Expertstöd

Senast ändrad: 18 mars 2022

En viktig uppgift som CKB har är att ge expertstöd till olika intressenter i samhället. Det handlar om att svara på frågor från myndigheter, rådgivare och andra instanser som hör av sig, att svara på remisser, sitta med i referensgrupper samt att göra kortare utredningar eller sammanställningar som efterfrågas.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med detta område är att CKB som kompetenscentrum ska kunna stötta olika samhällsfunktioner med faktaunderlag och bedömningar så att välgrundade beslut kan fattas när det gäller att minska miljöpåverkan av kemiska bekämpningsmedel.

Verksamhetsmål

1. Svara på remisser 
2. Svara på frågor och utföra kortare utredningar eller sammanställningar
3. Medverka i referensgrupper och annat rådgivande arbete

Genomfört och pågående arbete

CKB har under 2021 bidragit till SLU:s svar på samrådet om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna. Vi har också kommenterat på EEA:s nya indikator Pesticides in rivers, lakes and groundwater in Europe via Eionet.

CKB har bidragit med underlag till en rad olika aktörer samt svarat på mycket frågor kring vattenskyddsområden och MACRO-DB.

Representanter från CKB sitter med i en rad olika arbets- och referensgrupper. Bland annat en arbetsgrupp för att minska läckage av växtskyddsmedel från växthus, initierad av Växtskyddsrådet, Jordbruksverkets referensgrupp för den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel samt i en EU-expertgrupp om nya prioriterade ämnen.

Verksamheten är svår att planera eftersom omfattningen kan variera stort över tid och det ofta dyker upp frågor med kort varsel. Då det här stödet från CKB är mycket uppskattat prioriterar vi att avsätta resurser till detta varje år.

Så hör av dig om du behöver stöd från CKB!

Mer information

CKB:s ramprogram för 2018 - 2022


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05