Dokumentation från CKB:s kurser och seminarier

Senast ändrad: 25 februari 2021

CKB anordnar kurser och seminarier inom området kemiska bekämpningsmedel. Här läggs dokumentation som är allmänt tillgänglig.

Människor i ett mötesrum, foto. 

Workshop on leakage of pesticides from greenhouses (dec 2020)

December 11, 2020, CKB arranged a digital workshop on leakage of pesticides from greenhouses on the behalf of the Swedish Plant Protection Council. There were about 30 participants from Sweden, The Netherlands, Denmark, Norway and Finland and the aim was to have a focused discussion on different measures to reduce the risk of leakage of pesticide residuals from greenhouses.

Presentations

 

Seminarium om bedömning av risker för påverkan av växtskyddsmedel på yt- och grundvatten (oktober 2019)

Den 2 oktober 2019 arrangerade CKB tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna ett seminarium i Stockholm. Ett 40-tal deltagare främst från länsstyrelserna medverkade och det kom fram många bra tankar och synpunkter under diskussionspassen.

Dokumentation finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Seminarium om läckage av växtskyddsmedel från växthus (mars 2019)

Tisdagen den 19 mars 2019 anordnade CKB tillsammans med Naturvårdsverket ett seminarium i Uppsala där resultaten från en screeningstudie i växthusområden  presenterades. Studien var finansierad av Naturvårdsverket och genomfördes under ett års tid, 2017-2018. Deltagande och presentationer även från Danmark, svenska berörda myndigheter och odlarorganisationer. Det har varit ett stort intresse för resultaten och fokus i diskussionerna låg på att hitta vägar för samarbete för att framöver minska riskerna för miljön.

Här nedan kan ni ta del av minnesanteckningar samt presentationerna från seminariet.

Presentationer

Workshop - Monitoring and modelling pesticide fate at the landscape scale (augusti 2017)

Den 17 augusti anordnade CKB en halvdags workshop på SLU Uppsala, vilken började med gemensam lunch för deltagarna. Det var knappt 20 deltagare från olika myndigheter, industrin samt SLU och inbjudna talare bl.a. från Frankrike och Belgien.

Workshopen hölls dagen före Maria Sandins försv av sin doktorsavhandling med titeln  "Surface and subsurface transport pathways of pesticides to surface waters. Improving understanding of the effects of spatial and temporal variation in soil properties"

Nyhetsartikel om Maria Sandins avhandling: Jordens egenskaper avgör risken för avrinning av bekämpningsmedel

Här nedan kan ni ta del av en sammanfattning av workshopen samt presentationerna som pdf-filer.

Workshop kring provtagningsmetodik för växtskyddsmedel i ytvatten (november 2016)

Den 24:e november 2016 anordnade CKB en workshop kring provtagningsmetodik och tolkning av analysresultat för växtskyddsmedel i ytvatten. Under dagen presenterades olika provtagningsmetoder för växtskyddsmedel: momentanprover, passiv provtagning och en ny provtagare för tidsintegrerad provtagning som är under utveckling av CKB. Resultaten från provtagning med alla dessa metoder under 2015 presenterades och resultaten från de olika metoderna jämfördes. Under dagen diskuterades även hur resultaten från olika metoder kan tolkas, också i relation till kraven på övervakning i vattenförvaltningen.

Här nedan kan ni ta del av minnesanteckningar samt presentationerna från workshopen.

Minnesanteckningar från workshoppen kring provtagningsmetodik för växtskyddsmedel i ytvatten.

Presentationer

Vetenskapliga artiklar om passiv provtagning

Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone (september 2016)

Den 7 - 8 september 2016 anordnade CKB en workshop där syftet var att föra samman representanter från forskning, myndigheter och industri för att dela kunskap och diskutera frågor som relaterar till risk för läckage av bekämpningsmedel med fokus på förhållanden i den norra zonen. Denna workshop var den andra i en serie workshops på detta tema som planeras hållas vart annat år. Den första hölls i Ås i Norge i september 2014.

Drygt 60 personer deltog och både presentationerna såväl som diskussionerna emellan var mycket uppskattade. Nedan finns programmet samt möjlighet att se flera av presentationerna.

7 september
Challenges for pesticide risk assessment

Protection goals and communication between science and stakeholders  
Jos Boesten, Alterra

Follow-up on the international review of the Danish risk assessment for groundwater
Anne Louise Gimsing, Danish Environmental Protection Agency

Can the Danish regulatory modelling approach assess the leaching risk of pesticides and their metabolites as monitored via the Danish Pesticide Leaching Assessment Programme?
Philip Branford, TSGE Consulting

A proposal on how to authorise PPPs, reduce risks, learn and adapt
Henrik Sundberg, Swedish Chemicals Agency

Pesticide processes and fate in soil and water

Pesticide fate and climate: How are they linked?
James Garratt, Enviresearch

Easy sample preparation of glyphosate in water with the new molecularly
imprinted polymer (MIP)
Marit Almvik, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

The TIMFIE sampler – a new tool for quantitative determination of time
averaged pesticide concentrations in surface water
Ove Jonsson, Swedish University of Agricultural Sciences

Effects of soil freezing on bromide and pesticide transport in clay soil columns
Anna Hess, Swedish University of Agricultural Sciences
Roger Holten, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Natural organic matter coated particles as vectors for pyrethroid exposure in stream water
Bjarne W. Strobel, University of Copenhagen

