Examensarbete SMP 2019/2022

Senast ändrad: 06 november 2021

Följande instruktion gäller främst för kurs SMP 19/22 som genomför arbetet under våren 2022. Du som går kurs SMP 20/23 har också möjlighet att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2022. Ansvarig för examensarbetets upplägg är kursledare Johan Törnblom. Vänd dig i första hand till honom med dina frågor.

I Skogsmästarprogrammet ingår att göra ett examensarbete omfattande 15 hp. Nedan följer praktisk information om hur arbetsgången ser ut steg för steg för er som går kurs SMP 19/22. För dig som går kurs SMP 20/23 och är intresserad att göra examensarbetet som sommarkurs sommaren 2022 gäller i stort samma upplägg men datumen för de olika aktiviteterna är annorlunda.

Eftersom examensarbetet innebär väldigt mycket arbete är det en stark rekommendation att man gör det parvis. Det går ändå att genomföra det på egen hand om man så absolut önskar. Kursen går på halvfart under hela vårterminen 2022 och det allra mesta av examensarbetet kommer att gå att göra på distans. Den muntliga presentationen av det färdiga examensarbetet skall enligt SLU:s regler genomföras på plats på kursansvarig institution, d.v.s. i ert fall på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Som examensarbetare kan du se dig som projektledare för ett projekt med många inblandade personer som har olika roller. Förutom ansvariga studenter finns: i) en kursledare för examensarbetet (Johan Törnblom), ii) en personlig handledare och iii) en examinator som betygsätter arbetet. Dessutom finns ofta även: iv) en extern uppdragsgivare som vill ha något utrett.   

Observera att du längst ned på denna sida under "Fakta" har viktiga datum för kursen vt 2022 som du måste känna till. För gärna in dessa i din kalender redan nu. Det finns ett antal stationer du måste passera innan arbetet är klart. Först därefter får du dina poäng och kan ansöka om examen. 

1. HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Även om du väljer inriktning på examensarbetet själv är det en "kurs" - precis som övriga kurser på programmet.

Detta innebär att du ska söka kursen i vanlig ordning på antagning.se. För innevarande läsår går kursen endast på halvfart under vårterminen 2022. Observera att examensarbetet också kan läsas som sommarkurs sommaren 2022 med möjlighet att söka studiemedel under kurstiden. Följande anmälningskoder gäller för examensarbetet, beroende på under vilken period som du väljer att genomföra det.

* Period 3 – 4 (vt 2022): 2022-01-17 - 2022-06-05, anmkod SLU-30016

* Period S (Sommar): 2022-06-06 … 2022-08-28, anmkod SLU-SLU-50008

Ett krav från SLU är att kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp inom huvudområdet skogshushållning och minst en kurs med fördjupningsnivå G2F, ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. I skogsmästarprogrammets två första år är det endast kursen Skoglig planering termin fyra som ligger på nivån G2F. Uppfyller du inte kraven kan du inte registreras på examensarbeteskursen.

Vad examensarbetet ska handla om väljer ni själva, men tänk på att det ska gå att hänföra till ämnet skogshushållning. När ni har en idé om vad ni vill göra så ska ni kontakta kursledaren. Detta ska helst ske i god tid innan kursen påbörjas. Examensarbetet kan utföras på uppdrag från en forskare, ett företag, en organisation eller en myndighet, men det är inte något krav. Det kan också bygga på en helt egen idé som du/ni har. Kursledaren tilldelar en handledare, men studenterna har möjlighet att föreslå lämplig person på Skogsmästarskolan. Det går även att ha handledare på annan SLU-institution men då måste ni ha en person som tackat ja till ta sig an arbetet. I samtliga fall hämtas examinator från Skogsmästarskolan.

Det kan vara svårt att på ett bra sätt avgränsa en egen frågeställning för ett examensarbete. Ta därför gärna en titt på anslagstavlan för examensarbeten som sitter på väggen mitt emot postfacken i herrgården om det finns något uppslag där som kan passa just er. Har ni en egen idé är det viktigt att den är ordentligt genomtänkt innan ni kontaktar eventuell uppdragsgivare och kursledare. Ni kan även hitta tips om exjobb på skogsföretagens webbsidor. Även Skogsstyrelsen (https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/jobba-hos-oss/studerande/) och Skogforsk (https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/jobba-hos-oss/) kan ha tips på examensarbeten som behöver utföras.

2. FRÅN IDÉ TILL ARBETSPLAN 

Det är studenternas ansvar att upprätta en arbetsplan Arbetsplan (wordfil) så tidigt som möjligt. Det är en stor fördel om arbetet med denna påbörjas innan själva kursen sätter igång. Arbetsplanen ska utformas i samråd med den tilldelade handledaren. Syftet med arbetsplanen är att: i) konkretisera vad som ska göras, ii) visa att upplägget är genomförbart, iii) visa att försökplanen är väl genomtänkt men även att iv) underlätta planeringen för alla inblandade parter inom den givna tidsperioden för kursen. Studenterna tar initiativ till möten med handledaren inom tilldelad handledningstid.

