Vägledning för användning av verktyget MACRO-DB

Senast ändrad: 19 april 2024

På den här sidan ges vägledning för de val som behöver göras för att köra MACRO-DB

Innehåll

Välj detaljnivå

Här väljer du om du vill köra Steg 1 eller Steg 2.

Steg 1 är en enkel värstafalls riskbedömning där resultatet visas för den jordtyp som ger upphov till störst risk av alla förkörda simuleringar.

Steg 2 är en full riskbedömning för den aktuella platsen som väljs om Steg 1 visar halter > 0,1 µg/l.

Mer information om MACRO-DB steg 1 och 2

Aktiv substans

Välj aktiv substans ur rull-listan. Genom att skriva in första bokstaven av substansens namn hoppar rull-listan fram direkt till den positionen. Om du redan valt en substans och ska välja en ny behöver du först trycka på backspace-tangenten för att sen kunna skriva in en ny bokstav.

Alla substanser godkända för användning på åkermark ska finnas med i listan. Om någon saknas kontakta ckb@slu.se.

Alla aktiva substanser som ingår i produkten som ska användas bedöms separat i MACRO-DB. För information om vilka substanser som ingår i produkten samt för att räkna ut rätt dos för varje aktiv substans, använd dosberäknaren. Mer information finns också i Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

Den valda aktiva substansens inneboende egenskaper är avgörande för hur stort läckaget blir. Egenskaper för de olika substanserna som används i MACRO-DB tas främst från databasen PPDB (Pesticide Properties Database). Databasen tillhandhålls och underhålls av University of Hertfordshire och bygger i första hand på det underlag som tas fram av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i samband med att substanserna registreras på EU-nivå. I PPDB finns ofta flera olika värden angivna för varje parameter. När det gäller halveringstiden används i första hand DT50-lab. När det gäller sorptionskoefficienten används Kfoc (sorptionskoefficient då Freundlich sorptionsisoterm används).

För aktiva substanser som har en halveringstid som är mindre än eller lika med 2 dagar visas resultatet för en relevant nedbrytningsprodukt, om en sådan finns, istället för modersubstansen. Om nedbrytningsprodukt saknas så simuleras modersubstansen som vanligt. Finns det flera nedbrytningsprodukter så väljs den som modersubstansen till största del bryts ned till. Information om vilken nedbrytningsprodukt som har simulerats återfinns också i resultaten vid ”Simulerad substans/nedbrytningsprodukt”, efter avslutad simulering.

Produktnamn (för dosberäknaren)

Välj produkt i rullistan. Genom att skriva in första bokstaven av produktens namn hoppar rull-listan fram direkt till den positionen. Om du redan valt en produkt och ska välja en ny behöver du först trycka på backspace-tangenten för att sen kunna skriva in en ny bokstav.

Alla produkter godkända för användning på åkermark ska finnas med i listan. Om någon saknas kontakta ckb@slu.se. Mer information om olika produkter finns i Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

Välj enhet (för dosberäknaren)

Dosen av produkten kan anges i olika enhet. Välj den enhet som gäller för den valda produkten i gram, liter eller kilo produkt per hektar.

Dos av produkt (för dosberäknaren)

Skriv in dosen av den valda produkten i den enhet du valt ovan.

Beräknad dos aktiv substans (för dosberäknaren)

Här visas dosen för varje aktiv substans som ingår i den valda produkten, baserat på den dos av produkten du angett ovan. Dosen för den aktiva substansen i g/ha är det som ska anges i MACRO-DB där du gör en körning för varje aktiv substans.

Dos

Dos för den aktiva substansen kan fås från dosberäknaren. Här kan man ange dosen för produkten i g/ha, kg/ha eller l/ha och få ut dosen för varje ingående aktiv substans i g/ha. Detta värde läggs in i MACRO-DB.

Det är bra att alltid använda dosberäknaren istället för att ta informationen från annat håll, t.ex. Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister, då det ibland finns skillnader. Vissa aktiva substanser förekommer som en ester eller ett salt, t.ex. MCPA. I bekämpningsmedelsregistret anger Kemikalieinspektionen vikten för hela föreningen per liter eller kilo produkt, men vid simuleringar i MACRO-DB är det bara själva molekylen av den aktiva substansen som är relevant (d.v.s. utan ester- eller saltdelen) Ett exempel: Duplosan Max innehåller 919 g MCPA dimetylaminsalt per liter produkt, vilket motsvarar 750 g MCPA per liter. Vi rekommenderar att ni alltid använder dosberäknaren för att få fram rätt dos.

