Miljöarbetet vid SOL

Senast ändrad: 26 maj 2023

Hela SLU är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2016 och EMAS-registrerade sedan 2018.  Institutionen har en miljörepresentant i SLU:s miljöorganisation, men vi har även en egen omställningsgrupp som arbetar med att utveckla och utvärdera policyer och riktlinjer.

Mer om certifikatet

SLU är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 och EMA-registrerade sedan 2018.

Alla dokument och rutiner hittar du på webbsidan för SLU:s Miljöarbete »

Miljöenhetens nyhetsbrev »

Organisation för uppföljning av rutiner och miljöaspekter på institutionen för stad och land

Som ett stöd för att följa upp det systematiska miljöarbetet inom ramen för miljöcertifiering har institutionen för stad och land följande organisation:

Övergripande ansvar för uppföljning: prefekt, Stina Powell

Ansvar för att aspekter och rutiner förs in, kontakt med SLU:s miljöcertifieringsorganisation förmedling av information: institutionens  miljörepresentant, Lisa Matteses Åhrgren 

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskningen: prefekt, Stina Powell

Ansvar för uppföljning av rutiner för grundutbildningen: Institutionsstudierektor, Helen Arvidsson

Ansvar för uppföljning av rutiner för forskarutbildningen: studierektor för forskarskolan, Harry Fischer / studierektor för forskarutbildningen, Ann Grubbström 

Ansvar för uppföljning av samverkansrutiner: ordförande i institutionens samverkansgrupp, Thomas Norrby

Ansvar för uppföljning av rutiner för resor: Egencia+ institutionens projektekonom Petra Fabel

Ansvar för uppföljning av rutiner för inköp: institutionens miljörepresentant, Lisa Matteses Åhrgren 

Ansvar för information på institutionens intranät: kommunikatör, Anni Hoffrén

Samtliga dokument i miljöhandboken i Share point (Edda):

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx

SOL:s omställningsgrupp

Miljö- och omställningsarbetet vid SOL – att skapa ett mer hållbart universitet

På SOL är vi många medarbetare med stort engagemang för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor och vi/som vill arbeta aktivt med hur vi kan ställa om för att bidra till en mer hållbar framtid. Många har också en vilja att öka engagemanget på hela SLU genom att gå före och ta egna initiativ för att bidra till omställning för ett mer hållbart universitet. Som ett resultat av detta startade SOL en miljögrupp 2019 som vi idag valt att kalla omställningsgruppen då vi vill ta ett bredare grepp kring hållbarhet.

Syftet med omställningsgruppen är att diskutera och föreslå stora och små åtgärder och initiativ både på individnivå på jobbet, på ledningsnivå på SOL, men även som kan drivas mer generellt på hela SLU. Sammankallande för omställningsgruppen är SOL:s miljörepresentant, Lisa Matteses Åhrgren.

Exempel på åtgärder vi redan har diskuterat och infört:

 • RESOR
  En resepolicy som uppmuntrar till tågresande istället för flyg där det är möjligt. Till den hör att prefektnivån bekostar alla tjänsteresor med tåg utanför Skandinavien för att inspirera och uppmuntra till att testa längre tågresor.
 • MAT
  Riktlinjer vid matbeställningar som fastslår att vår ambition är att maten som beställs och betalas av SOL ska vara sund, av hög kvalitet och vara hållbart producerad, med låg belastning på klimat och miljö samt med god omsorg om djuren i mjölk, kött-, ägg- och fiskproduktion. De måltider som beställs till vardags (exv. luncher) ska helst vara vegetariska. 
 • FORSKNINGSPROJEKTEN
  Institutionen uppmuntrar även alla som söker nya forskningsmedel eller på andra sätt planerar forskningsprojekt att beakta miljö-och klimataspekter i sitt projekt. Vad finns det för sätt att göra forskningsprojekten mer klimatvänliga och ändå behålla kvaliteten och utvecklingsmöjligheterna som exv. konferenser ger?
 • INKÖP AV IT
  För att minska utsläpp och avfall från elektronik har institutionen lagt till förtydliganden i SOLs IT-riktlinjer att datorer, mobiltelefoner och annan utrustning ska hålla i minst fyra år. Vid ev. skador ska man först undersöka möjligheten att reparera produkten innan ny införskaffas. Personer som har kortare anställning erbjuds en begagnad dator och mobil.
 • MILJÖPRIS
  SOL har också infört ett årligt vandringspris till ”årets miljöförebild” på institutionen, det delas ut till någon som särskilt har inspirerat oss andra att ta miljöansvar på olika sätt. Omställningsgruppen sköter om nomineringsprocessen till priset. 

