Net4Forest

Senast ändrad: 03 november 2021

Projektets huvudsyfte är att i vid mening vidareutbilda de som I sin tur utbildar skogsägare, liksom skogsägare direkt, i sådant som är viktigt för att bedriva ett lönsamt och uthålligt skogsbruk. En viktig del av projektet är att utbyta erfarenheter och goda exempel som finns i de länder som ingår i projektet. Projektet leds från Slovenien och övriga projektpartners kommer från Sverige, Spanien, Lettland och Estland.

 

 

Broschyr:
"Skogsägare behöver informaton och nya  kunskaper  för att uthålligt sköta och lönsamt förvalta sina skogar"

"Online verktyg för effektivare skogsbruk"

Rapport:
The pathway for efficient operations in private forests

Kunskapsnätverk för effektivt privatskogsbruk

Hands-on guidelines for private woodlot owners in Slovenia, Latvia, Estonia, Sweden and Spain

Reserapporter:
2nd Joint staff training event 10.6. - 14.6.2019 in Swede   

1st Joint staff training event 22.10. - 26.10.2018 in Slovenia


Publikationer:
Hyggesfritt skogsbruk - Back Tomas Ersson (SLU2020)

Skogsavverkning och markskador - Tomas Nordfjell (SLU 2020)

Mechanized Direct Seeding - Back Tomas Ersson (SLU 2021)

Mekaniserad skogssådd - Back Tomas Ersson (SLU 2021)

Vätteskogen & hyggesfritt skogsbruk i boreal skog - Back Tomas Ersson (2021)

Vätteskogen & CCF i Boreal Forests - Back Tomas Ersson (2021)

Verktyg för beräkning av en skogsmaskins marktryck:

Detta verktyg är en beräkningsmodell för ett skogsfordons medelmarktryck. Den utgår från mycket grova antaganden, men är trots detta ett användbart redskap för att få en uppfattning om fordonets inverkan på marken. Modellen beräknar marktrycket separat för fram- och bakvagn på ett fordon. Skillnaden i marktryck mellan fram- och bakvagn är ganska stor för en lastad skotare. Beräkningsmodellen är framtagen för skotare, men kan med förnuft även tillämpas på andra skogsfordon. Klicka här

 

This calculation model for a forest vehicle's average ground pressure is based on rough assumptions, but is nevertheless a useful tool for gaining insight into a forest vehicle's impact on the ground. The model calculates the ground pressure separately for the front and rear section of a vehicle. The difference in ground pressure between the front and rear section is quite large for a loaded forwarder. This calculation tool is designed for forwarders, but can also be applied sensibly to other forest vehicles. Click here