Behandlingsfrekvens

Här anges om den aktiva substansen kommer användas varje år eller mer sällan, så som vartannat, vart tredje, vart fjärde etc.

Upprepade behandlingar

Om den aktiva substansen kommer användas flera gånger under säsongen görs separata körningar med MACRO-DB för varje applicering på grödan (olika resultat förväntas om utvecklingsstadiet för grödan ändras). De i resultatrutan angivna koncentrationerna för varje körning summeras för att sedan jämföras mot 0,1 µg/l.

Gröda

Ange vilken gröda som ska behandlas. Om den aktuella grödan inte finns med i rull-listan får du välja den som är mest lik. Det kan vara bra att ange till kommunen att det är en annan gröda som kommer behandlas.

Grödans utveckling vid behandling

Ange vilket utvecklingsstadie (enligt BBCH-skalan) som grödan kommer befinna sig i vid behandling. Det utvecklingsstadie som bäst beskriver fältet i sin helhet får anges, även om det kan variera mellan olika delar.

BBCH-skalan är en generell utvecklingsskala som utarbetades på 1990- talet för en- och tvåhjärtbladiga växter. Syftet med att använda utvecklingsskala istället för tidpunkt som i tidigare versioner av MACRO-DB är att på ett bättre sätt kunna beskriva hur långt en gröda har kommit i sin utveckling eftersom utvecklingen inte bara styrs av datumet utan även av klimat- och väderförhållanden under det aktuella året. I MACRO-DB påverkar det angivna utvecklingsstadiet vilken appliceringssäsong behandlingen antas ske i (vår, sommar eller höst). Utvecklingsstadiet påverkar också antagandet av hur mycket av substansen som hamnar på marken och hur mycket som hamnar på grödan (effektiv dos). Här visas de underliggande antagandena för MACRO-DB baserat på val av utvecklingsstadie.

För fleråriga grödor anges istället vår-, sommar- eller höstbehandling.

Det är vanligt att det för en produkt är specificerat mellan vilka utvecklingsstadier produkten får användas. Detta specificeras på produktens etikett och i användarvillkoren vilka kan hittas i Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister. Mer information om rekommenderad behandling samt bilder och beskrivning av utvecklingsstadier finns i Jordbruksverkets årliga skrifter (Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter, Kemisk ogräsbekämpning och Växtskyddsmedel - frilandsgrönsaker, - frukt respektive - bär) vilka kan laddas ner från Jordbruksverkets webbutik.

Klimatzon

En indelning av Sverige i 22 klimatzoner används för MACRO-DB. Välj klimatzon ur rull-listan. Här finns en karta där de olika klimatzonerna är markerade. Vid val av zon 14 kommer zon 13 att simuleras, vid val av zon 15, 17 och 18 kommer zon 16 att simuleras. Preliminära analyser visade att zoner 13 och 16 är tillräckligt skyddande för de övriga klimatzonerna som de ersätter.

För simuleringarna i metamodellen har 26 års väderdata från SMHI för varje klimatzon använts.

Modermaterial (kvartärgeologi)

Jordprofilen kan grovt delas in i tre skikt som har betydelse för hur ett ämne rör sig genom marklagren.

Matjordslagret, den brukade delen av jordprofilen med störst biologisk aktivitet. Återfinns från markytan ned till cirka 30 cm. Alven återfinns under matjorden och tjockleken varierar. Viss biologisk aktivitet samt rötter och maskgångar förekommer i alven. Alven återfinns grovt sett på nivån 30 cm till 2 m under markytan. Modermaterialet, d.v.s. opåverkad mineraljord eller berggrund, återfinns under alven och ligger så djupt att den i stort sett är opåverkad av biologisk aktivitet.

Modermaterial ska väljas i enlighet med SGU:s klassificeringssystem vilket är karterat på 50 cm djup och finns i SGU:s kartvisare Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 (teckenförklaring: Jordart, grundlager). I MACRO-DB används den terminologi som i huvudsak svarar mot jordartskartorna i skala 1:100 000. För jordartskartor i skala 1:25 000 och 1:50 000 används en mer detaljerad indelning i SGU:s kartor. En beskrivning av hur denna indelning svarar mot den indelning som används i MACRO-DB finns i här.

