Arbetsmiljö på SLU Skogsmästarskolan

Senast ändrad: 03 juli 2024

Ytterst ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Skogsmästarskolan är prefekten, Staffan Stenhag. Detta gäller såväl för personal som för studerande på institutionen.

Nedan lämnas information om det arbetsmiljöarbete som pågår på SLU Skogsmästarskolan. Denna sida är i första hand skriven för anställda. Om du som är student har frågor gällande arbetsmiljön finns också mer information och anvisningar på denna SLU-sida.

Frågor runt arbetsmiljön är en av de saker som hanteras systematiskt i Skogsmästarskolans samverkansgrupp (SVG). Gruppen träffas sex gånger per år. I SVG är studenter, forskarstuderande, fackliga representanter samt institutionens ledningsgrupp representerade. Ordförande i SVG är prefekt Staffan Stenhag.

Arbetsskador och tillbud kan rapporteras in på denna SLU-sida. Rapporterade arbetsskador och tillbud ska löpande följas upp på institutionens SVG-möten.

Målsättning för arbetsmiljön

Den arbetsmiljö som SLU Skogsmästarskolan eftersträvar ska:

  • utformas så att den kreativitet och det engagemang som utmärker universitetsmiljön tas tillvara,
     
  • bidra till att utveckla medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet samt frigöra outnyttjade resurser,

  • inspirera till möten, tankeutbyte och samarbete över ämnes-, kompetens- och kulturgränser där människor med olika bakgrund kan bidra med sin kunskap och erfarenhet,

  • främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa att alla bemöts med samma respekt och tilltro och ges lika möjligheter i arbetet.

Detta ska på SLU Skogsmästarskolan uppnås genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som leds via institutionens SVG.

BlåSalFest.jpg

Fysisk arbetsmiljö

SLU är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Detta arbete leds för SLU Skogsmästarskolans del av Skogsfakulteten med säte i Umeå. Miljörepresentant på Skogsmästarskolan är Börje Börjesson. Mer information om miljöarbetet på Skogsmästarskolan finns på denna länk.

Enligt beslut i SVG 2022-05-10 ska årligen, i augusti månad, skyddsronder göras på arbetsplatsen. Prefekten är ansvarig för att dessa genomförs enligt det styrdokument "Rutiner för arbetsmiljöarbetet på SLU Skogsmästarskolan" SVG beslutat anta. SVG har enligt detta styrdokument dels en skyldighet att kontrollera att chefer med personalansvar genomgått SLU:s interna kurs gällande arbetsmiljöfrågor samt dels att följa upp utfallet av de omnämnda skyddsronderna inklusive riskanalys och åtgärdsplaner. 

För arbete i fält finns här särskilda förskrifter framtagna på Skogsfakulteten. Alla arbetstagare har en skyldighet att känna till dessa föreskrifter och att rapportera behov av utbildning i säkerhetsfrågor till prefekten. Skogsmästarskolan bekostar för alla anställda vaccinering mot TBE för att motverka sjukdom vid fästingangrepp.

Under Coronapandemin år 2020 och framåt har periodvis hemarbete rekommenderats för personalen. SLU har dock av princip- och  kostnadsskäl beslutat att inte bekosta uppbyggnad av ergonomiskt välutrustade arbetsplatser i anställdas hem.  

Studenter i Hedströmmen

Social arbetsmiljö

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Skogsmästarskolan har en nolltolerans gällande kränkande särbehandling. Om du på något sätt utsatts för kränkning av någon på institutionen ska detta omgående rapporteras till prefekten, Staffan Stenhag. Vill du inte anmäla till prefekten har du också möjlighet att anmäla till prefektens chef, dekan Göran Ericsson, eller till HR-ansvarig Maria Bergling. Fullständig kontaktinformation till dessa finns på SLU:s Medarbetarwebb.

Frågor om den personligt upplevda arbetsmiljön tas upp dels på de årliga individuella medarbetarsamtalen och dels på planeringssamtalen som också sker individuellt minst en gång per år för all personal. Vart tredje år genomför SLU en medarbetarundersökning där organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor (OSA) kartläggs.

De översiktliga resultaten gällande arbetsmiljön på Skogsmästarskolan från den senaste undersökningen 2021 finns publicerade här

Mer information om hur SLU arbetar mot kränkande särbehandling finner du här.

Ensam student

Jämställdhet

Skogsbranschen har historiskt varit en väldigt mansdominerad miljö. Skogsmästarskolan är inget undantag och än idag finns, såväl hos personalen som bland studenterna, en tydlig manlig övervikt i könsfördelningen. För att motverka en machokultur, på såväl arbetsplatsen som i studenternas kurser, finns en medveten strävan mot att försöka öka andelen kvinnor på institutionen. Vidare genomförs löpande utbildning för personalen och studenterna i dessa frågor. Jämställdhet är också en stående punkt på institutionens möten i SVG.

På skogsmästarprogrammet finns idag moment som tar upp jämställdhet, normkritik och lika villkor. Institutionens målsättning är att under 2022 föra in tydliga kursmål gällande detta i fyra av de åtta kursernas kursplaner som ges under skogsmästarstudenternas första två år. Under det tredje året finns dessutom möjligheten för studenterna att i sin utbildning till skogsmästare välja distanskursen Genuskompetens för skogssektorn. Förutom dessa åtgärder beträffande undervisningen är det viktigt att även fortsättningsvis prata om detta inom personalen. Verksamheten arbetar också för att återkommande ha seminarier, inkluderande både personal och studenter, om jämställdhet, normkritik och lika villkor. Målsättningen är att all undervisande personal ska gå Lika villkorskursen som skogsfakulteten arrangerar för sin personal.

Under 2021 genomfördes två utbildningsdagar för personalen i lika villkorsfrågor under ledning av stf. prefekt Carina Sándor. Här finns material från Skogsmästarskolans senaste utbildningssdagar för personalen (juni och augusti 2021).

Under 2021 genomfördes också ett examensarbete gällande jämställdhet på skogsmästarprogrammet av två studenter på programmet, Anna Ekberg och Emma Eriksson. Deras slutrapport Jämställdhet på skogsmästarprogrammet finns publicerad i fulltext här.

För att öka andelen kvinnor på skogsmästarprogrammet genomförs årligen under sommaren ett inspirationsläger för kvinnor om skogsutbildningar och svenskt skogsbruk. Ansvarig för dessa dagar är programstudierektor Börje Börjesson.

Övergripande ansvarig för att leda lika villkorsarbetet på Skogsmästarskolan är stf. prefekt Carina Sándor.

Skogspromenad


Kontaktinformation

Om du har några frågor kontakta
Staffan Stenhag
Staffan.Stenhag@slu.se
Tel: 0222 - 349 60