Tillgängliga digitala och fysiska lekmiljöer

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet syftade till att genom ett lekmiljökoncept kallat DigiPlayScape (UDI steg 3) underlätta byggnation av närlekmiljöer som är tillgängliga för barn med olika förmågor i bostadsområden och på skolgårdar.

Konceptet

Konceptet bygger på idén att befintligt landskap och naturmaterial samspelar på ett sömlöst sätt med digital teknik för att inspirera till fri lek med högt lekvärde. Projektet hade också som mål att utveckla verktyg för att stödja beställare i att planera, designa och bygga lekmiljöer som ger en uthållig lek med högt lekvärde för barn med olika förmågor vid deras hem och skolor.

Förväntade effekter och resultat

Vad gäller tillgänglighet, fokuserade detta projekt på två aspekter:

  1. tillgänglighet i termer av att barn ska kunna leka utomhus varje dag på barns egna villkor utanför bostadshusets eller skolans port;
  2. tillgänglig i termer av att lekmiljön ska vara begriplig och lekbar för barn med funktionshinder tillsammans med andra barn.

Projektet genererade en systematisk undersökning och implementering av en tillgänglig lekdesign samt att beställarkompetensverktygen som utvecklades i projektet också innehåller ett tillgänglighetsperspektiv.

Fakta:

Projektledare

Eva-Lotta Sallnäs Pysander, professor, Kungliga tekniska högskolan KTH - Medieteknik och interaktionsdesign, +4687906626
Skicka e-post till: evalotta@csc.kth.se 

Projektdeltagare

Susan Paget, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU (-2020)

Projekttid

2017-2018

Extern finansiering

Vinnova dnr 2017-04907


Kontaktinformation