Information om bekämpningsmedel i miljön

Senast ändrad: 28 november 2019
En person som plockar ett äpple, illustation.

På de här sidorna har vi samlat kunskap om bekämpningsmedel, främst växtskyddsmedel, och deras spridning i miljön. Kunskapsunderlaget omfattar historik, användning, uppträdande och tillstånd i miljön, provtagning och analyser samt utbildning och forskning.

Kemiska bekämpningsmedel har historiskt fungerat lite som en väckarklocka om oönskade miljö- och hälsoeffekter av samhällsutvecklingen. Få ämnen har haft en sådan framträdande roll i miljödebatten. En debatt som fortfarande är aktuell på många sätt, särskilt i ett globalt perspektiv. Mycket av det svenska miljöarbetet sker idag genom de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Det är främst miljömålet ”Giftfri miljö” som berör arbetet med riskerna kring kemiska bekämpningsmedel. Miljömålet lyder:

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Bekämpningsmedel ska alltså egentligen inte påträffas i naturen. Genom provtagningar och miljöövervakningsprogram är det dock konstaterat att en rad olika substanser hittas i vattendrag och grundvatten varje år. Kunskapen om hur ekosystemen påverkas av detta är begränsad. En viktig framtidsfråga är hur vi kan säkra matförsörjningen utan att samtidigt förgifta vårt vatten i ljuset av ett framtida förändrat klimat. Arbetet med att minska riskerna vid användningen av bekämpningsmedel kräver ett helhetsgrepp på vår naturresursanvändning tillsammans med ökad kunskap om hur bekämpningsmedlen agerar i miljön och deras effekter.

En av CKB:s huvuduppgifter är att sprida kunskap om bekämpningsmedel i miljön och på följande sidor finns generell information kring detta område under rubrikerna:

Bekämpningsmedel i ett historiskt perspektiv

Här ges en kort historisk bakgrund om användningen av bekämpningsmedel och den debatt det väckt genom åren.

Användning av bekämpningsmedel

Här beskrivs kortfattat vad bekämpningsmedel är, huvudsakliga verkningsmekanismer, varför de används samt hur EU-regler påverkar användningen.

Växtskyddsmedlens spridningsvägar i miljön

Här ges en allmän orienterande bild av hur bekämpningsmedel sprids i miljön, vilka markegenskaper som påverkar mest, biologisk nedbrytning samt hur man bedömer risken för spridning till miljön. 

Miljöeffekter av bekämpningsmedel

Här beskrivs vad vi vet om miljöeffekter av bekämpningsmedel på vattenmiljön så väl som på ekosystem på land. Det framgår också tydligt vilka stora kunskapsluckor som fortfarande finns kring detta område.

Tillståndet i sjöar och vattendrag

Här ges en allmänt orienterande bild av miljötillståndet i ett riskperspektiv. Här sammanfattas aktuella resultat från den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel och spridda regionala undersökningar.

Fakta om glyfosat i miljön

Det finns mycket information tillgänglig om halter av bekämpningsmedel i miljön och för att underlätta för de som är intresserade av just glyfosat har vi tagit fram ett informationsmaterial där vi sammanställt miljöövervakningsdata och annat underlag över glyfosatförekomst och dess risker i miljön, med fokus på vattenmiljön och svenska förhållanden. 

Klimatförändringar och bekämpningsmedel

Ett förändrat klimatet kan ha effekt på användningen av bekämpningsmedel, samt även på förlusterna av bekämpningsmedel till miljön. Läs mer om vad forskningen säger här.

Provtagning och analyser

Avsnittet ger råd och vägledning för den som planerar att undersöka vilka bekämpningsmedel/växtskyddsmedel som förekommer i yt- eller grundvatten eller ska handla upp analyser av bekämpningsmedel.

Utbildning och forskning pågår

Här sammanfattas olika nationella och internationella satsningar på forskning och utbildning för att minska riskerna för miljön med användning av bekämpningsmedel.

Länkar

Här har vi samlat länkar kopplade till bekämpningsmedel i miljön för fortsatt läsning. Det finns också specifika länkar under flera av avsnitten.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05