Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 19 april 2024

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Sedan 2018 har ett utvecklingsarbete av MACRO-DB pågått och den 30 november 2022 lanserades nya MACRO-DB 5.0. Här informerar vi om aktuella händelser som kan vara bra att veta för användare av MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via e-post.

19 april 2024

Förenklingar i MACRO-DB vid val av utvecklingsstadie

CKB har sett över möjligheten att minska på antalet körningar av MACRO-DB med avseende på spridning av bekämpningsmedel på gröda vid olika utvecklingsstadier då det kommit till vår kännedom att ansökningar som täcker längre spridningsperioder är mycket tidskrävande att hantera. I detta arbete har vi dels gjort några förändringar i MACRO-DBs användargränssnitt genom att slå ihop vissa utvecklingsstadier, dels formulerat en arbetsordning vad gäller körningar av flera olika utvecklingsstadier för samma preparat.

Det går även fortsättningsvis att använda MACRO-DB precis som vanligt utan att läsa resten. Vi vill bara informera om förändringarna så att inte förvirring uppstår samt ge en arbetsordning som man kan följa om man vill få ner antalet körningar.

Förändringar i MACRO-DBs gränssnitt

Antalet valbara intervall av utvecklingsstadier har minskats ned med totalt 7 st fördelat över fem olika grödor. Att vissa utvecklingsstadier har kunnat slåss ihop beror på att de bedöms ha samma effektiva dos (d v s andelen av den applicerade dosen som antas hamna på jordytan). Uppdateringen medför därmed inga förändringar av de beräknade koncentrationer som görs av MACRO-DB.
Nedanstående lista beskriver kortfattat förändringen:

1. För höstsäd finns nu endast 1 val (tidigare 2) för höstbehandling.
2. För vårsäd finns nu 2 val (tidigare 3) för vårbehandling.
3. För höstraps och vårraps finns nu endast 1 val (tidigare 3) för sommarbehandling.
4. För potatis finns nu 2 val (tidigare 3) för sommarbehandling.

Rekommenderad arbetsordning för körningar av olika utvecklingsstadier

Den tidigaste tidpunkten inom varje appliceringssäsong (dvs vår, sommar eller höst) motsvarar säsongens värsta fall och kommer därmed ge den högsta bekämpningsmedelskoncentrationen. Detta beror på att en större andel av den applicerade dosen antas hamna på själva grödan allteftersom den utvecklas och blir större. I pdf:en som visar de underliggande antagandena för MACRO-DB baserat på val av utvecklingsstadie kan man se detta i kolumnen för effektiv dos som minskar. Därmed bör man utföra MACRO-DB-körningarna i sådan utvecklingsordning att det tidigaste utvecklingsstadiet inom den ansökta spridningsperioden körs först, därpå nästföljande utvecklingsstadium o s v. Om MACRO-DB ger ett godkänt resultat (dvs en halt som underskrider 0,1 μg/l) för en viss körning så kommer även efterföljande utvecklingsstadier inom den aktuella appliceringssäsongen ge ett godkänt resultat och dessa behöver därmed inte köras. Om MACRO-DB istället ger ett resultat som tangerar eller överskrider 0,1 μg/l kör man nästföljande utvecklingsstadium för att se om tillstånd kan ges för en senare del av den ansökta spridningsperioden o s v. Om den ansökta spridningsperioden sträcker sig över flera appliceringssäsonger är det dock inte säkert att MACRO-DB kommer att ge ett godkänt resultat för ett nästkommande utvecklingsstadium om det infaller inom en annan appliceringssäsong. Mönstret hos den nederbörd som driver bekämpningsmedelsläckaget varierar nämligen mellan appliceringssäsongerna. Därför måste det tidigaste utvecklingsstadiet för vardera appliceringssäsong köras enligt ovanstående beskrivna ordning. För att kontrollera vilken appliceringssäsong ett visst utvecklingsstadium hör till inom MACRO-DB hänvisas till ovan nämnda pdf. Notera att det i valet av utvecklingsstadium för höstraps och höstvete för vissa av stadierna står ”vår-sommarbehandling” i användargränssnittet. Även för dessa utvecklingsstadier hör dock vart och ett till endast en av appliceringssäsongerna vår eller sommar inom MACRO-DB, vilken säsong som gäller finns angiven i tidigare nämnd pdf.