miljopriset.png

Bilden ovan: Miljöpriset och de tidigare pristagarna, Helena Nordström Källström (2018), Daniel Valentini (2019), Karin Gerhardt och Torbjörn Ebenhard (2020), Flora Hajdu (2021), Mari Kågström (2022) och Anders Arnell (2023).

Övriga frågor som diskuteras är hur vi kan minska matsvinnet, underlätta för medarbetare att cykla/åka kollektivt till jobbet, öka integrering av klimat och omställningsfrågor i forskning och undervisning, mm. 

Vill du veta mer eller vara med i omställningsgruppen – alla är välkomna att delta – kontakta miljörespresentant Lisa Åhrgren, skicka e-post till: lisa.ahrgren@slu.se 

 

SOL:s resepolicy

 • Tänk över ifall resor verkligen behöver göras
 • Välj tåg eller båt istället för flyg där det är möjligt
 • Välj tåget (eller båten) istället för att flyga för resor inom Norden (exkl. Island, dvs. inom Sverige, Norge, Danmark och Finland), ifall särskilda skäl inte föreligger.
 • Medarbetare som väljer flyg inom Norden (utom Island) ska fylla i en blankett som du hittar här », (här kan du även se ett exempel på ifylld blankett »)
 • Prefektnivån bekostar alla tjänsteresor med tåg, båt eller buss utanför Norden
 • Vid bokningar av flygresor uppmanas alla medarbetare att fundera på om miljöpåverkan av resan kan minskas

Anvisningar till resepolicy för SOL

 • Alla medarbetare uppmanas att i ett första steg tänka över ifall resor verkligen behöver göras eller om de skulle kunna ersättas med exv. videomöten eller presentationer på mer lokala seminarier.
 • Det är helt i sin ordning att välja 1:a klass vid längre tågresor, på nattåg innebär det egen kupé så att man kan sova gott och på dagtid en ostörd och bekväm arbetsplats (detta förutsätter dock att man också jobbar under tågresan på arbetstid).
 • Prisskillnaden mellan flyg och alternativa mindre klimatbelastande transportsätt inom Norden (exkl. Island) är inte så stor att vi tycker att det är motiv nog att välja flygresa. Istället vill vi understryka att medarbetare förväntas välja alternativa transportsätt till flyg.
 • Blanketten som ska fyllas i, för de som flyger inom Norden, beskriver hur valsituationen såg ut (dvs. vad bästa möjliga alternativet hade varit med ett annat färdmedel) och vad som eventuellt hade kunnat få dem att välja sådant färdmedel istället. Blanketten skickas i ett e-post till miljörepresentanten. Motivet är att kunna utreda vilka hinder folk upplever mot att välja tåg/båt/buss så att vi bättre kan sätta in rätt insatser för att stödja tågresandet. Medarbetaren behöver inte uppge namn på blanketten
 • Att vi väljer att bekosta tåg-, båt- och bussresor utanför Norden är för att inspirera och uppmuntra till att testa längre tågresor i tjänsten. Prisnivån för sådana resor kommer behöva diskuteras från fall till fall. Kontakta prefekterna ifall du vill resa med tåg utanför Norden, gärna med ett konkret förslag inkl. syfte, rutt och pris.
 • Vid bokningar av flygresor uppmanas alla medarbetare att fundera på om miljöpåverkan av resan kan minskas, exempelvis genom att flyga endast åt ena hållet och åka tåg/båt hem, genom att undvika att lägga på inrikesflyg och genom att välja rakare rutter utan mellanlandningar. En avvägning mellan pris, bekvämlighet och miljöpåverkan bör göras. 

