Informationsspridning och utbildning

Senast ändrad: 18 mars 2022

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från lantbrukare, tillverkare och myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med verksamhetsområdet är att sprida den kunskap som genereras inom CKB samt förmedla det allmänna kunskapsläget gällande miljöaspekterna med kemiska bekämpningsmedel. Detta görs genom information på CKB:s webb, publikationer, presentationer samt möten och utbildningar. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom CKB:s kärnområde.

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  1. En uppdaterad och relevant webb
  2. Sprida information och förmedla kunskap
  3. Anordna kurser, workshops och seminarier

Genomfört arbete

Publikationer

Fem vetenskapliga artiklar där CKB medverkat och en CKB-rapport har publicerats under året. Två underlagsrapporter till Havs- och vattenmyndigheten respektive Naturvårdsverket har också tagits fram.

Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Baserat på två av artiklarna har kortversioner på svenska gjorts och lagts upp på hemsidan.

Konferenser, möten och kurser

Representanter från CKB har under året deltagit i många olika digitala möten och workshops. Vi har inte deltagit i några konferenser pga pandemin. Vi har presenterat utvärderingen av Diflufenikankampanjen i flera olika sammanhang samt medverkat i en film riktad till lantbrukare.

Två digitala kurser i MACRO-DB var genomförts för Miljösamverkan Stockholms län respektive Uppsala kommun. Vi har också blivit inbjudna att presentera MACRO-DB och vårt arbete med vattenskyddsområden för Växtskyddsrådet, Kemikalieinspektionen respektive Greppa näringen.

MACRO-DB samt resultat från miljöövervakningen presenterades för agronomstudenter på kursen Marken i odlingen. Ett projektarbete om miljöövervakningsdata för växtskyddsmedel i kursen Miljönalys har handletts. Även mer allmäna föreläsningar om spridningsvägar och modellverktyg har hållits för civilingenjörsstudenter samt agronomstudenter.

Bakgrund

Behovet av kunskap om bekämpningsmedel är fortfarande stort då nya typer av ämnen kontinuerligt introducerats och användningen har legat kvar på samma nivå sedan 90-talet. Förändringar sker på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.

CKB kommer att bidra med kunskap som särskilt berör svenska förhållanden. Vetenskaplig publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning genom rapporter och populärvetenskapligt material på svenska. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, till exempel på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05