in till handledaren. När arbetet är godkänt av handledaren skickas det in i wordformat till Staffan Stenhag som numrerar det och skapar ett tryckoriginal i PDF-format.

Se till att du har med följande information när arbetet skickas in:

  • Snigelpostadresser dit de två upptryckta exemplaren av rapporten ska skickas.

  • Mycket kort beskrivning av vad bilden på försättsbladet föreställer samt vem som har skapat bilden (viktigt att du har rättighet att använda bilden).

I samband med detta skickar Staffan även in arbetet för plagiatgranskning till Urkund.se. Tryckoriginalet får studenterna åter för godkännande innan det slutligen går i tryck och publiceras i SLU:s elektroniska databas för rapporter, Epsilon. Först därefter förs betyget in i Ladok.

7. MALLAR

Rapporten ska skrivas i nedanstående mall från 2019. Mycket arbete i samband med tryckningen underlättas om du, redan innan du påbörjar skrivandet, laddar ned mallen och sedan skriver in din text direkt i den. Har du frågor på mallen (t.ex. gällande sidnumrering som brukar ge en del problem) kontakta Staffan Stenhag.

Instruktioner Rapportmall för Skogsmästarskolan 2018 (pdf)

Wordmall för rapporten (docx)


Kontaktinformation

Johan Törnblom
Forskare SLU Skogsmästarskolan

Johan.Tornblom@slu.se

Tel: 0222 - 349 59

Sidansvarig: Staffan.Stenhag@slu.se