Gammelkroppa, STP 2021 - 2023

Senast ändrad: 02 januari 2024

Följande instruktion gäller för studenter på Gammelkroppa Skogsskolas skogsteknikerprogram (STP), vilka tar examen i juni 2023. Under utbildningen ska ett självständigt arbete omfattande 10 hp genomföras. Under våren 2023 kommer SLU Skogsmästarskolan vara examinerande institution för dessa arbeten medan handledningen kommer att ske från Gammelkroppa. Den modell som används på skogsmästarprogrammet för att kvalitetssäkra nivån på examensarbetet kommer att användas. Nedan finns instruktioner kring upplägget.

I skogsteknikerprogrammet ingår att göra ett examensarbete omfattande 10 hp. Nedan följer praktisk information om hur arbetsgången ser ut, steg för steg. Arbetet går antingen att genomföra på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. Kursen går på halvfart under hela vårterminen 2023 och det allra mesta av examensarbetet kommer att gå att göra på distans. Den muntliga presentationen av det färdiga examensarbetet skall dock genomföras under maj månad på plats på examinerande institution, d.v.s. i ert fall på SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Som examensarbetare kan du se dig som projektledare för ett projekt med många inblandade personer som har olika roller. Förutom ansvariga studenter finns: i) en kursledare för examensarbetet, Lena Karlsson, ii) en personlig handledare som arbetar på Gammelkroppa Skogsskola och som kursledaren utser och iii) en examinationsgrupp på SLU Skogsmästarskolan som betygsätter arbetet. Dessutom finns ofta även: iv) en extern uppdragsgivare som vill ha något utrett.  

För gärna in viktiga datum enligt nedan i din kalender redan nu. Det finns ett antal stationer du måste passera innan arbetet är klart. 

1. HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Vad examensarbetet ska handla om väljer ni själva, men tänk på att det ska gå att hänföra till ämnet skogshushållning. Vidare är det ett krav att arbetet ska innehålla någon typ av egen datainsamling som arbetets slutsatser sedan ska bygga på. Det kan röra sig om olika typer av mätningar i fält eller datainsamling med exempelvis enkäter och/eller intervjuer. En ren litteraturstudie, är inte möjligt som examensarbete på STP. Ni måste försäkra er om att vetenskapliga metoder används i datainsamlingen och att ni är väl inlästa på metodiken. Vid intervjuer ska vedertagna metoder användas med bl.a. transkribering och kategorisering av svaren. Insamlade originaldata, som exempelvis fältblanketter, inspelningar vid intervjuer etc. måste alltid arkiveras och kunna redovisas för kursledningen.

Så fort du bestämt dig för ett ämne så tilldelar kursledaren dig en handledare. Examensarbetet kan utföras på uppdrag av en forskare, ett företag, en organisation eller en myndighet, men det är inte något krav. Det kan också bygga på en helt egen idé som du/ni har. Ofta blir dock arbetet roligare att genomföra om det finns någon som efterfrågar studien. I samtliga fall hämtas examinator från examinationsgruppen på SLU Skogsmästarskolan. Gruppen består för er del av universitetslektor Eric Sundstedt, universitetslektor Staffan Stenhag samt forskare, Phd, Johan Törnblom.

Det kan vara svårt att på ett bra sätt avgränsa en egen frågeställning för ett examensarbete. Har ni en egen idé är det viktigt att den är ordentligt genomtänkt innan ni kontaktar eventuell uppdragsgivare och kursledare. Ni kan även hitta tips om exjobb på skogsföretagens webbsidor. Även Skogsstyrelsen (https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/jobba-hos-oss/studerande/) och Skogforsk (https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/jobba-hos-oss/) kan ha tips på examensarbeten som behöver utföras.

2. FRÅN IDÉ TILL ARBETSPLAN 

När man tilldelats en handledare ska man upprätta en arbetsplan Arbetsplan (wordfil). Arbetsplanen ska utformas i samråd med den tilldelade handledaren. Syftet med arbetsplanen är att: i) konkretisera vad som ska göras, ii) visa att upplägget är genomförbart, iii) visa att försökplanen är väl genomtänkt men även att iv) underlätta planeringen för alla inblandade parter inom den givna tidsperioden för kursen. Studenterna tar initiativ till möten med handledaren inom tilldelad handledningstid.

När man ha en bra idé till sitt examensarbete ska man så fort som möjligt söka fram litteratur, börja läsa in sig på området och tänka igenom hur datainsamlingen ska gå till. Det går mycket bra att börja skissa på rapportens kapitel ”Inledning” och ”Material och metoder” parallellt med att man förbereder arbetsplansseminariet.

