Digitala och fysiska lekmiljöer III

Senast ändrad: 04 april 2023

Syftet med detta projekt var att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön i bostads-områden och på skolgårdar.

Lekplattformens funktioner förutsätter en miljö med varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial. Sådana lekmiljöer ger högt lekvärde och inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus.

Ett viktigt mål i projektet var att ge barn tillgängliga lekmiljöer med högt lekvärde utomhus, för ökad hälsa och välmående. Projektet hade tre viktiga mål:

  1. att utforma lekkonceptet DigiPlayScape baserat på forskning om vad som ger högt lekvärde som ett alternativ till traditionell lekplatsutrustning
  2. att DigiPlayScape blir en katalysator som gör att gröna lekmiljöer med högt lekvärde byggs i större utsträckning
  3. att formulera rekommendationer och verktyg åt beställare av lekmiljöer så att högt lekvärde uppnås.

Permanenta lekmiljöer byggdes utomhus. Iterativ design och utvärderingar av dessa lekmiljöerna gjordes kontinuerligt med barn som deltagare. Ett nätverk av forskare, praktiker och beställare byggdes upp för att åstadkomma ett skifte vad gäller hur man planerar och beställer lekmiljöer i samhället idag. Verktyg och rekommendationer utformades som stöd för beställare av lekmiljöer och de kommunicerades genom olika publika kanaler.

Fakta:

Projektledare

Eva-Lotta Sallnäs Pysander, professor, Kungliga tekniska högskolan KTH - Medieteknik och interaktionsdesign, +4687906626
Skicka e-post till: evalotta@csc.kth.se 

Projektdeltagare

Susan Paget, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU (-2020)

Projekttid

2016-2018

Extern finansiering

Vinnova dnr 2016-03777


Kontaktinformation