Mål och syfte

Senast ändrad: 13 januari 2022

Att i samarbete med relevanta aktörer skapa ett modernt, effektivt och attraktivt utbildningspaket, som ger goda teoretiska kunskaper och praktisk färdighet för att planera och genomföra drivnings- och vägarbeten i det svenska skogsbruket, där mark och vatten i möjligaste mån skonas från skador. Utbildningspaketet utformas, i första hand, för att passa in i högskoleutbildningar som skogs- och jägmästarprogrammen, såväl som skoglig fortbildning i företag och organisationer.

 Detta innefattar:

  1. Att samla och presentera den bästa kunskapen om utustning för, samt planering och genomförande av, drivningsarbete med minimerade skadeverkningar på mark och vatten.
  2. Att samla och presentera den bästa kunskapen i Sverige och internationellt om minimering av terrängtransporten genom effektiv vägbyggnad, samt metodik för vägbyggnad och -underhåll med minimerade skadeverkningar på vattnet.
  3. Anläggande av demonstrations- och försöksytor. Dessa designas för att enkelt och effektivt kunna replikeras på annan ort.
  4. Att strukturera "kursmoduler" (lektioner, demonstrationer, övningar och laborationer) som sammantagna eller i olika kombinationer kan användas i skogs- och jägmästarutbildningen, annan högskoleutbildning eller skogsbrukets fortbildningsverksamhet.
  5. Att utveckla pedagogik och läromedel för kursmodulerna (4) med ökad inriktning mot självstudier, distansutbildning och "e-lärande".
  6. Distribution av dokumentation och material till olika intressenter, i första hand inom regionen, möjligen nationellt.
  7. Att sondera möjligheten att använda paketet eller "moduler" inom annan utbildning, t.ex. YH.

Kontaktinformation