Bakgrund

Senast ändrad: 13 januari 2022

Klimatförändringar och logistikkrav för virkesleveranser accentuerar behovet av kunskaper i planering och genomförande av drivnings-, transport- och vägarbeten så att skador på mark och vatten minimeras. Kraven på  "miljöriktigt" skogsbruk skärps och tydliggörs allt mer. Nya kunskaper, tekniker och metoder skapas bland skogsbrukets aktörer, myndigheter, universitet och högskolor samt forskningsinstitutioner.

Samtidigt har de skogliga högskolestudenternas teoretiska kunskaper och praktiska yrkesfärdigheter inom området inte utvecklats i den takt som varit önskvärd.

Behov finns av att både samla aktuell och relevant kunskap, och att förmedla den på ett effektivt och modernt sätt.

I detta arbete behövs verksamma pedagogiska verktyg samt bra studieobjekt, demonstrationsområden och fältförsök för att kunna kombinera teori och praktik, samt möjligheter för studenten lära nytt samtidigt som man prövar.

Vid Skogsmästarskolan har vi sedan ett par år ett ”Blått spår" inom utbildningen, kallat ”Avrinningsområdesanpassat skogsbruk", d.v.s. anpassning av skogsbruk och skogsskötselmetoder till hur vattnet rör sig i landskapet. Redan 2011 skrev 7 av våra lärare ett skogsfaktablad som heter ”Ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk – hur når vi dit?”

Skogsmästarskolan använder i samarbete med Skogforsk element från s.k. RECO-utbildning i studenternas utbildning i drivningsplanering. Sedan två år anordnas för tredjeårsstudenter kursen Vägar & Vatten (7,5 hp).

Forskargruppen ”Skog-Landskap-Samhälle” vid Skogsmästarskolan  har under 2011 inlett ett 3-årigt samarbete med Mälarenergi AB, Länsstyrelsen i Västmanland och Skinnskattebergs kommun för att undersöka ekologisk status i regleringspåverkade strömavsnitt i Hedströmmen. Detta samarbete har nu utvecklats via WWF:s projekt ”Innovativ naturvård” och Tillväxtverkets Europeiska Utvecklingsfond att handla om Hedströmmens avrinningsområde, dess mark- och vattenanvändning samt brist- och aktörsanalys för hållbar utveckling.

Samverkan mellan SLU:s olika program (särskilt skogsmästar- och jägmästarprogrammen) samt utveckling av metoder och läromedel för kursmoduler kännetecknade av mer självstudier, distansutbildning och e-lärande är angelägna effektiviserande utvecklingar av utbildningen.


Kontaktinformation