Pedagogik

Senast ändrad: 05 april 2024

Vår utbildningsfilosofi på Skogsmästarskolan

  • Studier är arbete! Inlärning kräver aktivitet från studenten. Lärarens uppgift består i att arrangera situationer som gynnar aktiv inlärning.

  • Motivation är en avgörande faktor för inlärning. Verklighetsorienterade problemställningar som studenterna inser att de kan komma ställas inför i yrkeslivet, stimulerar till studier.

  • Studenter behöver fortlöpande och individuell bekräftelse på sina framsteg. Denna återkoppling måste ske i former som är meningsfulla för studenten. Studenten är i första hand subjekt – inte objekt!

  • Det mest effektiva sättet, men också det mest resurskrävande, är när studenten får möjlighet till personlig återkoppling och dialog med en expert kring det som presterats. Detta ställer krav på arbetsorganisationen. Lärarens tid med studenten är viktigare än annan arbetstid.

  • Inlärning sker kumulativt. Den sker gradvis och börjar från grunden. För att få det att fungera måste man försöka möta studenten på hans eller hennes förkunskapsnivå.

  • Kunskap i meningen kompetens är i hög grad beroende av sammanhanget. Teoretisk kunskap på en yrkesutbildning som skogsmästarprogrammet bör därför tillämpas i praktiska verklighetsanpassade situationer. Man utvecklas genom att praktisera sitt yrke. Därför är det viktigt att introducera studenten i yrkeslivets olika aspekter men även förmedla att det handlar om att få en gedigen grund utifrån vilken man kan bygga på med ny kunskap och utvecklas i framtiden.

  • Inlärning och problemlösning bör ske ämnesöverskridande eftersom verklighetens problem inte känner några ämnesgränser.

  • Personer är olika och lär sig på olika sätt. Utbildningen bör därför varieras beträffande aktiviteter och examinationsformer.  

  • Utbildning har en social dimension, precis som andra arbeten. Det gäller att lära sig samarbeta och kommunicera med andra personer – även om man har olika uppfattningar i sakfrågor.

  • Att våga experimentera och att såväl individ som organisation reflekterar över både lyckade och mindre lyckade resultat är viktigt för utbildningens utveckling. Därför behövs kursvärderingar och tid för reflektion. Det japanska begreppet ”kaizen” som handlar om ”ständig förbättring” är en systematisk metod för att utveckla utbildningen.

Kontaktinformation

Har du några frågor kring hur vi lyckas med detta går det t.ex. bra att ta upp en diskussion med Hans Högberg eller Staffan Stenhag.

Hans.Hogberg@slu.se
Tel: 0222 - 349 57

Staffan.Stenhag@slu.se
Tel: 0222 - 349 60