SOL:s organisation

Senast ändrad: 19 mars 2024

Här syns hur institutionen är organiserad i avdelningar och  institutionsgemensamma organ. Protokoll från möten i de institutionsgemensamma grupperna finns att läsa på vårt Share Point - (kallad Arbetsplatsen).

Organisationsbeskrivning

Avdelningsvisa grupper

VU: Verkställande utskott bestående av avdelningschef, fakultetsprofessorer, studierektorer samt andra som via sina uppdrag är relevanta. Här diskuteras alla anställningar. Möte ca 1 gg/mån. Dagordning och protokoll sparas på server P:/.

RES: Forskningskollegium bestående av avdelningschefen, handledare på doktorandnivå samt, om det är relevant ur avdelningens perspektiv, de som driver större projekt men inte är doktorandhandledare för närvarande. Kollegiet ansvarar för frågor om rekrytering, progression och handledning av doktorander, samt forskningsstrategiska frågor och är rådgivande till avdelningschefen. Minnesanteckningar sparas på server P:/.

Institutionsgemensamma grupper

SOL:s samverkansgrupp: Arbetsgrupp för samverkan med representanter från alla avdelningar. I fokus är aktiviteter i kontakt med omgivande samhälle som bidrar till forskningsutveckling, utveckling av utbildning inom SLU och/eller kunskaps- och demokratiutveckling.

SOL:s forskningskollegium: Bestående av fakultetsprofessorerna (och ev. vikarier för de ämnen som har vakanta tjänster för fakultetsprofessorer) med syfte att stärka samverkan mellan avdelningar, att ta ansvar för den avdelningsövergripande akademiska miljön samt att ge prefekten tillfälle att informera fakultetsprofessorerna om frågor som gäller forskning. Prefekten kallar till möten, ca 1 gg/månad. Minnesanteckningar sparas på server P:/.

SOL-FUN: Forskarutbildningsnämnd med forskarutbildningsrepresentanter för varje avdelning/ämne samt studierektor (som är sammankallande). De möts 2 ggr/termin och tar upp och diskuterar gemensamma frågor för doktoranderna. Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen. Studierektor för forskarutbildningen representerar doktoranderna i ledningsgruppen.

SOL:s lärarkollegium: Bestående av studierektorer och ledamöter i programkommittéerna. Sammankallande är institutionsstudierektor. Exempel på uppgifter: driva pedagogisk utveckling inom SOL och förtydliga SOL:s pedagogiska profil, inventering av SOL:s samtliga kurser på grund- och avancerad nivå för att se vilka beröringspunkter som finns och om man kan hitta samläsningsmoment, arrangera en årlig utbildningsdag för hela SOL.

SAM-grupp - Arbetsmiljö: Prefekten (ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen) samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud, de fackliga representanterna, miljörepresentanten och lika villkorsombudet. Prefekten kallar till möten ca 4 ggr/år. Minnesanteckningar finns bland protokollen på Arbetsplatsen.

Prefektgrupp: Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef samt biträdande prefekter. Gruppen möts varannan tisdag em. Hanterar löpande frågor och förbereder frågor till ledningsgruppen.

Ledningsgrupp: Prefekt, st.f. prefekt, administrativ chef, avdelningscheferna och föreståndare samt institutionsstudierektor. Studierektor för forskarutbildning adjungeras. Ledningsgruppen är rådgivande för prefekt. Möten 1 gg/mån och minnesanteckningar finns sparade på server P:/.