Rapporter från CKB

Senast ändrad: 16 december 2020

CKB har sedan 2012 en rapportserie. Här läggs alla rapporterna ut.

De återfinns också i publikationslistan.

 

2020

     

Omslag till raport.

   

Övervakning av biologi i vattendrag i jordbruksintensiva områden - Resultat av elva års övervakning samt utvärdering av övervakningsprogrammet

Simon Hallstan, Gustaf Boström och Mikaela Gönczi

CKB rapport 2020:2

Framsida CKB rapport 2020:1

   

Jämförelser av provtagningsmetoder för bekämpningsmedel i ytvatten

Gustaf Boström, Ove Jonsson, Bodil Lindström, Jenny Kreuger och Mikaela Gönczi

CKB rapport 2020:1

 

   

 

2019

     

Omslag till rapport.

   

Screening av bekämpningsmedel i dagvatten från bostadsområden – med fokus på glyfosat

Ove Jonsson, Kristina Berggren, Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2019:2

       

   

Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018 (rapportdel)

Bilagor (laddas ner separat)

Engelsk sammanfattning

Jenny Kreuger, Ove Jonsson, Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Gustaf Boström, Carola Gutfreund, Bodil Lindström och Mikaela Gönczi 

CKB rapport 2019:1

Hela rapporten (127 s)

2018

     

   

Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag

Willem Goedkoop & Maria Kahlert

CKB rapport 2018:2

       
   

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Nicholas Jarvis, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2018:1

2017

     
   

Studie av växtskyddsmedels stabilitet i honungsbin samt av individvariation i fältexponering

Ove Jonsson och Jenny Kreuger

CKB rapport 2017:1

       
Omslag till rapport.    

Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten - en undersökning av bakomliggande orsaker

Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2017:2

2016

   

 

 

Omslag till rapport, med ett foto på ett vattenglas.

   

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier

Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2016:2

Bilaga 6

       

Omslag till rapport, med ett foto på ett vattendrag.

   

Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015

Gustaf Boström, Bodil Lindström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2016:1

2015

   

 

Omslag till rapport, med ett foto på ett vattendrag.

   

Biologiska effekter av bekämpningsmedel i vattendrag

Erfarenheter från 6 års studier av bottenfauna och kiselalger i jordbruksbäckar

Willem Goedkoop och Maria Kahlert

CKB rapport 2015:2

       

Omslag till rapport.

   

Riskkartering av bekämpningsmedel i Skånes grundvatten

Simuleringar med MACRO-SE

Gustaf Boström, Julien Moeys, Nicholas Jarvis, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2015:1

Bilaga 3

2014

     

Omslag till rapport.

   

Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014

Med jämförelser mot den nationella miljöövervakningen

Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2014:2

       

Omslag till rapport.

   

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar

Martin Larsson, Gustaf Boström, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2014:1

2013

     

Omslag till rapport.

   

Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten

Resultat från nationell miljöövervakning av växtskyddsmedel 2002-2011

Kristin Boye, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2013:3

       

Omslag till rapport 

   

Undersökning av växtskyddsmedel i privata dricksvattenbrunnar från ett jordbruksområde i södra Halland 

Martin Larsson, Sarah Graaf, Therese Nanos, Kristin Boye ochJenny Kreuger 

CKB rapport 2013:2

       

Omslag till rapport.

   

Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen

Ove Jonsson, Ingemar Fries och Jenny Kreuger

CKB rapport 2013:1

2012

     

Omslag till rapport.

   

Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

Maj Rundlöf, Ola Lundin och Riccardo Bommarco

CKB rapport 2012:2

       

Omslag till rapport.

   

Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder

- en kunskapssammanställning med fokus på skyddszoner

Kristin Boye, Nicholas Jarvis, Julien Moeys, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger

CKB rapport 2012:1


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se