Skog & Hälsa

Senast ändrad: 17 oktober 2017

I temaforskningsprogrammet undersöker vi om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö, och hur denna kunskap sen kan användas vid olika beslut om skogsskötseln.

Forskningsområdet är nytt och har inte tidigare funnits inom skogsfakulteten. Temaprogrammet leds av forskarna Ann Dolling och Ylva Lundell vid SLU i Umeå. En doktorsavhandling har producerats inom programmet av PhD Elisabet Sonntag-Öström. Forskarstuderande Patrik Umaerus koordinerar ett av projekten.  Skog och Hälsa är ett tvärvetenskapligt program som har nära samarbete med forskare, psykologer, sjukgymnaster m fl vid Stresskliniken, Norrlands universitetssjukhus, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt institutionen för psykologi, Umeå universitet och forskare vid SLU i Umeå och Alnarp.

Skog och Hälsa har finansierats av fakulteten för skogsvetenskap (SLU), Sveaskog, Umeå kommun, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, stiftelsen Petersson-Grebbe, Västerbottens läns landsting och Centrum för Miljövetenskaplig Forskning i Umeå (CMF). Den forskarstuderande har finansierats av forskningsrådet Formas.

Kontaktpersoner:

Ann Dolling        090-786 8383 
Ylva Lundell       090-786 8337

Koordinator för projekt 3:
Patrik Umaerus 090-786 83 58

 

Projekt inom Skog och Hälsa:

 1. EnRest (Environments for Rest)
"En jämförande studie av två stressåterhämtningsmiljöer"

Projektet har studerat om vistelse i skogs- eller hantverksmiljö kan minska stressnivån hos försökspersoner och om någon av miljöerna har bättre förmåga än den andra att påverka stressen. Avsikten var också att försöka ta reda på vad det är i miljön som påverkar en ev. mental återhämtning.

I detta projekt lottades försökspersoner med hög stressnivå till någon av de två miljöerna skog respektive hantverk. De fick sedan besöka ”sin” miljö två gånger i veckan, under tre månaders tid.

En artikel om studien är inskickat till vetenskaplig tidskrift och f n under review. En mindre del av resultaten från studien finns redovisade i ett examensarbete av jägmästarstudenten Hanna Jönson (se under Publikationer nedan).

 

2. ForRest (Forests for Rest)
"Naturens betydelse vid stress och utmattningssyndrom"

Den randomiserade studien ForRest undersökte om vistelse i skogsmiljö kan ge återhämtande effekter och påskynda tillfrisknandet hos patienter med diagnostiserat utmattningssyndrom. Vi studerade också vilka skogsmiljöer som upplevdes återhämtande, vilka komponenter i dem som var av betydelse och vilka åtgärder som behövs inom skogsskötseln för att skogsmiljöer ska kunna användas i ett hälsofrämjande syfte

Personer med utmattningssyndrom fick möjlighet att delta i projektet, där hälften av deltagarna lottades till att två gånger i veckan under tre månaders tid vistas i någon av åtta olika skogsmiljöer. Övriga deltagare lottades till kontrollgrupp. Samtliga deltagare (skogsgrupp och kontrollgrupp) fick efter de tre månaderna en kognitiv, beteendeinriktad, rehabilitering i grupp vid 24 tillfällen, en gång i veckan.

Utvärderingen av det inledande pilotprojektet finns presenterad i Sonntag-Öström et al. 2011. Utvärderingen av ForRest finns i PhD Elisabet Sonntag-Öströms doktorsavhandling som presenterades vid Umeå universitet i september 2014. Två artiklar, med kvantitativa (Sonntag-Öström et al., 2015 [Can rehabilitation……]) respektive kvalitativa (Sonntag-Öström et al., 2015 [”Natures effect ……]) resultat från ForRest är publicerade.

 

3. Grön rehabilitering i familjeskogsbruket sett ur ett landsbygdsperspektiv
Det svenska skogsbruket har traditionellt sett baserats på virkesproduktion. I detta projekt undersöker vi biologiska och institutionella hinder och möjligheter i alternativa typer av näringsverksamhet baserade på mindre skogsfastigheter inom familjeskogsbruket, samt deras betydelse för den lokala ekonomin. Den del av projektet som studerar förutsättningarna för det mindre familjeskogsbruket att bedriva grön rehabilitering ryms inom Temaprogrammet Skog och Hälsa. Arbete pågår med publicering av resultat från en brevundersökning.