Ett önskemål från ledningen är att de som får pengar till att göra tjänsteresa utanför Norden  hjälper till att inspirera andra genom att dela med sig av hur det var exv. via bilder/inlägg i vår facebookgrupp eller genom att skriva ett litet blogginlägg till vårt intranät. Ledningen ser också positivt på att alla som väljer mer.

» Prefektbeslutet som ligger till grund för policyn finns att läsa här

Lathund för bokning av tågresor utomlands

Tack för att du väljer att boka tåg utomlands och hjälper SOL att uppnå miljömålen snabbare! Denna lathund har miljögruppen tagit fram för att underlätta din tågresa. Vår utgångspunkt är att vi ska göra det så lätt som möjligt för de anställda att välja det miljövänligaste alternativet.

 1. Var ute i god tid vid tågresor utomlands! Stureplans resebyrå och andra byråer kan behöva skicka fysiska biljetter via posten då alla länder inte har elektroniska biljetter än.
 2. Kontakta Stureplans resebyrå via mail/telefon och förklara hur och vart du vill resa. De hjälper dig så långt de kan och har också avtal med annan resebyrå som är experter på just tågbokningar.
 3. Lämna in både resplan och kvitton för resan i samband med reseräkning efter resan. Resplanen används för att bekräfta traktamentet. Tänk på att skriva ut kvitton som du fått online. De flesta lokaltrafik-appar har en funktion där man kan välja att få ett kvitto skickat till sin mailadress. Du kan också skriva ut ett bevis på en betalning från din internetbank ifall inga andra kvitton finns.

Lycka till med din tågresa och berätta gärna i vår facebook-grupp om den!

Ansök om reseförskott eller betalkort: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/sarskilda-omraden/reseforskott-och-betalkort/
Vill du resa med tåg även på fritiden? Här är tips på lämpliga resebyråer och sajter:

[http://%20www.alingsas-resebutik.se/]Alingsås resebyrå: www.alingsas-resebutik.se (kan ta 2-3 veckor just nu)

Onlinebyrån Tågbokningen.se,: www.tagbokningen.se

Egen online bokning I olika länder:

Onlinebokning i Danmark: www.dsb.dk/

Tåg i Norge: www.vy.no/

Tåg i Tyskland: https://www.bahn.de/

Appen Railplanner kan vara till hjälp vid planering: https://www.eurail.com/en/plan-your-trip/rail-planner-app

 

 

Riktlinjer vid beställning av mat när SOL betalar

Riktlinjer för beställning av mat när SOL betalar för maten

Ambitionen med riktlinjerna är att maten som beställs och betalas av SOL ska vara sund, av hög kvalitet och vara hållbart producerad, med låg belastning på klimat och miljö samt med god omsorg om djuren i mjölk, kött-, ägg- och fiskproduktion. Dessa värden är viktigare än att maten ska vara så billig som möjligt.

 • Beställ gärna vegetarisk mat till vardags (exv. till luncher, fika osv.).
 • Vid speciella tillfällen (exv. årliga retreats, avtackningar, julfesten) kan det finnas ett kött/fiskalternativ. Om det inte finns kött/fisk som uppfyller ambitionerna ovan så behöver inte detta erbjudas.
 • Eftersträva att ge dem som ska äta maten så mycket information som möjligt om ursprunget på råvarorna i maten, särskilt vad gäller kött och fisk, men även för grönsaker, ägg och mjölk. Detta ska ske inom ramen för vad som är möjligt och rimligt med tanke på arbetstiden för medarbetarna som ordnar matbeställningar.
 • När kött/fisk förekommer som alternativ ska den vegetariska maten vara helt jämställd med kött/fiskalternativet. Detta innebär att alternativen ska presenteras lika detaljerat och att inget alternativ ska vara förvalt eller framstå som det ”normala”. Vi vill också uppmuntra våra leverantörer att ha samma ambitionsnivå på smakupplevelse, näringssammansättning och presentation på all mat.

