Att skapa mening med anpassning:  Anpassningspraktiken i ett governance perspektiv

Senast ändrad: 14 augusti 2023

Projektet undersöker hur och varför det svenska klimatanpassningsarbetet ser ut som det gör och hur de som medverkar i arbetet kämpar med att förstå och hantera problem som uppstår inom den governance-struktur i vilket arbetet ingår.

Som analytiskt ramverk använder vi oss av teorier om sociala praktiker. Vi betraktar anpassning som en social praktik som vägleds av normer och rutiner som skapas och upprätthålls av praktikens deltagare. Vi använder oss också av kollaborativa och interaktiva governance-teorier och betraktar praktiken som inbäddad i den svenska governance-regimen.

Projektet är indelat i tre delar:

  • vi zoomar in på anpassningspraktiken för att utveckla förståelse för hur den utförs;
  • vi zoomar ut med fokus på hur praktikens deltagare kämpar med problem och prioriteringar (eller låter bli) och på vilka potentiella konsekvenser detta får;
  • ser framåt genom att bidra till det fortsatta anpassningsarbetet.

Data genereras genom deltagande observationer av nyckelsajter och semistrukturerade intervjuer. I analysen kombinerar vi en situerad meningsskapande ansats med en kontextuell förståelse för rådande governance-förutsättningar för att kunna identifiera hur de relaterar till varann. Baserat på resultaten och i samverkan med praktikens deltagare föreslår vi möjliga vägar till förändring. Projektet bidrar därmed till forskning om och för klimatanpassning.

Publicerat i projektet

Söderlund Kanarp, C. & Westberg, L. (2023). Adapting Climate Change – how government authorities in Sweden make sense of adaptation through a network practice. Journal of Environmental Planning and Management

Löf, A., Söderlund Kanarp, C. & Westberg, L. (2022). Perspektiv på klimatanpassning: vad görs, vad görs inte och varför? Insikter från en workshop med myndighetsnätverket för klimatanpassning. Urban and Rural reports 2022:1. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta:

Projektledare

Lotten Westberg, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Steffen Boehm, professor, University of Exter
Läs mer på Steffen Boehms presentationssida

Annette Löf, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Läs mer på Annette Löfs CV-sida
Skicka e-post till: annette.lof@slu.se

Christoffer Söderlund Kanarp, doktorand, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Läs mer på Christoffer Söderlund Kanarps CV-sida
Skicka e-post till: christoffer.soderlund@slu.se

Projekttid

2018-2024

Extern finansiering

Formas