 

4. MiniRest
"Utemiljöers omedelbara effekter vid stress- och utmattningssyndrom"

I detta projekt jämförde vi hur en kort tids (mindre än en timme) vistelse i olika miljöer påverkade hälsan hos människor med diagnostiserat utmattningssyndrom. Miljöerna som användes i studien var tre olika skogsmiljöer och en stadsmiljö.

Resultatet från studien finns presenterade i PhD Elisabet Sonntag-Öströms doktorsavhandling. De finns också presenterade i.Sonntag-Öström et al. 2014.

 

5. GPS-studie om val om miljö för personer med stressrelaterad utmattning
Projektet har med hjälp av GPS på detaljnivå studerat var i olika skogsmiljöer som personer med diagnostiserat utmattningssyndrom föredrar att vistas. Projektet är ett delprojekt av projekt ForRest, där deltagarna fick välja önskad skogsmiljö för sin vistelse under projekttiden.

Projektet är avslutat, och arbete pågår med publicering av resultaten.

 

6. Skogens optimala karaktär och förvaltning med avseende på rehabiliteringsskog i kombination med virkesbruk
Projektet har avsett 1) att utifrån det stora datamaterial som insamlats i projekt ForRest och i projekt vid Alnarps rehabiliteringsträdgård "överföra" den mentala och rehabiliterande upplevelsen hos personer med utmattningssyndrom till skogliga karaktärer och beståndsdata, 2) att identifiera rehabskogsbestånd och dess fördelning i landskapet, 3) att med hjälp av Heurekasystemet som planeringsverktyg göra scenarieanalyser av hur andelen rehabskog i kombination med skogsbruk för virkesproduktion skulle kunna optimeras med minsta möjliga ekonomiska förlust.

Projektet har bedrivits i samarbete med forskare vid SLU i Umeå och Alnarp. Resultat från studien finns presenterade i två artiklar (Nordström et al., 2015; Stoltz et al., 2016.).

 

Publikationer

Dolling, A., Nilsson, H., Lundell, Y. 2017. Stress recovery in forest or handicraft environments - An intervention study. Urban Forestry & Urban Greening 27:162-172.

Jönsson, H. 2013. Kan vistelse i skogs- eller hantverksmiljö sänka stressade personers stressnivå? En jämförande studie. Examensarbete, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, nr 2013:3 

Lundberg, J. 2011 Var finns rehabiliteringsskogen? Hur preferens och upplevelse av skogsmiljö kan användas för att återfinna rehabiliteringsskogen på landskapsnivå. Examensarbete, SLU, institutionen för skogsekologi och skötsel, nr 2001:5 

Lundell, Y., Dolling, A., Nordström, E-M., Skärbäck, E., Stoltz, J., Annerstedt van den Bosch, M., Grahn, P. 2015. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion – Går de att kombinera? Fakta Skog, nr 6.

Lundell, Y. & Dolling, A. 2010. Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Fakta Skog nr 13 

Nordström, E.-M., Dolling, A., Skärbäck, E., Stoltz, J., Annerstedt van den Bosch, M., Grahn, P., Lundell, Y. 2015. Forests for wood production and stress recovery - trade-offs in long-term forest management planning. European Journal of Forest Research 134:755-767. 10.1007/s10342-015-0887-x 

Sonntag-Öström, E. 2014 Forest for Rest. Recovery from exhaustion disorder. Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1667. (Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet) ISBN 978-91-7601-083-9, ISSN 0346-6612.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Dolling, A., Lundell, Y., Nilsson, L., Slunga Järvholm, L. 2015. Can rehabilitation in boreal forests help recovery from exhaustion disorder? – The randomised clinical trial ForRest. Scandinavian Journal of Forest Research. 30:8, 732-748. DOI:10.1080/02827581.2015.1046482.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Slunga Järvholm, L., Lundell, Y., Brännström, R., & Dolling, A. 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 245-256. (doi: 10.1080/02827581.2011.558521)

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Lundell, Y., Dolling, A., Wiklund, U., Karlsson, M., Carlberg, B., Slunga Järvholm, L. 2014. Restorative effects of visits to urban and forest environments in patients with exhaustion disorder. Urban Forestry & Urban Greening. 13: 344-354. (dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.12.007) 

Sonntag-Öström, E., Stenlund, T., Nordin, M., Lundell, Y., Ahlgren, C., Fjellman-Wiklund, A., Slunga-Järvholm, L. and Dolling, A. 2015. "Nature's effect on my mind." - Patients' qualitative experiences of a forest-based rehabilitation programme. Urban Forestry & Urban Greening 14(3): 607-614.  

