Fisk i staden

Senast ändrad: 07 maj 2021
En man som lastar fisk på en båt samt en kvinna som arbetar i ett fiskstånd. Foton.

Projektet syftade till att förklara uppkomsten av och uthållighet i lokalt baserade livsmedelssystem.

Vårt nuvarande livsmedelssystem har stora effekter på ekologisk och social hållbarhet världen över. Därför finns det ett ökat forskningsintresse i att bedöma hållbarheten i lokalt baserade livsmedelssystem, d.v.s. livsmedelssystem där maten produceras och konsumeras inom ett begränsat område. Hur man kan åstadkomma förändringsprocessen mot ett mer lokalt livsmedelssystem är avgörande information för intressenter och beslutsfattare eftersom de måste känna till de viktigaste faktorerna och processerna som möjliggör förändringen av urbana livsmedelssystem.

Projektet byggde på en jämförande analys av två fallstudier av lokal fiskproduktion och –konsumtion och värdekedjan emellan produktion och konsumtion (i Maine/New York, USA och Upplandskusten/ Stockholm i Sverige). Forskning kring (lokal) fisk är allvarligt eftersatt, samtidigt som det är en mycket viktig del av livsmedelssystemet och den urbana kosten. Fallstudien gav en unik möjlighet till jämförande studie enligt en s.k. ”Most Similar System Design” (MSSD).  Studien gav möjlighet att generalisera kunskap om vilka sociala förhållanden som underlättar eller försvårar lokalt baserade livsmedelssystem. Den jämförande studien byggde på två separata fallstudieanalyser med kartläggning av nuvarande lokala fisksystem i de båda regionerna och en s.k. ”process tracing” för att beskriva den lokala fiskvärdekedjan och förändringarna i den över tiden. Även en s.k. ”follow the thing”-analys ingick i fallstudierna, vilket innebar att följa lokalt fångad fisk genom transport, distribution, förmedling och konsumtion. Denna fördjupade och kontextuella studie av fisken avslöjade de processer och marknadsrelationer som formar den.

Att analysera ett livsmedelssystem innebär att utreda dess sociala aktörer, sociala relationer, sociala förhållanden, förändringsprocesser och stabilitet. Medan livsmedelssystem innebär en mängd sociala aktörer, satte detta projekt uttryckligen mellanhänder och s.k. kuratorer i fokus. I studier om lokal mat talas det ofta om nödvändigheten av att ta bort mellanhänder och återuppbygga en direkt relation mellan producenter och konsumenter. Ny forskning har dock visat på den avgörande roll som mellanhänder spelar för lokala produktions- och konsumtionsnätverk.

Det här projektet undersökte om och hur mellanhänder/kuratorer kan bidra till en utveckling av lokala och hållbara livsmedelssystem. Identifieringen av potentiella lokala mellanhänder och effekterna av dem kan generera nya och innovativa idéer som kan bidra till att uppnå en balans mellan en växande urban efterfrågan på livsmedel och ett socialt och ekonomiskt hållbart nyttjande av naturresurser.

Fakta:

Projektledare

Sofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektperiod

2016-2018

Extern finansiär

Formas dnr 2015-1053