 

Säkerhetsrutiner inför och under resor utomlands

Här beskrivs SOL:s rutiner i samband med resor utomlands, samt ett antal råd och tips om vad man ska tänka på för att värna sin säkerhet när man reser. Råden gäller förstås i olika utsträckning beroende på vart och när man reser men rutinerna bör efterföljas. De är till för din trygghet och för att vi på SOL ska kunna följa upp vår personal som är på tjänsteresor ifall något oväntat inträffar.

Det första du bör göra innan du bokar en resa är att lägga lite tid på att göra en säkerhetsbedömning av platsen du ska besöka. Börja alltid med att kolla upp vilket ställe det är du ska åka till, med vem du ska åka samt hur säkerhetsläget ser ut på den platsen och i landet i stort. Hur man ska bete sig på olika platser beror såklart på kontext. Men ge dig tid att göra lite efterforskningar om den plats du ska besöka innan du bokat biljett/boende osv, och kom ihåg att du alltid har rätt att säga att du inte vill resa till en plats som du bedömer vara otrygg! Du kan även ändra dig i sista minuten.

SOL:s rutiner i samband med resor

 • Gör en bedömning av säkerhetsläget på den plats du ska besöka.
 • Skaffa kontaktperson på plats om det är möjligt.
 • Gör en resebeskrivning som delas med din närmaste chef,
  se exempel på resebeskrivning som du kan använda för din egen resa  »
  Vidarebefordra även bokningsbekräftelse för tåg eller flygbiljetter.
 • Ha kontakt med din närmaste chef på SLU och uppdatera om dina planer ändras.

Checklista – råd inför resor

Kolla upp detta inför bokning av resa

 • Bedömning av säkerhetsläget – vart ska du åka, när, med vem? Kolla vid behov UDs reserekommendationer/avrådan.
 • Behövs vaccinationer?
 • Behövs visum?
 • Försäkringskort från kammarkollegiet (kontakta Ann Djurberg)
 • Ta en kopia på ditt pass och ta med dig det på resan.
 • Vid behov, registrera gärna din resa på UDs svensklista. https://www.swedenabroad.se/svensklistan

Förbered din ankomst

 • Om möjligt, undvik att anlända sent  på kvällen. Särskilt om platsen är obekant.
 • Se till att viktiga saker (nycklar, dator, kontaktlista) + ett ombyte kläder finns i handbagaget och inte i incheckat bagage.
 • Planera för din transport till och från boendet från tåget/flygplatsen.
 • Se till att ha kontanter i den lokala valutan alternativt kontrollera att du kan ta ut/växla pengar vid ankomst/betala med kort.
 • Se till att du har en kontaktperson hemma och/eller i landet som du kan kommunicera med om att du har landat/checkat in osv.

Boendesäkerhet

 • Boka boende utifrån att säkerhetsaspekter ska vara tillgodosedda
 • Utrymningsvägar - kontrollera placering
 • Brandskydd – kontrollera att det finns brandvarnare och placering av släckare, mm.
 • Kom ihåg att du kan byta boende ifall det känns otryggt!

Bilresor

 • Se till att det finns säkerhetsbälten som fungerar.
 • Säkerställ att föraren hittar.
 • Anmäl ankomsttid till den du ska möta upp.
 • Välj taxi baserat på rekommendation.
 • Åk inte taxi med mer än en förare.


Kontaktinformation

Lisa Matteses Åhrgren. Foto.

Lisa Matteses Åhrgren, Projektledare, Avdelningen för miljöintegrering, SLU, Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar, miljörepresentant, +4618672779

Skicka e-post till: lisa.ahrgren@slu.se