Det krävs en viss kunskap för att kunna identifiera korrekt modermaterial. Det är viktigt att detta steg ges tillräckligt med uppmärksamhet eftersom valet är viktigt för hur simuleringen i stort definieras, exempelvis om det främst föreligger läckage till grundvatten eller om det är riskerna för transport av bekämpningsmedel till ytvatten som är styrande. Mer information om hur modermaterial (kvartärgeologi) och andra val påverkar parameterisering och resultat i MACRO-DB finns i Rutiner för att uppskatta modellparametrar och i Flödesvägar i landskapet och de hydrologiska klasserna.

Det bör observeras att SGU:s jordartskartor generellt visar den ytliga jordarten vid ca 0,5 meters djup, och att det i närheten av till exempel isälvsavlagringar kan finnas en förhöjd sårbarhet. Om så är fallet bör man också köra en simulering för modermaterial ”Isälvssediment”.

Det finns vissa kombinationer av modermaterial och texturklass som inte kan köras i MACRO-DB eftersom de är orealistiska. Om du valt en sådan kombination kommer du få upp ett felmeddelande som uppmanar dig att ändra modermaterial.

Texturklass

Texturklass för matjorden väljs ur rull-listan. Texturklasserna följer EU:s klassificeringssystem och visas i texturtriangeln.

Texturen anger storleksfördelningen av de enskilda jordpartiklarna och har betydelse för jordens egenskaper när det gäller struktur, specifik yta, plasticitet, kohesion m.m. Texturen förklaras av det procentuella innehållet av ler, silt och sand. För svensk åkermark är det oftast samma textur i alven som i matjorden vilket gör att det räcker med provtagningar i matjorden för att få fram uppgifterna som behövs. Innehåll av ler, silt och sand förändras inte över tid och därför behöver en sådan provtagning inte upprepas om den en gång genomförts. Se Markkarteringsrådets rekommendationer för markkartering av åkermark, Jordbruksinformation 19-2010, Jordbruksverket, för information om provtäthet och placering. Om inte provtagningar finns tillgängliga kan kartmaterial så som Jordartshjälpen för MACRO-DB användas, men det kan finnas lokala avvikelser i det materialet så det är inte lika tillförlitligt som faktiska provtagningar på plats.

Mullhaltsklass

Mullhalten är indelad i tre klasser i MACRO-DB beroende på % mullhalt och väljs ur rull-listan. Det är en hopslagning av de sex klasser som finns i det svenska systemet (se t.ex. Markkarteringsrådets rekommendationer för markkartering av åkermark, Jordbruksinformation 19-2010, Jordbruksverket, för klassificering).

Uppgifter om matjordens mullhalt är viktiga och vilken klass man väljer har relativt stor påverkan på resultatet av simuleringen. Se Markkarteringsrådets rekommendationer för markkartering av åkermark, Jordbruksinformation 19-2010, Jordbruksverket, för information om provtagning. Om inte provtagningar finns tillgängliga kan kartmaterial så som Jordartshjälpen för MACRO-DB användas, men det finns stora lokala avvikelser för mullhalt i det materialet så provtagningar på plats rekommenderas. Mullhalten förändras beroende på brukningsinriktning.

Dränerad

Välj om fältet är dränerat eller inte. Dränerad innebär artificiell täckdikning.

Det kan ibland vara behovsdikat på en liten del av fältet men odikat på resten. Då får en rimlig avvägning göras. Dels beror det på hur stor andel som är dikat/odikat, man kan säga att huvuddelen påverkar mest. Man kan också låta skyddsobjektet avgöra. Väljs odränerat simuleras en större risk för grundvatten och väljs dränerat simuleras en större risk för ytvatten. Förslagsvis görs en körning vardera för de två alternativen så får man en bild av hur stor skillnad det gör i resultaten, för det beror till stor del av substansens egenskaper samt andra kringfaktorer som kan variera från fall till fall.

Andel åkermark i tillrinningsområdet/avrinningsområdet

Andel åkermark i tillrinningsområdet för grundvattentäkt eller avrinningsområdet för ytvattentäkt anges för att uppskatta en medelkoncentration i hela vattentäkten. Andelen åkermark är samma för alla sökande inom vattenskyddsområdet och det är lämpligt att kommunen anger vilken siffra som ska användas.

