SOL:s organisation

Senast ändrad: 09 augusti 2019
_org_2018_400px.png

Här beskrivs hur institutionen är organiserad i avdelningar och  institutionsgemensamma organ. Protokoll från möten i de institutionsgemensamma grupperna finns att läsa på vårt Share Point - Arbetsplatsen.

För ett större organisationsschema

Delegationsordningen

Avdelningsvisa grupper

VU: Verkställande utskott bestående av avdelningschef, fakultetsprofessorer, studierektorer samt andra som via sina uppdrag är relevanta. Här diskuteras alla anställningar. Möte ca 1 gg/mån. Dagordning och protokoll sänds till alla på avdelningen.

RES: Forskningskollegium bestående av avdelningschefen, handledare på doktorandnivå samt, om det är relevant ur avdelningens perspektiv, de som driver större projekt men inte är doktorandhandledare för närvarande. Kollegiet ansvarar för frågor om rekrytering, progression och handledning av doktorander, samt forskningsstrategiska frågor och är rådgivande till avdelningschefen. Dagordning och minnesanteckningar sänds till alla på avdelningen.

Institutionsgemensamma grupper

SOL:s samverkansgrupp: Arbetsgrupp för samverkan med representanter från alla avdelningar. I fokus är aktiviteter i kontakt med omgivande samhälle som bidrar till forskningsutveckling, utveckling av utbildning inom SLU och/eller kunskaps- och demokratiutveckling.

SOL:s forskningskollegium: Bestående av fakultetsprofessorerna (och ev. vikarier för de ämnen som har vakanta tjänster för fakultetsprofessorer) med syfte att stärka samverkan mellan avdelningar, att ta ansvar för den avdelningsövergripande akademiska miljön samt att ge prefekten tillfälle att informera fakultetsprofessorerna om frågor som gäller forskning. Prefekten kallar till möten, ca 1 gg/månad. Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen.

SOL-FUN: Forskarutbildningsnämnd med forskarutbildningsrepresentanter för varje avdelning/ämne samt studierektor (som är sammankallande). De möts 2 ggr/termin och tar upp och diskuterar gemensamma frågor för doktoranderna. Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen. Studierektor för forskarutbildningen representerar doktoranderna i ledningsgruppen.

SOL:s lärarkollegium: Bestående av studierektorer och ledamöter i programkommittéerna. Sammankallande är institutionsstudierektor. Exempel på uppgifter: driva pedagogisk utveckling inom SOL och förtydliga SOL:s pedagogiska profil, inventering av SOL:s samtliga kurser på grund- och avancerad nivå för att se vilka beröringspunkter som finns och om man kan hitta samläsningsmoment, arrangera en årlig utbildningsdag för hela SOL.

SAM-grupp - Arbetsmiljö: Prefekten (ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen) samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud, de fackliga representanterna och lika villkorsombudet. Prefekten kallar till möten ca 4 ggr/år. Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen.

Prefektgrupp: Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef samt biträdande prefekter. Gruppen möts varje tisdag fm. och kan ses som ett utskott till ledningsgruppen. Hanterar löpande frågor och förbereder frågor till ledningsgruppen.

Ledningsgrupp: Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef, avdelningscheferna och föreståndare samt institutionsstudierektor. Studierektor för forskarutbildning adjungeras. Ledningsgruppen är rådgivande för prefekt och prefektbeslut fattas efter diskussion i ledningsgrupp. Möten 1 gg/mån och Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen.

Avdelningar

AH - Agrarhistoria

LA - Landskapsarkitektur

LAG - Landsbygdsutveckling

MK - Miljökommunikation

MI - Miljöintegrering (inkl. Sidas helpdesk)

TA - Teknik och administration

Centrumbildningar

CNV - Centrum för naturvägledning

SLU Future Food

Institutionsgemensamma

Ledningsgrupp

Prefektgrupp

SOL:s forskningskollegium

SOL-FUN

SOL:s lärarkollegium

SOL:s samverkansgrupp

SAM-grupp - arbetsmiljö

 

Avdelningar


VU - Verkställande utskott

Verkställande utskott bestående av avdelningschef, fakultetsprofessorer, studierektorer samt andra som via sina uppdrag är relevanta. Här diskuteras alla anställningar. Möte ca 1 gg/mån. Dagordning och protokoll sänds till alla på avdelningen.

RES - Forskningskollegium

Forskningskollegium bestående av avdelningschefen, handledare på doktorandnivå samt, om det är relevant ur avdelningens perspektiv, de som driver större projekt men inte är doktorandhandledare för närvarande. Kollegiet ansvarar för frågor om rekrytering, progression och handledning av doktorander, samt forskningsstrategiska frågor och är rådgivande till avdelningschefen. Dagordning och minnesanteckningar sänds till alla på avdelningen.


