MACRO 5.2

Senast ändrad: 04 juni 2020

MACRO är en simuleringsmodell för vattenflöden och ämnestransport i jordar med makroporer

Exempel på tillämpningar för modellen är:

  • Simulering av vattenflöden och läckage av bekämpningsmedel från dränerad jordbruksmark.
  • Beräkningar av koncentrationer av föroreningar i grundvatten.
  • Transport av reaktiva och icke-reaktiva ämnen i lysimetrar.

MACRO är en endimensionell, processinriktad, tvåporsystem-modell som beräknar vattenflöden och transport av reaktiva ämnen i mark. Markens porsystem delas in i mikroporer och makroporer som karaktäriseras av olika vattenflöden och koncentrationer av ämnen. Vattenflödet i mikroporerna beräknas genom Richards ekvation medan ämnestransporten beräknas genom konvektions-dispersionsekvationen.

I makroporerna drivs flödet endast av gravitationen och ämnestransporten antas vara konvektiv. Det laterala utbytet mellan mikroporer och makroporer beskrivs som första ordningens processer baserade på Darcys lag och konvektiv-diffusiv ämnestransport. Nedbrytning i fyra olika ’pooler’ (mikroporer och makroporer, fast fas och löst fas) beskrivs som första-ordningens processer. Jämviktsadsorption och tidsberoende adsorption är inkluderat i modellen.

Ladda ner modellen

Ladda ner dokument

R-paketet Macroutils

Macroutils, ett R-paket för att läsa, skriva och konvertera MACRO binära filer (R 3.2) (eng). För nedladdning kontakta Mats Larsbo (mats.larsbo@slu.se).