Utgångspunkten i de underliggande simuleringarna är att 100% av arealen utgör åkermark inom tillrinningsområdet/avrinningsområdet och att hela arealen behandlas med aktuell substans, något som är ett värsta-falls-antagande och sällan är fallet i praktiken. Genom att ange andel åkermark beräknas koncentrationen i vattentäkten spädas ut med vatten som kommer från obehandlad mark (skog, tätort etc.). Det är hela tillrinningsområdet/avrinningsområdet uppströms uttagspunkten som är relevant vilket inte behöver vara samma som vattenskyddsområdets utbredning. Här beskrivs utspädningsrutinerna.

Skyddsobjekt

Ange om det är en grundvattentäkt eller ytvattentäkt som är aktuell inom vattenskyddsområdet. Risken för transport av växtskyddsmedel från fältet till grundvatten skiljer sig från risken för ytvatten.

Namn på körning

Välj ett namn på din körning (frivilligt). Pdf-filen som kan laddas ner kommer heta namnet du väljer här. Om du inte skriver något i rutan kommer den heta namnet på den valda aktiva substansen. Namnet kommer också att anges i resultatrutan samt i pdf:en och excel-filen som kan laddas ner.

Beskrivning

Gör en beskrivning av din körning (frivilligt). Beskrivningen kommer att anges i resultatrutan samt i pdf:en och excel-filen som kan laddas ner.

Information om resultat och nerladdning

I resultatrutan anges överst information om version av MACRO-DB och ämnesdatabasen, datum samt angivna parametrar. Längst ner anges resultatet av körningen i form av en uppskattad medelkoncentration i yt- eller grundvattentäkten efter eventuell utspädning. Värdet jämförs med 0,1 µg/l enligt Vägledning om tillståndsprövning.

Ytterligare förklaring av resultatrutan

När det gäller akriv substans visas den valda substansen vid rubriken ”Aktiv substans”. Vid rubriken ”Simulerad substans/nedbrytningsprodukt” visas den substans som simulerats i MACRO-DB. För aktiva substanser som har en halveringstid som är mindre än eller lika med 2 dagar visas resultatet för en relevant nedbrytningsprodukt, om en sådan finns, istället för modersubstansen. Om nedbrytningsprodukt saknas så simuleras modersubstansen som vanligt. Finns det flera nedbrytningsprodukter så väljs den som modersubstansen till största del bryts ned till.

Även klimatzonen kan ibland skilja sig mellan den angivna och den simulerade. Vissa klimatzoner i norra Sverige har slagits ihop för att minska antalet nödvändiga förkörda simuleringar. Vid val av zon 14 kommer zon 13 att simuleras, vid val av zon 15, 17 och 18 kommer zon 16 att simuleras. Preliminära analyser visade att zoner 13 och 16 är tillräckligt skyddande för de övriga klimatzonerna som de ersätter.

Vid körning med Steg 1 anges ingen information om markförhållanden på plats, därför är det tomt vid rubrikerna ”Modermaterial”, ”Texturklass”, ”Mullhaltsklass” och ”Dränerad”. Vid rubriken ”Simulerad MACRO-DB jordart” anges för kännedom den jordart som gav upphov till störst risk av alla förkörda simuleringar och som gav upphov till det resultat som visas.

Hydrologisk klass avgör transportvägarna för vattenflöde i jordprofilen och därmed i hur stor grad som överskottsvattnet når grundvatten. För de jordarter som tillhör klass 4 (även kallad klass U) anses det inte föreligga någon risk för läckage av bekämpningsmedel till grundvatten medan allt överskottsvatten från jordarter av klass 1 (även kallad klass L) går till grundvattnet. Mer information om hydrologiska klasser finns i Flödesvägar i landskapet och de hydrologiska klasserna.

Nerladdning av resultat

Under resultatrutan finns knappen ”Ladda ner resultat”, genom att klicka på den laddas alla körningar som gjorts, eller de som gjorts sedan förra nerladdningen, ner i en zip-fil. Zip-filen hamnar i mappen ”Hämtade filer”, spara den där du vill ha den och extrahera filerna. Mappen innehåller en pdf per körning med samma information som i resultatrutan samt en excel-fil med alla körningarna inlagda.