Det går fortsatt bra att som vanligt köra alla utvecklingsstadier man ansöker för, den här arbetsordningen är tänkt som hjälp om man vill minska antalet nödvändiga körningar.

 

21 december 2023

Ange andel åkermark inom avrinningsområdet för ytvatten

En ändring har gjorts i MACRO-DB. För ytvatten ska andelen åkermark anges för avrinningsområdet uppströms uttagspunkten. Tidigare har det stått tillrinningsområdet. Avrinningsområde är det område, både markyta och vattenyta som samlar upp den nederbörd som rinner fram till en viss punkt i ett vattendrag. Tillrinningsområdet är avrinningsområdets area minus arean av vattnet i avrinningsområdet. Skillnaden är alltså att det bara är markytan som räknas i tillrinningsområdet medan även den vattenyta som finns räknas in i avrinningsområde. Även nederbörd som faller på vattenytor bidrar till utspädningen vilket gör att avrinningsområde är en mer korrekt term att använda för MACRO-DB. I de flesta fall blir skillnaden liten men för vissa större ytvattensystem med stora sjöar uppströms kan det få betydelse.

Precis som tidigare bör kommunen informera om vilken siffra som ska användas då det är samma i hela vattenskyddsområdet.

För grundvatten används termen tillrinningsområde precis som tidigare.

 

15 februari 2023

Ämnesegenskaperna för pikloram har uppdaterats

Pikloram finns i ogräsmedlen Belkar och Galera. De värden för nedbrytning (DT50) och bindningsstyrka (Kfoc) som vi använde i ämnesdatabasen när nya versionen av MACRO-DB 5.0 lanserades (2022-11-30) visade sig vara felaktiga. MACRO-DB är sedan 2023-02-07 uppdaterad med de korrekta värdena.

Ändringen innebär att körningarna kommer att resultera i lägre koncentrationer än i versionen från 2022.

Tack till er som uppmärksammat oss på problemet!

 

30 november 2022

Nya MACRO-DB 5.0 lanserades 30 november 2022

Under 2018 inleddes ett flerårigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla en ny version av MACRO-DB som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsam för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB har ersatts av en s.k. metamodell baserad på drygt en halv miljon förkörda simuleringar, vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna.

Nya MACRO-DB 5.0 består av en enkel, snabb webb-applikation på motsvarande sätt som Steg 1 har varit tidigare. Det är i princip samma indata som krävs i nya som gamla versionen av MACRO-DB Steg 2 och ett första steg för en enklare bedömning (motsvarande nuvarande Steg 1) kommer också finnas tillgänglig.

Det kan i vissa fall bli skillnader i resultat mellan de två versionerna. Därför uppmanas alla att från och med nu använda MACRO-DB 5.0 för ansökan om tillstånd. Den gamla versionen, MACRO-DB 4.2, stöds inte längre för detta. 

En övergripande analys av skillnaderna mellan de två versionerna har visat att generellt sett ger MACRO-DB v5.0 systematiskt lite högre resultat än det gamla verktyget (v4.2). Det är inte förvånande att det nya verktyget skiljer sig något från det gamla eftersom den nya modellen bygger på ett antal nya metoder och angreppsätt samt ett antal förenklingar (t.ex. färre scenarier, 3D-interpolering för att beräkna resultatet). Dessutom bygger simuleringarna på en senare och förbättrad version av grundmodellen MACRO som ger något lägre avrinning p.g.a. en ändring i hur avdunstningen beräknas från snötäckt mark vintertid. Vår analys visar dock att antalet fall då dessa skillnader kommer att orsaka avslag på en ansökan då det gamla verktyget hade gett ett godkännande är mycket begränsad.

Ämnesdatabasen med information om de olika substansernas egenskaper har också uppdaterats baserat på ett nytt utdrag från databasen PPDB (Pesticide Properties Database). För vissa substanser har halveringstiden, DT50, och/eller adsorptionsstyrkan, Kfoc, ändrats till följd av att nya data kommit in i processen för förnyat godkännande på EU-nivå. Det här påverkar också resultaten från MACRO-DB.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har också uppdaterat sin vägledning om tillståndsprövning Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden där det beskrivs hur MACRO-DB kan användas inom prövningen.