Utlandsstudier på SMP

Senast ändrad: 05 april 2024

Internationella erfarenheter är ofta mycket högt värderade av skogliga arbetsgivare. I ett globaliserat samhälle är internationella kunskaper och kontakter väsentliga. Det finns en del obligatoriska internationella inslag under utbildningens första två år - och det går också bra att studera hela eller delar av det tredje året utomlands.

I grundutbildningens första två år tangeras de internationella perspektiven i respektive ämneskurser. Under den fjärde terminen på programmet ges i kursen Skoglig affärskunskap och förvaltning en föreläsningsserie om internationellt skogsbruk. I denna globala utblick ingår också en utlandsresa till något europeiskt land. Våren 2016 besöktes exempelvis Albanien av kursen SMP 14/17.

Den största möjligheten till internationella studier ges annars det tredje året då det finns möjlighet till utbytesstudier och/eller att göra examensarbete utomlands. Skogsmästarskolan erbjuder också en sommarkurs, Sustainable use of natural resources, international course (7,5 hp), som vartannat år går i Nordamerika och vartannat år i Europa. Det är bra att hålla i minnet att det krävs en relativt god framförhållning i planeringen om man vill inkludera utlandsstudier i sin examen. 

Mer information om utlandsstudier tredje året finns på:

https://student.slu.se/studier/studera-utomlands