Stoltz, J., Lundell, Y., Skärbäck, E., Annerstedt van den Bosch, M., Grahn, P., Nordström, E.-M., Dolling, A. 2016. Planning for restorative forests: describing stress-reducing qualities of forest stands using available forest stand data. European Journal of Forest Research  135:803–813. DOI:10.1007/s10342-016-0974-7

Skogsrehabilitering i media
Västerbottenskuriren 6 feb 2009
ATL 30 nov 2010 del 1
ATL 30 nov 2010 del 2
Skogsland 30 nov 2010
Västerbottens Folkblad 30 nov 2010
Skogsland 3 dec 2010
Ljusnan 7 dec 2010
Västerbottenskuriren 9 dec 2010
ICA Kuriren nr 13 2011
Din Skog nr 1 2011
Holmen Magasin nr 3, 2011
Västerbottenskuriren 27 aug 2011
Härjedalen 22 sept, 2011
Norran 12 okt, 2011

Bok och biblioteksmässan 2011

Hemmets journal 6 mars 2012 

Skogssällskapet 2012 

Holmen 2012 

Sveriges radio 26 juni 2012 kl 10:03 

Levande skogar 2013 

Träskoposten 2013

Värnamo nyheter 18 feb 2014 

Levande skogar 2014

Västerbottens folkblad 2014

Jönköpingsposten 20 feb 2015 

 

Forskningsprojektet OptiRest i media

http://caminomagasin.se/nyheter/2014/09/04/darfor-ar-skogen-bra-din-halsa

http://www.epochtimes.se/Skogen-lindrar-stress-a27384.html

http://www.theepochtimes.com/n3/976285-a-forest-relieves-stress/

http://kurera.se/en-tur-i-skogen-minskar-stress/

http://www.svt.se/nyheter/sverige/in-i-skogen-bra-mot-stress

http://www.information.dk/telegram/508992

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-10-svensk-stress-undersoegelse-skove-er-balsam-for-sjaelen

http://www.friluftsrad.no/9070.Turer-i-skogen-er-bra-mot-stress.html

http://folketidende.dk/Udland/Gamle-skove-goer-stressede-mennesker-gladere/artikel/257675

http://www.mx.dk/viden/videnskab/story/20107336

http://dk-nyt.dk/sider/ritzau_artikel.php?ritzau=1&newsid=b4d95ec7-23e0-4409-b8a6-3e9d9afb56eb

http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/2014-09-10/gamle-skove-g%C3%B8r-stressede-mennesker-gladere

http://www.fyens.dk/businessfyn/Gamle-skove-goer-stressede-gladere/artikel/2568625

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/skogen-bra-mot-stress

http://www.natursidan.se/nyheter/forskare-sa-ser-aterhamtningsskog-ut/

http://www.op.se/allmant/jamtland/skogen-bra-mot-stress

http://www.starkinaturen.se/gammelskogen-bast-mot-stress/

http://na.se/familj/1.2633687-ta-med-familjen-ut-i-skogen-och-ma-brahttp://www.lagranepoca.com/33291-bosque-puede-aliviar-estres

http://epochtimes.it/news/la-foresta-riduce-lo-stress---127134

http://www.epochtimes.fr/front/14/9/25/n3510284/suede-des-forets-pour-lutter-contre-les-maladies-liees-au-stress-.htm

http://caminomagasin.se/nyheter/halsa

http://www.ltz.se/allmant/jamtland/skogen-bra-mot-stress-1

http://www.kuriren.nu/nyheter/stressa-ned-i-skogen-7814528.aspx

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/skogen-bra-mot-stress

http://tidningenland.se/dra-at-skogen-och-du-blir-gladare/

http://www.ostmarkasvenner.no/skogtur-hjelper-mot-stress-og-utmattelse.5643707-256978.html

http://www.frifo.no/5965.Skogens-helbredende-kraft.html

http://www.natursidan.se/nyheter/forskare-sa-ser-aterhamtningsskog-ut/

Dessutom har det förekommit artiklar i papperstidningarna, Östgöta Correspondenten. Västerbottenskuriren, VLT, Värmlands folkblad, Södermanlands nyheter, Tidningen Ångermanland, Norrbottens-Kuriren, Norran, Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Skogseko


Kontaktinformation
Sidansvarig: ylva.lundell@slu.se