 

 

AH - Agrarhistoria fr.o.m. 2015-01-01

Avdelningschef: Jesper Larsson, akademiforskare/biträdande univ.lektor

För lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »

 

RES - Forskning

Jesper Larsson, akademiforskare/biträdande univ.lektor, avdelningschef

Cariin Martiin, univ.lektor

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, univ.adjunkt

Patrick Svensson (sammankallande), professor

Johanna Widenberg, forskarassistent

 

LA - Landskapsarkitektur

Avdelningschef: Bruno Santesson, univ.adjunkt
Biträdande avdelningschef: 

För lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »

 

VU - Verkställande utskottet

Helen Arvidsson, studierektor grundutbildningen

Tomas Eriksson, univ.lektor/studierektor landskapsarkitektprogrammet

Thomas Oles, professor

Mattias Qviström, professor

Petter Åkerblom, univ.lektor

Åsa Ahrland, univ.lektor

Bruno Santesson, univ.adjunkt/avd. chef (sammankallande)

Matthew Cashmore, univ.lektor/bitr. avd chef

 

 

RES - Forskning

Per Berg, professor

Andrew Butler, postdoktor

Mat Cashmore, forskare

Madeleine Granvik, forskare

Maria Ignatieva, professor (sammankallande)

Thomas Oles, professor (sammankallande)

Zeinab Tag-Eldeen, forskare

Antoienette Wärnbäck, forskare

Petter Åkerblom, univ.lektor

  

LAG - Landsbygdsutveckling

Avdelningschef: Margarita Cuadra, forskare 
Biträdande avdelningschef: Patrik Oskarsson, forskare

För lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »

 

VU - Verkställande utskottet

Seema Arora-Jonsson, professor 

Andrea Nightingale, professor

Flora Hajdu, forskare FLK

Katarina Petterson, forskare/studierektor agronomprogr.

Thomas Norrby, statskonsulent

Patrik Oskarsson, forskare/biträdande avd.chef

Margarita Cuadra, forskare/avd. chef (sammankallande)

 

RES - Forskning

Seema Arora-Jonsson, professor 

Linley Chiwona Karltun, forskare FLK

Flora Hajdu, forskare FLK

Kjell Hansen, univ.lektor

Andrea Nightingale, professor

Adam Pain, forskare

Katarina Pettersson, forskare/studierektor agronomprogr.

Patrik Oskarsson, forskare/biträdande avd.chef

Margarita Cuadra, forskare/avd. chef (sammankallande)

 

MK - Miljökommunikation

Avdelningschef: Lotten Westberg, docent, forskare

För lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »

 

VU - Verkställande utskottet

Stina Powell, forskare (sammankallande)

Lotten Westberg, docent, forskare

Lars Hallgren, univ. lektor/studierektor masterprogr.

  

RES - Forskning

Hanna Bergeå, forskare

Lars Hallgren, univ. lektor

Helena Nordström Källström, forskare

Stina Powell, forskare

Kaisa Raitio, forskare

Lotten Westberg, docent, forskare

 

 

MI - Miljöintegrering (inkl. Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar)

Eva Stephansson, föreståndare

Anja-Christina Beier, projektledare

Göran Ek, projektledare

Sara Gräslund, koordinator

Jacqueline Ernerot, projektledare

Susanne von Walter, projektledare

Lisa Matteses Åhrgren, projektledare

Linda Engström, doktorand/projektledare

 

TA - Teknisk och administrativ personal

Ekonomi, personal & utbildningsadministration

Administrativ chef: Marithe Lindelöf

Helen Arvidsson, utb. handläggare/studierektor grundutb.

Ann Djurberg, institutionsadministratör

Petra Fabel, projektekonom

Marithe Lindelöf, intendent

Marlén Tälleklint, utbildningsadministratör

Elena Vallin, ekonomiadministratör (föräldraledig 2018)

 

IT, information & lokaler

Karen Gould-Ekström, institutionsbiträde

David Halim, teknisk koordinator

Anni Hoffrén, kommunikatör

 

CNV - Centrum för naturvägledning

Anders Arnell, projektledare

Lena Malmström, projektledare

Eva Sandberg, föreståndare

Per Sonnvik, projektledare

 

 

SLU Future Food

Annsofie Wahlström, forskningsledare

Gunilla Leffler, kommunikatör

Pernilla Johnsson, programsekreterare

 

Ledningsgrupp


Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef, avdelningscheferna och föreståndare samt institutionsstudierektor. Studierektor för forskarutbildning adjungeras. Ledningsgruppen är rådgivande för prefekt och prefektbeslut fattas efter diskussion i ledningsgrupp. Möten 1 gg/mån och minnesanteckningar finns på vårt publika server: P:/Sol-alla/Ledning/protokoll/.


Prefekt: Lars Johansson

Stf. prefekt: Flora Hajdu

Studierektor grundutbildning: Helen Arvidsson

Studierektor forskarutbildning: Kristina Marquardt (adjungerad)

Administrativ chef: Marithe Lindelöf

Avdelningschef AH: Jesper Larsson

Avdelningschef LA: Bruno Santesson

Avdelningschef LAG: Margarita Cuadra

Avdelningschef MK: Lotten Westberg

Föreståndare CNV: Eva Sandberg

Avdelningschef MI: Eva Stephansson

Forskningsansvarig SLU Future Food: Annsofie Wahlström

 

 

Prefektgrupp


Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef samt biträdande prefekter. Gruppen möts varje tisdag förmiddag. och kan ses som ett utskott till ledningsgruppen. Hanterar löpande frågor och förbereder frågor till ledningsgruppen.


