Jordartshjälp för MACRO-DB

Senast ändrad: 13 mars 2024

För att använda MACRO-DB Steg 2 krävs kunskap om markförhållanden på den aktuella platsen. Om underlag saknas kan Jordartshjälpen för MACRO-DB användas. Det är ett system där användare kan få en rapport med information om jordarter och markegenskaper i det specifika vattenskyddsområdet.

Så här går det till

En geografisk datafil (shapefile) över vattenskyddsområdets utsträckning skickas till CKB (hampus.markensten@slu.se) som gör en data-extraktion från CKB:s kartdatabas och skickar tillbaks en rapport om jordarter och markegenskaper i det aktuella området.

Som stöd finns:

  1. En genomgång steg för steg hur en geografisk datafil som visar utsträckningen av ett visst vattenskyddsområde kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbsida Skyddad natur
  2. En beskrivning av vilken information om jordarter och markegenskaper som kommer att finnas i områdesrapporten från CKB
  3. En beskrivning av hur man kan använda Google Earth för att visualisera jordartskartorna i rapporten på ett bättre sätt

Det går också att skicka en shapefil över annat valfritt område, t.ex. om det finns diskussioner om att inrätta ett vattenskyddsområde. Via Eniro kan man göra en egen shapefil och skicka till CKB.

Områdesrapportens innehåll och syfte

Rapporten hjälper MACRO-DB-användare att identifiera de olika jordarter som förekommer i ett område, deras rumsliga utbredning samt följande markegenskaper som behövs i MACRO-DB:

  • Texturklass för matjorden
  • Mullhaltsklass för matjorden

Om mätningar av ler, silt, sand och mullhalt är tillgängliga för det aktuella området används de uppmätta värdena för att identifiera rätt texturklass i MACRO-DB istället, eftersom de uppskattade värden kan vara lokalt felaktig. Även i de fall då mätdata finns kan dock kartorna vara värdefulla som ett sätt att identifiera hur många olika jordar som bör simuleras i MACRO-DB.

I rapporten framgår också hur stort området är samt hur stor yta som täcks av åkermark. Utifrån detta kan andelen åkermark i vattenskyddsområdet räknas ut men observera att detta inte behöver vara samma som andelen åkermark i tillrinningsområdet/avrinningsområdet (som ofta är större) vilket är det som efterfrågas i MACRO-DB.

CKB kan leverera markkarteringsdata för länen markerade i grönt på kartan nedan: 

Karta

Underlag till rapporten

Karteringen som ligger till grund för denna rapport bygger på uppmätta värden för organiskkolhalt och textur (kornstorleksfördelning) i matjorden vid ca 2000 provpunkter någorlunda jämt fördelade över Sveriges åkermarksareal (pdf) i kombination med:

Mer underlagsinformation: 

Ansvar

SLU och CKB  kan inte hållas ansvariga för (eventuella) felaktigheter i kartor och markegenskaper som presenteras i rapporten. Karteringen bygger på begränsade data, detta leder till osäkerhet i prognoserna vilka kan vara lokalt felaktiga. Vi anser dock att informationen som presenteras här är exakt nog för att stödja och förbättra riskbedömningen för bekämpningsmedel med MACRO-DB, särskilt för områden där ingen detaljerad markkartering finns tillgänglig.