Verktyg för regional bekämpningsmedelsrisk (VERBER)

Senast ändrad: 05 maj 2023

Det finns ett stort behov av att utveckla ett nytt och förhållandevis enkelt verktyg för riskbedömning på regional skala, både för grund- och ytvatten. Detta verktyg ska kunna användas t.ex. för påverkansanalys och riskbedömning inom vattenförvaltningsarbetet.

Efter mycket diskussion inom CKB och med de berörda myndigheterna och avnämare har vi kommit fram till att vi bör undersöka om MACRO-SE kan ersättas med ett nytt och enklare verktyg för regional bekämpningsmedelsrisk när det gäller grund- och ytvatten. MACRO-SE är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön (yt- och grundvatten) för regional skala och baseras på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB men det är tidskrävande och komplicerat att arbeta med. Dessutom har modellprediktioner för ytvatten inte alltid visat särskilt bra överstämmelse med mätresultat från övervakningsprogram.

Genomfört och pågående arbete

Ett nytt modellkoncept för ytvatten testades under 2021-2022 mot miljöövervakningsdata från typområdet E21, dels användar- och analysdata från den nationella miljöövervakningen, dels mätdata från en detaljerad markkartering av området samt tidigare studier på adsorption och nedbrytning av bentazon och isoproturon i E21. Det baseras på ett arbete som CKB utförde under 2019 där vi i ett projekt från Växtskyddsrådet och i samarbete med Kemikalieinspektionen utvecklade en mycket enkel index-metod för att beräkna bekämpningsmedelskoncentrationer i ytvatten, PEC CKB: 

De preliminära resultaten är lovande och arbetet kommer att fortsätta under 2023. Modellkonceptet har tillämpats på ytvattensystemet Vättern-Ljungssjön som pilotfall. Vi har kommit fram till slutsatsen att modellen är en gångbar och lämplig delmetod i ett framtida regionalt modellsystem som kan ersätta MACRO-SE. När modellen är färdigutvecklad kommer de olika underlagsmaterialen för klimat, grödor m.m. som finns i MACRO-SE att kopplas på för att få resultat i liknande format som tidigare.

När det gäller grundvatten kommer den meta-modell som har utvecklats för MACRO-DB att ligga till grund för verktyget. 

Underlag för påverkansanalys

CKB kommer stötta Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna med den påverkansanalys för vattenförvaltningen som ska göras under 2023. Förra 6-årscykeln baserades delen om bekämpningsmedel på MACRO-SE. Den här gången kommer de tidigare simuleringarna med MACRO-SE åter igen att användas för grundvatten, med vissa modifieringa. För ytvatten kommer en enklare modell där vi utgå ifrån PEC CKB att användas. Båda underlagen kommer modifieras efter ny vattenförekomstindelning etc. 


Verksamhetsansvarig

Gustaf Boström, biträdande föreståndare
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53