Uppdragsverksamhet

Senast ändrad: 05 november 2021

Skogsmästarskolans uppdragsverksamhet har till syfte att möta skogen och relaterade sektorers behov av tjänster inom ramen för institutionens och SLU:s och kompetensområden, nationellt liksom internationellt.

Institutionens nationella uppdragsverksamhet är främst fortbildning, och konferensverksamhet samt att verka som gästlokal för SLU och annan utbildningsverksamhet. Aktiviterterna genomförs i regionen med Skogsmästerskolan som bas.

Internationella tjänster omfattar stöd till utveckling av skogliga lärosäten, utbildningsprogram och kurser. Fortbildning och kompetensutveckling av skogsstjänstemän är omfattande. Utveckling av och utbildning för rådgivningsverksamhet är exempel på andra aktiviteter. Verksamheten sker främst i värdländer men också i Sverige, ofta med Skogsmästarkolan som bas.

Kompetenser för verksamheten nyttjas oftast genom samverkan inom SLU samt med närliggande aktörer och övriga sektorsintressenter.

Institutionens geografiska läge i mellansverige med närheten till skogsektorn och areella näringars olika aktörer, klimat och vegetations variationer, samt rekreation och övrigt funktioner för landsbygdens utveckling, erbjuder utmärkta förutsättningar för verksamhetens regionala aktiviteter.

Verksamheten finansieras främst inom ramen för biståndsverksamhet alternativt genom uppdragsgivarnas egna finansiering.

Nationell uppdragsverksamhet 

RIU-konferensen (Referensgruppen för Information, Utveckling och Utbildning inom området för den skogliga planläggningens grunduppgifter). Årliga konferenser, sedan 1972.
Gästlokal för utbildning  I samarbete med Institutionen för Skoglig Resurshuhållning. genomförs Sverigedelen i kursen Trends in European Forestry med omfattningen 4 veckor (8 ECTS credits). Målet med delkursen är att ge studenterna en introduktion till europeisk skogsbruk. 

Internationell verksamhet

Forest Certification: I samarbete med SSC (Svensk Skogs Certifiering) har sedan 2006 genomfört 5 internationella utbildningar inom Skogscertifiering. Målgruppen är tjänstemän, privatanställda och organisationer från Africa, Asien och Sydamerika. 

Albanien: I samarbete med SNV (Netherlands Development Organisation) och Wolver university utvecklas underlag för etablering av en Rådgivningsverksamhet för Albanska skogsmyndigheten. I uppdraget ingår kompetnesutveckling av rådgivningspersonal och utveckling av utbildningsmaterial.  

Armenien: Utveckling av Skoglig institution vid Armenia State Agricultural University perioden 2003-2008, innefattande utbildningsplan, kursutveckling, kompetensutveckling av personal, anskaffning af utbildningsutrustning,  utvekling av undervisningsmaterial. Under 2008 verkade Skogsmästarskolan också som expert för skogsmyndigetens fortbildning och rådgivning. 

Etiopien: Utveckling av en skoglig fakultet vid Wondo Genet College of Forestry perioden 1993-2002. Främst intitutionell utveckling för att möta nationella behov för Skoglig BSc och MSc utbildning. Samarbetet fortgick till 2009 med forskningsutveckling med SLU institutionen for Skogligurshushållning.  

Indien: Fortbildning av Indiska skogstjänstemän inom Indian Forest Service 2009-2012. Svenska partner är Skogsstyrelsen, Sveaskog och SSC. Ämnesområdena är Watershed management, Climate change och Environmental management.

Ryssland: Inom ramen för det Svensk-Ryska skogssamarbetsprogrammet RSFSCP och stödet till högreutbildning arbetar institutionen mot 5 ryska universitet i utvecklingen av kompetens och utbildningmaterial inom ämnesområdena Bioenergi, Skogsplanering, Skogsbilvägar och Uthålligt skogsbruk.


Kontaktinformation

För mer information kontakta
stf. prefekt Carina Sándor
Carina.Sandor@slu.se
Tel: 0222 - 349 70