Informationsspridning och utbildning

Senast ändrad: 30 juni 2021

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från lantbrukare, tillverkare och myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med verksamhetsområdet är att sprida den kunskap som genereras inom CKB samt förmedla det allmänna kunskapsläget gällande miljöaspekterna med kemiska bekämpningsmedel. Detta görs genom information på CKB:s webb, publikationer, presentationer samt möten och utbildningar. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom CKB:s kärnområde.

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  1. En uppdaterad och relevant webb
  2. Sprida information och förmedla kunskap
  3. Anordna kurser, workshops och seminarier

Genomfört arbete

Namnbyte

Under året har CKB bytt namn. Nya namnen är:

  • SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
  • SLU Centre for Pesticides in the Environment (CKB)

Vi har i samband med det tagit fram nya mallar för rapporter, presentationer och posters. Det tidigare namnet var Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel.

Webb

Sidorna som ligger under rubriken Om bekämpningsmedel i miljön på CKB:s webb uppdaterades 2019 och under 2021 har uppdateringen även gjorts i den engelska motsvarigheten About pesticides in the environment.

Publikationer

Under 2020 har följande två rapporter publicerats och lagts ut på CKB:s webb:

  • Boström, G., Jonsson, O., Lindström, B., Kreuger, J. & Gönczi, M. 2020. Jämförelser av provtagningsmetoder för bekämpningsmedel i ytvatten. CKB rapport 2020:1. Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Hallstan, S., Boström, G. & Gönczi, M. 2020. Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet. CKB rapport 2020:2. Sveriges lantbruksuniversitet.

Flera andra vetenskapliga artiklar där CKB varit involverade har också publicerats under året.

Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Konferenser, möten och kurser

Två kurser i MACRO-DB var planerade i Upplands Väsby respektive Uppsala kommun 2020 men de blev framskjutna till januari 2021 och gavs digitalt. 

CKB arrangerade en digital workshop om fortsatt arbete för att minska läckage av växtskyddsmedel från växthus den 11 december 2020. Den anordnades på uppdrag av Växtskyddsrådet och i samarbete med deltagare i den av LRF ledda gruppen ”Undvika växthusläckage” där många olika myndigheter och organisationer finns representerade. Deltagare från NL, DK, NO och FI var också med för att få höra om internationella erfarenheter. Här finns dokumentation från CKB:s seminarier.

MACRO-DB samt resultat från miljöövervakningen presenterades för agronomstudenter på kursen Marken i odlingen (MV0185). Ett projektarbete om miljöövervakningsdata för växtskyddsmedel i kursen Miljönalys (MX0133) har handletts. Även mer allmäna föreläsningar om spridningsvägar och modellverktyg har hållits för civilingenjörsstudenter samt agronomstudenter.

Bakgrund

Behovet av kunskap om bekämpningsmedel är fortfarande stort då nya typer av ämnen kontinuerligt introducerats och användningen har legat kvar på samma nivå sedan 90-talet. Förändringar sker på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.

CKB kommer att bidra med kunskap som särskilt berör svenska förhållanden. Vetenskaplig publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning genom rapporter och populärvetenskapligt material på svenska. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, till exempel på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se