När arbetsplanen godkänts av handledaren mejlar handledaren på Gammelkroppa in denna till Staffan.Stenhag@slu.se som ansvarar för att ta fram ett schema för redovisning av arbetsplanerna. Detta ska ske senast 2023-02-20.

3. SEMINARIUM DÄR ARBETSPLANEN PRESENTERAS

Arbetsplansseminariet äger rum 2023-02-27 och genomförs via Zoom. Kursledaren har via Skogsmästarskolan tillhandahållit en länk för mötet. Genomförandet av detta arbetsplansseminarium är ett obligatoriskt och betygsgrundande moment i kursen. I normalfallet medverkar inte handledaren vid detta seminarium, utan tanken är att studenten/studenterna ska redovisa en genomtänkt plan för examinatorerna.

Handledaren har veckan innan seminariet ska hållas skickat in arbetsplanen till examinatorerna. Det är viktigt att arbetsplanen är ordentligt genomtänkt och bedöms som realiserbar. I arbetsplanen formuleras ett tydligt syfte och upplägget presenteras i detalj.

Till arbetsplansseminariet ska studenten förbereda en muntlig presentation med datorstöd som ska hålla på i precis 15 minuter. Det är viktigt att tiden hålls. Är föredragningen för kort kan det vara ett skäl till att redovisningen underkänns och måste göras om vid ett senare tillfälle. Kursledningen ger därefter, under ca 15 minuter, studenterna återkoppling på arbetsplanen. Exempel på frågor som diskuteras är: Kan syftet formuleras mer exakt? Finns det någon hypotes om utfallet? Är metodvalet för att samla in data det rätta? Hur ska insamlade data redovisas? Vilken statistisk analys kommer att användas? Kommer det att vara möjligt att upprepa studien? Går arbetet att genomföra på avsatt tid? Hur väl genomfördes den muntliga presentationen av arbetet?

Antingen ges klartecken för att fortsätta arbetet, eller så beslutas att planen är underkänd och att studenterna måste återkomma med en ny modifierad arbetsplan vid ett senare tillfälle. I väntan på detta får inte datainsamlingen påbörjas. Under vårens kurs ska arbetsplanen mejlas in av handledaren till Staffan.Stenhag@slu.se senast måndagen 2023-02-20, så se till att vara ute i god tid i dina kontakter med handledaren. Själva seminarierna kommer sedan att genomföras över Zoom med uppkoppling mot Skogsmästarskolan måndagen 2023-02-27

Redovisning av arbetsplanen kommer enbart att ske via Zoom. En uppkoppling kommer att finnas från Gammelkroppa vilket ordnas av kursledaren. Sitter du någon annanstans måste du i god tid försäkra dig om att det fungerar, exempelvis att du har tillräckligt bra bandbredd för att delta med såväl ljud som bild under seminariet. Det är endast det seminarium där du själv ska redovisa som du ska vara med på, inte dina kurskamraters seminarium. Arbetar man i par ska dock redovisningen göras tillsammans. När arbetsplanerna skickats in av handledarna kommer du att få en tidpunktnär din presentation ska genomföras.

4. DATAINSAMLING OCH RAPPORTSKRIVANDE

När det finns en godkänd plan för arbetet kan datainsamling och rapportskrivande påbörjas. Uppstår frågor under arbetets gång diskuteras dessa i normalfallet med den handledare som tilldelats.

Under 2023 ska den skriftliga redovisningen ske enligt följande skrivinstruktion. En stark rekommendation är att redan från början skriva direkt i mallen (mallen du ska skriva examensarbetet i finns på en länk längst ned på denna sida). Att skriva direkt i mallen sparar en massa arbete jämfört med att i slutet försöka klistra in sin text i mallen. Att ändra ett annat dokument så det ser ut som mallen är heller inte tillåtet. Har du några frågor runt mallen, är det bara att du hör av dig till Staffan Stenhag.

Rapporten ska i inledningskapitlet innehålla en kortare litteraturstudie där tidigare resultat av vikt för den valda forskningsfrågan presenteras. Ett krav är att i inledingskapitlet referera till minst två vetenskapliga artiklar. När man letar efter källor är det viktigt att även använda engelska sökord eftersom de flesta forskare – även svenska – skriver sina artiklar på engelska. Mer information om detta har SLU-biblioteket bl.a. lagt ut på följande länk:

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/dags-for-uppsats/

För att komma igång med själva skrivprocessen och veta vilket kapitel som ska innehålla vilken typ av information läs gärna Back Tomas Erssons skrivtips! Vill du ha extra handledning om hur du ska skriva kan du boka ett Zoom-möte med Staffan Stenhag. Det är väldigt viktigt att du formulerar dig med egna ord och att du inte i din rapport kopierat text från andra källor. Plagiat betraktas som fusk och medför underkänt betyg på examensarbetet.  

