Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: Gruvdriften i Sápmi

Senast ändrad: 28 mars 2023

Idag finns en ökad internationell fokus på urfolks rätt till mark och vatten, vilket varit särskilt tydligt under de senaste två decennierna. Samtidigt har exploateringen av naturresurser och infrastrukturprojekt i traditionella urfolksområden ökat. Syftet med detta forskningsprojekt var att studera den alltmer komplexa bilden av naturresursutvinning inom traditionella urfolksområden genom att explicit fokusera på frågor om mineralexploatering och gruvdrift i Sápmi.

Två teoretiska frågeställningar stod i förgrunden. Den första frågan rörde urfolks rätt till mark och naturresurser: Hur ser sambandet ut mellan det folkrättsliga skyddet för dessa rättigheter och regleringen på nationell nivå? Den andra frågan fokuserade på förvaltningspraxisen: Vilka konsekvenser får förändrade lagar, normer och spelregler om urfolks rätt till mark och naturresurser för relationen mellan urfolk, stat och företag? Vilka nya samförvaltnings-lösningar är möjliga?

Projektet hade ett jämförande perspektiv mellan Sverige, Norge och Finland - både vad gäller den rättsliga analysen och fallstudierna om gruvetableringskonflikter - och avsåg att identifiera möjliga lösningar för samförvaltning av naturresurser genom förändringar i lagstiftning och institutionella ramverk.

Fakta:

Projektledare

Rebecca Lawrence, forskare knuten till SEI Stockholm Environment Institute
Läs mer på Rebecca Lawrences presentationssida 
Skicka e-post till: r.lawrence@sydney.edu.au

Deltagare

Kaisa Raitio, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Christina Allard, universitetslektor, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Läs mer på Christina Allards presentationssida
Skicka e-post till: christina.allard@ltu.se

Projekttid

2013-2021

Extern finansiär

Formas