SIRUS

Senast ändrad: 05 april 2024

Emergenta sociala innovationer på den svenska landsbygden och deras potentiella bidrag till en hållbar landsbygdsutveckling

Hur växer sociala innovationer på landsbygden fram och hur bidrar de till en hållbar landsbygdsutveckling?

Bakgrund

Sveriges landsbygd är avgörande för landets framtida utveckling, är viktig för människor att leva och arbeta i, samt stödjer en bred uppsättning ekosystemtjänster och nationens biologiska mångfald. Den svenska landsbygden står dock inför flera demografiska, socioekonomiska och miljömässiga utmaningar. Dessa utmaningar är sammankopplade, och antas blivit värre under COVID-19-pandemin.

Europeiska och nationella politiska åtgärder för landsbygdsutveckling fokuserar på innovation och entreprenörskap som viktiga svar på dessa utmaningar och syftar till att upprätthålla landsbygdsområden som attraktiva platser för människor att bo på och arbeta i. På lokal nivå i Sverige har det bland småskaliga jordbrukare och icke-industriella skogsägare växt fram olika sociala innovationer som svar på landsbygdens utmaningar. Sociala innovationer, såsom nya nätverk och förändrade sätt att samverka, hjälper jordbrukare och skogsägare att utveckla mer diversifierade inkomstflöden (t.ex. turism, tjänster utanför gården, bevarande av biologisk mångfald), att fokusera på produkter med högre värde (t.ex. ekologisk produktion, lokala identitetsprodukter), på småskalig mervärdesproduktion (t.ex. hantverksprodukter) eller på direktförsäljning. Dessa innovationer drivs ofta av yngre människor och/eller kvinnor och är särskilt viktiga för att stödja det fortsatta utbudet av kommersiella och offentliga tjänster på landsbygden. De kan därmed minska sårbarheten hos landsbygdssamhällen.

 Tallskog och lingonrisTvå hus och träd med höstens vackra färgerEn äng med gula blommor och en kyrka i bakgrunden

 

 

 

 

Forskningsprojekt SIRUS

Detta projekt – SIRUS (Social network Innovations in RUral Sweden) – kommer att undersöka två innovativa sociala nätverk som nyligen har uppstått på landsbygden: REKO-ring kopplar småskaliga, lokala jordbruksproducenter direkt med lokala konsumenter för att kringgå långa värdekedjor som, förutom att de uppfattas som mindre miljövänliga, vanligtvis är oåtkomliga eller relativt olönsamma för småskaliga producenter. Skogens mångbruk består av icke- industriella skogsägare som är intresserade av att utveckla flerbruksskogar för att sprida sina inkomster och som ett viktigt stöd för naturens välmående.


Syftet med detta projekt - SIRUS - är att förbättra förståelsen för de bakomliggande mekanismerna genom vilka sociala innovationer på landsbygden växer fram och för hur de kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling. Forskningsmålen är att:

– Identifiera och analysera utlösande faktorer, motivation, och mål hos de två nätverksinnovationerna
– utforska de olika aktörernas framväxande roller över tid
– undersöka och kartlägga kontextuella begränsningar och möjligheter som formar och stödjer uppkomsten av dessa innovationer
– identifiera hur dessa innovationer uppfattas bidra till hållbar landsbygdsutveckling på olika nivåer
– identifiera nyckelstrategier för att skala upp det potentiella bidraget från sådana innovationer till landsbygdsutvecklingen i Sverige

SIRUS tillämpar en komplex systemansats som gör det möjligt att studera och förstå sociala innovationer som framväxande fenomen inom ett bredare system där det sociala och ekologiska är fundamentalt sammankopplat. Detta är en viktig förutsättning för studien då landsbygdsområden, och enskilda jordbrukares och skogsägares beslut formas av ett komplext samspel mellan ständigt föränderliga ekonomiska, sociokulturella, tekniska, biofysiska, institutionella och demografiska faktorer. SIRUS kommer att använda denna ansats för att förstå hur de studerade innovationerna formas av interaktionen mellan interna (t.ex. producentens kunskap och värderingar) och externa (t.ex. lagar, marknadsvillkor) faktorer över tid och för att identifiera politiska strategier för att stödja sociala innovationer mot hållbar landsbygdsutveckling.


SIRUS kommer samla data genom intervjuer och interaktiva workshops med flera aktörer inom de studerade sociala innovationerna samt med andra intressenter från lokal till nationell nivå. Resultat levereras i form av kvalitativa modeller, rumsliga kartor, samt andra kvalitativa analyser.
Kunskap om dessa mekanismer kommer att fylla luckor i vår nuvarande förståelse av sociala innovationer på landsbygden och stödja en utveckling av hållbar landsbygdspolitik i Sverige och Europa.

                      

Blommande äppelträd

Ett äldre rött hus, med stengrund, grästak och ett litet fönster

En man som säljer ägg till en kvinna och en man

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerlig kommunikation med intressenter och slutanvändare är en viktig komponent i hela forskningsprojektet. Resultaten kommer att kommuniceras via ett flertal kanaler till flera potentiella intressenter såsom småskaliga jordbrukare, icke-industriella skogsägare, landsbygdskommuner, Hushållningssällskapet och liknande tjänsteleverantörer, nyskapande sociala nätverksinnovationer inom jord- och skogsbruk, skogsägarföreningar, relevanta myndigheter, länsstyrelser, samt andra relevanta lokala och nationella icke-statliga organisationer.

Fakta
Projekttid
2022-2025

Forskningsteam
Projektledare
Lucas
Lucas Dawson, forskare, Skogsmästarskolan, SLU
lucas.dawson@slu.se
Läs mer om Lucas på hans CV-sida [länk]

Projektdeltagare
Marine
Marine Elbakidze, docent, Skogsmästarskolan, SLU
Läs mer om Marine på hennes CV-sida [länk]

Grzegorz
Grzegorz Mikusinski, docent, Skogsmästarskolan, SLU
Läs mer om Grzegorz på hans CV-sida [länk]

Finansiär
FORMAS, 2021-01067


Kontaktinformation