Informationsspridning och utbildning

Senast ändrad: 04 maj 2023

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från lantbrukare, tillverkare och myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med verksamhetsområdet är att sprida den kunskap som genereras inom CKB samt förmedla det allmänna kunskapsläget gällande miljöaspekterna av kemiska bekämpningsmedel. Detta görs genom information på hemsidan, publikationer, presentationer samt möten, workshops och utbildningar. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom CKB:s kärnområde.

Verksamhetsmål 2023 - 2027

 1. En uppdaterad och relevant hemsida
 2. Sprida information och förmedla kunskap
 3. Anordna kurser, workshops och seminarier

Genomfört arbete

Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats då och då så att den är aktuell, t.ex. med information om nya projekt och genomfört arbete inom de olika verksamhetsområdena, vi har också uppdaterat kontinuerligt med nya publikationer, posters och presentationer.

Ett större arbete har lagts ner på att göra om sidorna om MACRO-DB i samband med att nya versionen 5.0 lanserades. Användargränssnittet för det nya verktyget har utformats och allt vägledningsmaterial har skrivits om och lagts på ett sätt på hemsidan som gör det enkelt att hitta och för oss att kunna ändra vid behov.

Två kortversioner som togs fram under 2021 med hjälp av Monica Kling publicerades i början av 2022.

Publikationer

Under 2022 publicerades tre rapporter:

Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Konferenser, möten och kurser

Representanter från CKB har under 2022 deltagit i följande större konferenser:

 • SETAC Köpenhamn (maj) – 1 muntlig presentation, 3 postrar
 • EGU Wien (maj) – 1 muntlig presentation
 • Nationell växtskyddskonferens Uppsala (nov)– 2 muntliga presentationer, 1 poster

Här finns alla postrar och presentationer

Vi har också deltagit i en mängd olika samarbetsprojekt, möten och workshops, både fysiska och digitala med myndigheter, andra organisationer samt forskare i olika länder.

Webbinarier om den uppdaterade tillsynsvägledningen för tillståndsprövning i vattenskyddsområden och nya MACRO-DB anordnades tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket 14 december 2022 samt  1 februari 2023.

Vi har undervisat vid SLU i kurserna:

 • Marken i odlingen
 • Environmental Assessment
 • Miljöanalys
 • Environmental Issues in Crop Production
 • Soil water processes in agroecosystems
 • Markvetenskap för miljö och vatten

Bakgrund

Behovet av uppdaterad kunskap om bekämpningsmedel är fortsatt stort då nya ämnen kontinuerligt introduceras, medan vissa befintliga ämnen fasas ut. Användningen i stort har legat kvar på samma nivå sedan 90-talet. Viktigt arbete kring användning och reglering sker på europeisk nivå genom förordningar och direktiv. På nationell nivå får detta konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller bekämpningsmedel och deras effekter på miljön.

CKB bidrar med kunskap som särskilt berör svenska förhållanden. Vetenskaplig publicering av forskningsresultaten sker men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning genom rapporter och populärvetenskapligt material på svenska. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, t.ex. på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som går utblidningar på SLU.


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05