Jordartshjälp för MACRO-DB

Senast ändrad: 05 juni 2020

För att använda MACRO-DB krävs kunskap om flera olika variabler på den aktuella platsen. I många fall är underlaget bristfälligt när det gäller markegenskaper och CKB har därför utvecklat ”CKB:s jordartshjälp för MACRO-DB”, ett system där användare kan få en rapport med information om jordarter och markegenskaper i det specifika vattenskyddsområdet.

Så här går det till

En geografisk datafil (shapefile) över vattenskyddsområdets utsträckning skickas till CKB (hampus.markensten@slu.se) som gör en data-extraktion från CKB:s kartdatabas och skickar tillbaks en rapport om jordarter och markegenskaper i det aktuella området.

I Manual för CKB:s jordartshälp för MACRO-DB (pdf) finns den information du behöver. Manualen består av:

  1. En genomgång steg för steg hur en geografisk datafil som visar utsträckningen av ett visst vattenskyddsområde kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbsida Skyddad natur.
  2. En beskrivning av vilken information om jordarter och markegenskaper som kommer att finnas i områdesrapporten från CKB
  3. En beskrivning av hur man kan använda Google Earth för att visualisera jordartskartorna i rapporten på ett bättre sätt.

Områdesrapportens innehåll och syfte

Rapporten hjälper MACRO-DB-användare att identifiera de olika jordarter som förekommer i ett vattenskyddsområde, deras rumsliga utbredning samt följande markegenskaper som behövs i MACRO-DB:

  • Texturklass för matjord och alv
  • Mullhaltsklass för matjorden
  • Halter av ler, silt, sand och organiskt kol

Om mätningar av ler, silt, sand och organiskt kol är tillgängliga för det aktuella området används de uppmätta värdena istället, eftersom kartan kan vara lokalt felaktig. Även i de fall då mätdata finns kan dock kartorna vara värdefulla som ett sätt att identifiera hur många olika jordar som bör simuleras i MACRO-DB.

I rapporten framgår också hur stort vattenskyddsområdet är samt hur stor yta som täcks av åkermark. utifrån detta kan andelen åkermark i vattenskyddsområdet räknas ut men observera att detta inte behöver vara samma som andelen åkermark i tillrinningsområdet (som ofta är större) vilket är det som efterfrågas i MACRO-DB.

CKB kan leverera markkarteringsdata för länen markerade i grönt på kartan nedan: 

Karta över Sverige med länsgränser. Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län och länen söder om dem är markerade med ljusgrönt.

Underlag till rapporten

Karteringen som ligger till grund för denna rapport bygger på uppmätta värden för organiskkolhalt och textur (kornstorleksfördelning) i matjorden vid ca 2000 provpunkter någorlunda jämt fördelade över Sveriges åkermarksareal (pdf) i kombination med

Ansvar

SLU och CKB  kan inte hållas ansvariga för (eventuella) felaktigheter i kartor och markegenskaper som presenteras i rapporten. Karteringen bygger på begränsade data, detta leder till osäkerhet i prognoserna vilka kan vara lokalt felaktiga. Vi anser dock att informationen som presenteras här är exakt nog för att stödja och förbättra riskbedömningen för bekämpningsmedel med MACRO-DB, särskilt för områden där ingen detaljerad markkartering finns tillgänglig.

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se