Vad hittar vi i svenska vatten?

Senast ändrad: 04 juni 2020
Punktdiagram som visar glyfosathalt för olika år.

Glyfosat är det växtskyddsmedel som används i störst mängd i Sverige och en av de substanser som oftast hittas i ytvatten men sällan i halter som bedöms vara farliga för miljön.

Nedan följer en sammanfattning av vad som detekteras i svenska vatten, ett mer utförligt underlag finns i pdf:en längs ner på sidan.

Vad hittar vi i svenska ytvatten?

Glyfosat är en av de växtskyddsmedelssubstanser som oftast detekteras i ytvattenprover i Sverige (30 – 100 % av proverna beroende på provtagningens inriktning) men väldigt sällan över sin bedömningsgrund på 100 µg/l, då det finns risk för negativa effekter på vattenmiljön. Av de data som finns tillgängliga med analyser av glyfosat i ytvatten har substansen bara detekterats i halter över 100 µg/l två gånger.

Glyfosat har detekterats i ca 2 - 4 % av alla grundvattenprov från perioden 1987 – 2014 och bara i enstaka fall över riktvärdet för grundvatten på 0,1 µg/l. I råvatten till vattenverk är fyndfrekvensen lägre än 0,5 % och under den senaste 10-årsperioden har inget fynd över 0,1 µg/l gjorts.

Analyser av dricksvatten

I färdigt dricksvatten som kommer från kommunala vattenverk med ursprung både från ytvatten och grundvatten, hittas glyfosat i mindre än 0,5 % av proverna och aldrig över dricksvattengränsvärdet på 0,1 µg/l. I dricksvattenprover från enskilda brunnar generellt i Sverige under perioden 1987 – 2014 hittades glyfosat i ca 2 % av proverna, varav ca 1 % över 0,1 µg/l. I brunnar utvalda för att representera hög risk (grävda, många gånger otäta, brunnar i jordbruksintensiva områden) hittades glyfosat i ca 10 % av analyserna varav 4 % över 0,1 µg/l.

Halter i dagvatten

Under 2018 gjorde CKB på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av bl.a. glyfosat i dagvatten från bostadsområden. Av 84 analyserade prover innehöll 56 st (67 %) glyfosat men samtliga halter låg långt under riktvärdet.

Glyfosats nedbrytningsprodukter

Glyfosats främsta nedbrytningsprodukt, AMPA, ingår i de analyser där glyfosat analyseras och detekteras också ofta i vattenmiljön. AMPA har ingen bedömningsgrund enligt HVMFS 2013:19 och det finns i dagsläget inga påvisade skadliga effekter. Vi fokuserar därmed vår redovisning på resultat för glyfosat.

Sammanfattande tabell över analyser av glyfosat i Sverige

 

Fynd-
frekvens (%)

Fynd-
frekvens
>0,1 µg/l (%)

Antal prov

 

Ytvatten      
Nationell miljöövervakning jordbruksintensiva områden 2002 - 2014 91 55  1419
Nationell screening 2015 75 16  155
Sammanställning ytvattendata 2002 - 2014  32  12  1131
Grundvatten      
Nationell miljöövervakning jordbruksintensiva områden 2004 - 2014  3,5  0,2  657
Sammanställning grundvattendata 2005 – 2014 generella prov  1,7  0,6  944
Sammanställning grundvattendata 2005 – 2014 råvatten från vattenverk  0,3  0  2744
Dricksvatten      
Från ytvatten, sammanställning av ytvattendata 1988 - 2014 0,04  0  2350
Från grundvatten, sammanställning av grundvattendata 1987 - 2014  0,1  0  4266
Enskilda brunnar jordbruksområden, nationell screening 2015  11  3,7  54
Enskilda brunnar, sammanställning av grundvattendata 2005 - 2014  1,2  0,9  321

Läs mer glyfosat i miljön

CKB har sammanställt ett mer omfattande underlag om glyfosat i miljön: Fakta om glyfosat i miljön (pdf)

Läs mer om glyfosat på CKB:s webb


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05