Prefekt: Lars Johansson 

Stf. prefekt: Flora Hajdu

Administrativ chef: Marithe Lindelöf 

Studierektor grundutbildning: Helen Arvidsson

 

 

SOL:s forskningskollegium


Bestående av fakultetsprofessorerna (och ev. vikarier för de ämnen som har vakanta tjänster för fakultetsprofessorer) med syfte att stärka samverkan mellan avdelningar, att ta ansvar för den avdelningsövergripande akademiska miljön samt att ge prefekten tillfälle att informera fakultetsprofessorerna om frågor som gäller forskning. Prefekten kallar till möten, ca 3-4 ggr/termin. Minnesanteckningar finns på vårt publika server: P:/Sol-alla/Ledning/protokoll/


Flora Hajdu, forskare FLK/Stf. prefekt/tillfällig ämnesansvarig landsbygdsutveckling SYD - LAG

Seema Arora-Jonsson, professor landsbygdsutveckling Sverige och Europa - LAG

Lotten Westberg, forskare/tillfällig ämnesansvarig miljökommunikation - MK

Patrick Svensson, professor agrarhistoria - AH

Thomas Oles, professor designteori - LA

Mattias Qviström, professor planering - LA

Åsa Ahrland, tillfällig ämnesansvarig landskapsutformning - LA

Lars Johansson, prefekt 

 

 

SOL-FUN forskarutbildningsnämnden


Forskarutbildningsnämnd med forskarutbildningsrepresentanter för varje avdelning/ämne samt studierektor (som är sammankallande). De möts 2 ggr/termin och tar upp och diskuterar gemensamma frågor för doktoranderna. Minnesanteckningar minnesanteckningar finns på vårt publika server: P:/Sol-alla/Ledning/protokoll/. Studierektor för forskarutbildningen representerar doktoranderna i ledningsgruppen.


Johanna Widenberg, forskarassistent - AH

Kani Ava Lind, doktorand - LA

Elinor Carlbrand, utb. koordinator - LAG

Linda Engström, doktorand - LAG

Madeleine Granvik, forskare - LA

Flora Hajdu, forskarassistent - LAG (suppleant)

Kristina Marquardt, studierektor forskarutbild. (sammankallande)

Suppleanter

LA – Per Berg

LAG - Linley Chiwona-Karltun

MK - Helena Nordström Källström

 

 

SOL:s lärarkollegium


Bestående av studierektorer och ledamöter i programkommittéerna. Sammankallande är institutionsstudierektor. Exempel på uppgifter:

  • driva pedagogisk utveckling inom SOL och förtydliga SOL:s pedagogiska profil,
  • inventering av SOL:s samtliga kurser på grund- och avancerad nivå för att se vilka beröringspunkter som finns och om man kan hitta samläsningsmoment,
  • arrangera en årlig utbildningsdag för hela SOL.

Helen Arvidsson, utb. handläggare/studierektor grundutb. (sammankallande)

Tomas Eriksson, univ. lektor/studierektor landskapsark.progr. LA

Örjan Bartholdsson, univ. lektor/studierektor masterprogr. LAG

Katarina Pettersson, forskare/studierektor agronomprogr. LAG

Lars Hallgren, univ. lektor/studierektor masterprogr. MK

Adjungerade

 

 

 

SOL:s samverkansgrupp


Arbetsgrupp för samverkan med representanter från alla avdelningar. Gruppen leds av Hanna Bergeå som även är med i NJ-fakultetens samverkansgrupp samt i prefektgruppen.  I fokus är aktiviteter i kontakt med omgivande samhälle som bidrar till forskningsutveckling, utveckling av utbildning inom SLU och/eller kunskaps- och demokratiutveckling.


Hanna Bergeå, forskare/vicedekan samverkan- MK

Daniel Bergquist, forskare - LA

Kristina Nordéus, postdoktor - AH

Thomas Norrby, statskonsultent - LAG

Eva Sandberg, föreståndare - CNV / ledningsgruppen

Per Sonnvik, projektledare - CNV (sammankallande)

Linda Engström, projektledare - MI

Annsofie Wahlström, forskningsledare - SLU Future Food

 

 

SAM-gruppen - Arbetsmiljö


Prefekten (ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen) samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud, de fackliga representanterna och lika villkorsombudet. Prefekten kallar till möten ca 4 ggr/år. Protokollen finns på vårt publika server: P:/Sol-alla/Ledning/protokoll/.


Anja Christina Beier, rådgivare, SACO-ombud

Göran Ek, skyddsombud SACO

Marina Queiroz, lika villkorsombud

David Halim, teknisk koordinator, ST-ombud

Per-Arne Klasson, tekniker, skyddsombud/SEKO-ombud

Lars Johansson, univ.lektor/prefekt

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se