När man ha en bra idé till sitt examensarbete ska man så fort som möjligt söka fram litteratur, börja läsa in sig på området och tänka igenom hur datainsamlingen ska gå till. Det går mycket bra att börja skissa på rapportens kapitel ”Inledning” och ”Material och metoder” parallellt med att man skriver arbetsplanen.

När arbetsplanen godkänts av handledaren mejlar handledaren in denna till kursledaren (Johan.Tornblom@slu.se). Det är kursledaren som, i samband med arbetsplansseminariet, beslutar om planen är så genomtänkt att klartecken kan ges för att påbörja datainsamlingen.

3. SEMINARIUM DÄR ARBETSPLANEN PRESENTERAS

Under den tredje kursveckan, innan datainsamlingen påbörjas, ska ett seminarium hållas där arbetsplanen presenteras för kursteamet (kursledare och examinatorer). Genomförandet av detta arbetsplansseminarium är ett obligatoriskt och betygsgrundande moment i kursen. I normalfallet medverkar inte handledaren vid detta seminarium utan tanken är studenten/studenterna ska redovisa en genomtänkt plan för kursteamet.

Studenterna skickar in sin arbetsplan till kursledaren senast fredagen under andra kursveckan, alltså veckan innan seminariet ska hållas. Det är viktigt att arbetsplanen är ordentligt genomtänkt och realiserbar. I arbetsplanen formuleras ett tydligt syfte och upplägget diskuteras i detalj.

Till arbetsplansseminariet ska studenten förbereda en muntlig presentation med datorstöd som ska hålla på i precis 15 minuter. Det är viktigt att tiden hålls. Är föredragningen för kort kan det vara ett skäl till att uppgiften underkänds och måste göras om vid ett senare tillfälle. Kursteamet ger därefter under ca 15 minuter studenterna återkoppling på arbetsplanen. Exempel på frågor som diskuteras är: Kan syftet formuleras mer exakt? Är metodvalet för att samla in data det rätta? Vilken statistisk analys kommer att användas? Kommer det att vara möjligt att upprepa studien? Går arbetet att genomföra på avsatt tid?

Antingen ges klartecken för att fortsätta arbetet eller så beslutas att planen är underkänd och att studenterna måste återkomma med en ny modifierad arbetsplan vid ett senare tillfälle. Under vårens kurs ska arbetsplanen mejlas in av handledaren till kursledaren (Johan.Tornblom@slu.se) senast torsdagen 2022-01-27 så se till att vara ute i god tid i dina kontakter med handledaren. Själva seminarierna kommer att genomföras vecka 5. Du kommer att tilldelas en tid av kursledaren någon av dagarna 2022-02-01…2021-02-03

Redovisning av arbetsplanen kommer enbart att ske via Zoom med uppkoppling mot Skogsmästarskolan. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att tekniken fungerar. Det kommer, för de som så önskar, finnas möjlighet att genomföra seminariet från en av skolans datorer.

4. DATAINSAMLING OCH RAPPORTSKRIVANDE

När det finns en godkänd plan för arbetet kan datainsamling och rapportskrivande påbörjas. Uppstår frågor under arbetets gång diskuteras dessa i normalfallet med den handledare som tilldelats.

Under 2022 ska den skriftliga redovisningen ske enligt följande skrivinstruktion. Ett tips är att redan från början skriva direkt i mallen (mallen du ska skriva examensarbetet i finns på en länk längst ned på denna sida). Att skriva direkt i mallen sparar en massa arbete jämfört med att i slutet försöka klistra in sin text i mallen. Att ändra ett annat dokument så den ser ut som mallen är heller inte tillåtet.

Rapporten ska i inledningskapitlet innehålla en kortare litteraturstudie där tidigare resultat av vikt för den valda forskningsfrågan presenteras. Ett krav är att i inledingskapitlet referera till minst tre vetenskapliga artiklar. Ni har tidigare, bl.a. i kursen Skogsskötsel 2, fått utbildning i litteratursökning och referenshantering av SLU-biblioteket. När man letar efter källor är det viktigt att även använda engelska sökord eftersom de flesta forskare – även svenska – skriver sina artiklar på engelska. Mer information om detta har SLU-biblioteket bl.a. lagt ut på följande länk (kräver webläsaren Google Chrome):

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/dags-for-uppsats/

För att komma igång med själva skrivprocessen och veta vilket kapitel som ska innehålla vilken typ av information läs gärna Back Tomas Erssons skrivtips! Här finns också en film om referenshantering som kan vara bra att se.

Studenter som vill ha extra hjälp med språk och skrivande kan också boka handledning med kursledaren eller via webbmöte med en språkhandledare i Uppsala. Mer information finns på https://student.slu.se/sprak.

