MACRO-SE

Senast ändrad: 22 mars 2022

MACRO-SE är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön (yt- och grundvatten) för regional skala.

MACRO-SE är baserad på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB. Modellen kan därför beskrivas som en variant på MACRO-DB som är tillämpbar på landskapsskalan. Med verktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedelstransport och prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden.

Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för myndigheter på avrinningsområdes- och regional skala, till exenmpel inom vattenförvaltningsarbetet.

Genomfört och pågående arbete

Underlag till påverkansanalys

Under 2018 slutfördes arbetet med MACRO-SE-simuleringar för vattenförvaltningsarbetet. Cirka 200 scenarier (kombination av substans, gröda, tidpunkt och län) har simulerats med MACRO-SE och dessa resultat har sedan aggregerats till ett resultat per substans och län. Resultaten rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna och var det huvudsakliga underlaget som användes i påverkansbedömningen och riskanalysen av bekämpningsmedel som genomfördes inom vattenförvaltningen, både för grundvatten och ytvatten. Under arbetet har vi haft en kontinuerlig kontakt och avstämning med myndigheterna med målet att utveckla modellen så att den svarar mot avnämarnas behov.

Under arbetet med simuleringarna och det efterföljande arbetet med sammanfattning av resultaten genomfördes även omfattande arbete med utveckling och rättning av buggar i modellen.

Utveckling av enklare verktyg

MACRO-SE är mycket komplext och upplevs som krångligt både att underhålla och köra. Dessutom har modellprediktioner för ytvatten inte alltid visat särskilt bra överstämmelse med mätresultat från övervakningsprogram. Vi har därför i samråd med berörda myndigheter beslutat oss för att testa en annan enklare metod för att bedöma risk för ytvatten. Den baseras på ett arbete som CKB utförde under 2019 där vi i ett projekt från Växtskyddsrådet och i samarbete med Kemikalieinspektionen utvecklade en mycket enkel index-metod för att beräkna bekämpningsmedelskoncentrationer i ytvatten. 

Arbetet har pågått sedan dess och indikatorn kommer att baseras på antagandet att makroporflöden initieras när nederbördsintensiteten överskrider ett tröskelvärde. Under 2019 utvecklades en första version av modellen och markprovtagningar och mätningar med tensionsinfiltrometer i miljöövervakningsområde E21 genomfördes för att förbättra befintliga kartor över markens halt av organiskt kol och för att knyta markdata till tröskelvärdet för generering av makroporflöden. Under 2021 utvärderades modellen mot mätdata över förluster av bentazon från området. Under 2022 kommer modellen att testas mot data för förluster av bl.a. isoproturon. Vi kommer även att identifiera de processer som är viktigast för estimering av riskerna för förluster av bekämpningsmedel. 

Med detta som underlag kommer sedan de olika underlagsmaterialen för klimat, grödor m.m. som finns i MACRO-SE att kopplas på för att få resultat i liknande format som tidigare.

När det gäller grundvatten kommer den meta-modell som håller på att utvecklas för MACRO-DB att ligga till grund för verktyget. Meta-modellen utvecklas inom ett projekt som startades 2018, med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten, med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE som är mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO kommer både i MACRO-DB och SE att ersättas av meta-modellen, i alla fall för grundvatten, vilket också skulle göra att dessa två verktyg blev fullt kompatibla med varandra. 


Verksamhetsansvarig

Gustaf Boström, biträdande föreståndare
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53