5. EXAMINATIONSDAG: MUNTLIG PRESENTATION OCH OPPONERING

I slutet av kursen, när arbetet är klart, ska det examineras. Förutom att rapporten ska skrivas och arbetet presenteras muntligt, ska även en muntlig och skriftlig opponering göras på någon annan kurskamrats arbete. Vid en opponering ska opponenten på sakliga grunder kritisera och värdera det av respondenten presenterade självständiga arbetet utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Hur opponeringen genomförs är också betygsgrundande. Själva syftet med en opponering är att komma med en tydlig och strukturerad konstruktiv kritik som kan bidra till att det självständiga arbetet blir ännu bättre. Oppositionen utgör också ett stöd för examinatorn vid betygsättning av arbetet, men opponenternas insats betygssätts också och vägs in i betyget på deras självständiga arbete.

Senast kl. 12:00 onsdagen 2023-05-17 ska handledaren skicka in det färdiga examensarbetet till Staffan Stenhag för de studenter som bedöms klara för att gå upp vid det första redovisningstillfället. I början av veckan därpå kommer då dessa att få tillbaka ett annat arbete som de ska opponera på. Samtidigt får de en tidpunkt för sin egen redovisning samt för oppositionen. Vid examinationen 2023-05-25 måste man för att få godkänt delta på plats i Skinnskatteberg.

Opponerande studenter mejlar sin skriftliga opposition på rapporten de tilldelats till kursledare och Staffan.Stenhag@slu.se senast kl. 12:00 onsdagen 2023-05-24. Om inte rapporten kommit in i tid är det första examinationstillfället förbrukat. Ni kommer i så fall att hänvisas till det följande tillfället. 

Vid examinationen deltar – förutom redovisande studenter – opponent, kursledare, handledare och betygsättande examinatorer. Vid examinationen ska det också vara möjligt för övriga intresserade, som exempelvis uppdragsgivare och handledare, att närvara. Examinationen går till på följande vis. Först presenteras arbetet av de studenter som utfört studien i en precis 20 minuter lång datorstödd presentation. Opponerande studenter presenterar därefter sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande studenter. Detta ska ta 10 minuter. Examinatorn kan därefter ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande studenter. Detta tar i normalfallet 10 minuter, men kan förlängas om examinatorn ser behov av det. Slutligen lämnas ordet fritt. Totalt brukar varje examensarbete ta en timme att redovisa.

För godkänd kurs ska studenterna: i) genomföra själva studien enligt den av examinatorerna godkända arbetsplanen, ii) redovisa arbetet muntligt och skriftligt enligt instruktion, samt iii) genomföra minst en opposition på ett annat examensarbete.

Betygskriterier ligger under fakta längst ned på denna sida.

6. RAPPORTSKRIVNING, BETYGSÄTTNING OCH TRYCKNING

Efter examinationen meddelar examinatorn studenterna och handledaren om vad som måste åtgärdas i rapporten. Studenterna rättar samtidigt till saker i rapporten som framkommit under oppositionen. Studenterna skickar därefter in rapporten till handledaren som kontrollerar att examinatorns krav på ändringar uppfyllts. När arbetet är godkänt av handledaren skickas det in i wordformat till Staffan Stenhag som numrerar rapporten och skapar ett tryckoriginal i PDF-format.

Se till att du har med snigelpostadresser dit de två upptryckta exemplaren av rapporten ska skickas. Det är viktigt att du har upphovsrätt till de bilder som finns i examensarbetet.

I samband med att tryckorginalet skapas skickar Staffan Stenhag även in arbetet för plagiatgranskning till Ouriginal.se. Tryckoriginalet får studenterna åter för godkännande innan det slutligen går i tryck. Först när studenten godkänt sin PDF för tryck utdelas ett betyg.

7. MALLAR

Rapporten ska skrivas i nedanstående Wordmall. Mycket arbete i samband med tryckningen underlättas om du, redan innan du påbörjar skrivandet, laddar ned mallen och sedan skriver in din text direkt i den. Har du frågor på mallen (t.ex. gällande sidnumrering som brukar ge en del problem) kontakta Staffan Stenhag.

Instruktioner Rapportmall för Skogsmästarskolan 2023 (pdf)

Gammelkroppas Wordmall för rapporten (docx)

Arbetsplan (docx)


Kontaktinformation

Staffan Stenhag
Universitetslektor, SLU Skogsmästarskolan

Staffan.Stenhag@slu.se

Tel: 0222 - 349 60