Konstruktivitet och destruktivitet i naturresurskonflikter

Senast ändrad: 30 mars 2023

Analytiskt ramverk och metod för att förstå kommunikationens och institutioners betydelse för konflikthantering.

Konflikt är ett centralt begrepp och en viktig företeelse inom naturresurshantering (NRM). Inom samhällsvetenskapen finns två olika synsätt på konflikt som fenomen:

  1. En destruktiv process som skapar sammanbrott och minskar samhällets förmåga att tänka och handla gemensamt, och därmed behöver förebyggas och lösas.
  2. En konstruktiv process som skapar samhället, och som är nödvändigt för mångfald och kreativitet; försök att undvika konflikt leder till ensidighet och minskar samhällets förmåga att hantera problem och prioriteringar.

Utgångspunkten för detta projekt var att oenighet i sig inte är destruktivt utan konflikter innehåller såväl konstruktiva som destruktiva inslag. Syftet med projektet var att utveckla den teoretiska och pragmatiska förståelsen för konflikt i NRM genom tre forskningsuppgifter:

  1. Dekonstruera begreppen konstruktivitet och destruktivitet och utveckla indikatorer för dem
  2. Tillämpa indikatorer i en empirisk analys av sex konfliktsituationer kring bl.a. skogsbruk, gruvnäring och viltförvaltning i Sverige samt skogsbruk i Finland och Kanada
  3. Utifrån den empiriska analysen utveckla båda de teoretiska förslagen och indikatorerna för framtida tillämpning i båda forskning och naturresurshantering.

Studien gav förståelse för hur kommunikation och institutioner samskapar konstruktivitet och destruktivitet och hur NRM genom att skilja på konstruktivitet och destruktivitet kan utformas för att dra nytta av den konstruktiva potentialen i konflikter.

Fakta:

Projektledare

Kaisa Raitio, docent, forskare avdelningen för miljökommunikation, SLU

Deltagare

Lars Hallgren, universitetslektor, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672584
Skicka e-post till lars.hallgren@slu.se

Projekttid

2015-2022

Extern finansiär

Formas