Informationsspridning och utbildning

Senast ändrad: 04 juni 2020

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från lantbrukare, tillverkare och myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med verksamhetsområdet är att sprida den kunskap som genereras inom CKB samt förmedla det allmänna kunskapsläget gällande miljöaspekterna med kemiska bekämpningsmedel. Detta görs genom information på CKB:s webb, publikationer, presentationer samt möten och utbildningar. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom CKB:s kärnområde.

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  1. En uppdaterad och relevant webb
  2. Sprida information och förmedla kunskap
  3. Anordna kurser, workshops och seminarier

Genomfört arbete

Webb

Sidorna Information om bekämpningsmedel i miljön är uppdaterade. Här har vi samlat kunskap om bekämpningsmedel, främst växtskyddsmedel, och deras spridning i miljön. Kunskapsunderlaget omfattar historik, användning, uppträdande och tillstånd i miljön, provtagning och analyser samt utbildning och forskning. 

En ny kortversion baserad på tre vetenskapliga artiklar om bekämpningsmedelstransport i fryst mark har tagits fram och ligger på webben:

Publikationer

Under 2019 har följande rapporter publicerats och lagts ut på webben:

Under 2019 publicerades en artikel vi skrivit där data från det nationella miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel presenteras. I samband med detta har vi också uppdaterat sidorna på webben så att det går att hitta och göra utdrag av data även för engelskspråkiga.

Flera andra vetenskapliga artiklar där CKB varit involverade har också publicerats under året.

Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Konferenser, möten och kurser

Representanter från CKB har under det senaste året deltagit och presenterat sitt arbete på olika internationella och nationella konferenser. Det var till exempel flera från CKB som åkte på IUPAC International Congress i Ghent i maj 2019. Där presenterade vi vårt arbete genom tre posters och två muntliga presentationer.

Alla presentationer samt posters från CKB återfinns under Posters och presentationer

Seminarier och kurser

  • Den 2 oktober 2019 arrangerade CKB tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna ett seminarium om bedömning av risker för påverkan av växtskyddsmedel på yt- och grundvatten i Stockholm. Ett 40-tal deltagare främst från länsstyrelserna medverkade. Inför seminariet tog CKB tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fram ett PM som också har spridits till en större krets intresserade: Beskrivning av regler för kemiska bekämpningsmedel med fokus på vattenförvaltning och vattenskyddsområden (pdf).
  • Den 19 mars 2019 anordnade CKB tillsammans med Naturvårdsverket ett seminarium i Uppsala där resultaten från en screeningstudie i växthusområden  presenterades. Deltagande och presentationer även från Danmark, svenska berörda myndigheter och odlarorganisationer.
  • Vi har det senaste året hållit kurser i riskbedömningsverktyget MACRO-DB för miljöskyddsinspektörer i kommuner runt Vättern anordnat av Länsstyrelsen i Östergötland samt för politiker i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Här finns dokumentation från CKB:s seminarier.

Bakgrund

Behovet av kunskap om bekämpningsmedel är fortfarande stort då nya typer av ämnen kontinuerligt introducerats och användningen har legat kvar på samma nivå sedan 90-talet. Förändringar sker på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.

CKB kommer att bidra med kunskap som särskilt berör svenska förhållanden. Vetenskaplig publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning genom rapporter och populärvetenskapligt material på svenska. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, till exempel på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se