Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Senast ändrad: 04 april 2023

Utifrån etnografiska och normkritiska designperspektiv undersökte projektet  inneboende maktstrukturer i nuvarande relationer mellan praktiker, produkter och miljöer.

Det övergripande målet med projektet var att utifrån ett designperspektiv utforska och föreslå alternativa vardagspraktiker med radikalt minskad resursanvändning.

Projektmål:

  • Ta fram tre normkritiska designprototyper för att synliggöra och problematisera rådande normer kopplat till resursanvändning i en första designfas.
  • Ta fram ytterligare tre mer spekulativa och framåtblickande prototyper som bygger vidare på den kunskap som genererats i fas ett, i en andra designfas.
  • Etablera nya samarbeten och finna former för spridning som kan nå målgrupper och organisationer som kanske inte vanligtvis adresseras i energiforskning men som har relevans för att utmana energirelaterade praktiker i människors vardag.