5. EXAMINATIONSDAG: MUNTLIG PRESENTATION OCH OPPONERING

I slutet av kursen, när arbetet är klart, ska det examineras. Enligt SLU:s regler ingår, förutom att rapporten ska skrivas och arbetet presenteras muntligt, att en muntlig och skriftlig opponering ska göras på någon annan kursdeltagares arbete. Vid en opponering ska opponenten på sakliga grunder kritisera och värdera det av respondenten presenterade självständiga arbetet utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Hur opponeringen genomförs är också betygsgrundande. Själva syftet med en opponering är att komma med en tydlig och strukturerad konstruktiv kritik som kan bidra till att det självständiga arbetet blir ännu bättre. Oppositionen utgör också ett stöd för examinatorn vid betygsättning av arbetet men opponenternas insats betygssätts också och vägs in i betyget på deras självständiga arbetet.

Senast kl. 12:00 fredagen den 20/5 ska handledaren skicka in det färdiga examensarbetet till kursledaren för de som ska gå upp vid det första redovisningstillfället. I början av veckan därpå kommer då de studenter som ska gå upp och försvara sina arbeten få tillbaka ett annat arbete som de ska opponera på. Samtidigt får de en tid för sin egen redovisning samt för oppositionen. Vid examinationen måste man för att få godkänt delta på plats i Skinnskatteberg.

Opponerande studenter skickar sin skriftliga opposition på rapporten de tilldelats till kursledare och redovisande students examinator senast kl. 12:00 dagen före examinationen. Om inte rapporten kommit in i tid är det första examinationstillfället förbrukat. Ni kommer i så fall att hänvisas till det följande tillfället. Totalt erbjuds tre examinationstillfällen, men endast de två första kan leda till ett högre betyg än 3 på kursen.

För vt 2022 kommer redovisningar av självständiga arbeten att genomföras i första hand under vecka 22 (redovisningstillfälle 1) samt vecka 25 (redovisningstillfälle 2). Se scheman över viktiga datum i faktarutan nedan!

Vid examinationen deltar normalt – förutom redovisande studenter – opponent, kursledare, handledare och betygsättande examinator. Vid examinationen ska det normalt också vara möjligt för övriga intresserade, som exempelvis uppdragsgivare, att närvara. Examinationen går till på följande vis. Först presenteras arbetet av de studenter som utfört studien i en 20 minuter lång presentation. Opponerande studenter presenterar därefter sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande studenter. Detta ska ta 10 minuter. Examinator kan därefter ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande studenter. Detta tar i normalfallet 10 minuter men kan förlängas om examinatorn ser behov av det. Slutligen lämnas ordet fritt.

För godkänd kurs ska studenterna: i) genomföra själva studien enligt den av kursledaren godkända arbetsplanen ii) redovisa arbetet muntligt och skriftligt enligt instruktion, samt iii) genomföra minst en opposition på ett annat examensarbete.

Betygskriterier ligger under fakta längst ned på denna sida.

6. RAPPORTSKRIVNING, BETYGSÄTTNING OCH TRYCKNING

Efter examinationen meddelar examinatorn handledaren om vad som måste åtgärdas i rapporten. Studenterna rättar samtidigt till saker i rapporten som framkommit under oppositionen. Studenterna skickar därefter in rapporten till handledaren som kontrollerar att examinatorns krav på ändringar uppfyllts. När arbetet är godkänt av handledaren skickas det in i wordformat till Staffan Stenhag som numrerar det och skapar ett tryckoriginal i PDF-format.

Se till att du har med följande information när arbetet skickas in:

  • Snigelpostadresser dit de två upptryckta exemplaren av rapporten ska skickas.

  • Mycket kort beskrivning av vad bilden på försättsbladet föreställer samt vem som har skapat bilden (viktigt att du har rättighet att använda bilden).

I samband med att tryckorginalet skapas skickar Staffan Stenhag även in arbetet för plagiatgranskning till Ouriginal.se. Tryckoriginalet får studenterna åter för godkännande innan det slutligen går i tryck och publiceras i SLU:s elektroniska databas för rapporter, Epsilon. Först därefter förs betyget in i Ladok av examinatorn.

7. MALLAR

Rapporten ska skrivas i nedanstående mall från 2021. Mycket arbete i samband med tryckningen underlättas om du, redan innan du påbörjar skrivandet, laddar ned mallen och sedan skriver in din text direkt i den. Har du frågor på mallen (t.ex. gällande sidnumrering som brukar ge en del problem) kontakta Staffan Stenhag.

Instruktioner Rapportmall för Skogsmästarskolan 2021 (pdf)

Wordmall för rapporten 2022 (docx)

Arbetsplan


Kontaktinformation

Johan Törnblom
Forskare SLU Skogsmästarskolan

Johan.Tornblom@slu.se

Tel: 0222 - 349 59