Leaching of glyphosate from cereals with different soil management
practices
Ole Martin Eklo, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

The toxicity of glyphosate-based herbicides to soil bacteria and freshwater
crustaceans
Kai Kunnis-Beres, Tallinn Technical University

Glyphosate residues in pre-harvest glyphosate treated cereal grains
Sari Rämö, Natural Resources Institute Finland

Glyphosate and AMPA losses from no-tilled and autumn ploughed fields
Jaana Uusi-Kämppä, Natural Resources Institute Finland

Environmental fate of diuron and glyphosate in biochar-amended soils
Alena Zhelezova, Swedish University of Agricultural Sciences

8 september
Modelling and monitoring of pesticide transport

GIS-based leaching risk assessment for the Northern zone – lessons learned from the Northern zone project and ways forward
Stefan Reichenberger, Knoell Consulting

An example how to combine glyphosate sorption and degradation
parameters to soil data in scenario simulations
Katri Siimes, Finnish Environment Institute

Pesticides in Finnish groundwater – Results from the monitoring of diffuse
loads from agriculture to groundwater
Janne Juvonen, Finnish Environment Institute

Pesticides in groundwater in Norway – A screening investigation of 28
drinking water wells in agricultural areas (2010 – 2012)
Roger Roseth, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Risk assessment for drinking water protection areas in Sweden
Nicholas Jarvis, Swedish University of Agricultural Sciences

Groundwater monitoring for regulatory purposes – First steps of a SETAC
group to develop a European guidance Document
Anne Louise Gimsing, Danish Environmental Protection Agency

Investigative groundwater monitoring of plant protection products active
substances in Lithuania
Jurga Arustienė, Lithuanian Geological Survey

Temporal and spatial patterns of pesticide losses to surface waters in a small agricultural catchment
Maria Sandin, Swedish University of Agricultural Sciences

Surface runoff of pesticides in Sweden
Mats Larsbo, Swedish University of Agricultural Sciences

Current trends and future perspective of glyphosate use, determination and
control methods in Latvia
Ilva Nakurte, University of Latvia

Pesticide monitoring activities in Finnish surface waters - Quick history and
on-going studies
Katri Siimes, Finnish Environment Institute

Pesticides in Swedish surface and groundwater – results from a
comprehensive screening study in 2015
Jenny Kreuger, Swedish University of Agricultural Sciences

Introduction to future cooperation, harmonization and research needs
Norwegian group

 

Den internationella organisationskommitten bestod av:

- Mats Larsbo, CKB (SLU), Sweden

- Jenny Kreuger, CKB (SLU), Sweden

- Mikaela Gönczi, CKB (SLU), Sweden

- Marit Almvik, NIBIO, Norway

- Ann-Louise Gimsing, Danish Environmental Protection Agency, Denmark

- Kai Künnis-Beres, Tallinn University of Technology, Estonia

- Inara Turka, Latvia University of Agriculture, Latvia

- Jaana Uusi-Kämppä, Natural Resources Institute, Finland

- Jurga Arustienė, Lithuanian Geological Survey, Lithuania

Workshop kring effekter av kemiska bekämpningsmedel på akvatiska ekosystem (november 2014)

Den 19:e och 20:e november 2014 anordnade CKB en expertworkshop om effekter av kemiska bekämpningsmedel på akvatiska ekosystem. Inbjudna var forskare från nordeuropeiska universitet samt representanter för svenska myndigheter, bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och flera länsstyrelser. Målet var att forskare och avnämare skulle träffas för att diskutera de metoder för bedömningar av biologiska effekter som finns i dagsläget, identifiera kunskapsluckor och fokus för det fortsatta arbetet.

 Program

 Minnesanteckningar

Presentationer

 Welcome address: Current status and development of methods for detecting field-level effects of pesticides in aquatic systems             

Jenny KreugerSLU

 Aquatic effects and risk assessment of pesticides: Dutch approaches to meet the requirements of the PPP Regulation and the European Water Framework Directive

Theo BrockWageningen University and Research Centre

 Shortcomings in current risk assessment – Are we on the right track?

Johan Axelman, Kemikalieinspektionen 

 Using mixture toxicity approaches to identify vulnerable species, drivers of mixture toxicity and priority pesticide mixtures

Thomas Backhaus, Göteborgs universitet
 Bioanalytical tools for assessment of mixtures of organic micropollutants in the aquatic environment

Annika Jahnke, The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ)

 The use of species traits and the SPEAR metric to specifically assess pesticide impact on streams in Germany

Matthias Liess, The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ)

 Pesticide exposure and effects on invertebrates and ecosystem functioning

Jes Rasmussen, Århus University

 Contaminant effects on fish: Responses at the individual and population levels

Lars Förlin, Göteborgs universitet

 Naturvårdsverkets syn på behov av verktyg för bedömning av miljögifterseffekter

Karl Lilja, Naturvårdsverket

 KemI:s syn på behov av validerade data vid riskbedömning av bekämpningsmedel

Markus Klar, Kemikalieinspektionen

Vårmöte med CKB:s referensgrupp - Tema: Bin och bekämpningsmedel (mars 2014)

31 mars 2014 hölls ett referensgruppsmöte i Uppsala. Temat för dagen var: Bin och bekämpningsmedel vilket är ett väldigt uppmärksammat ämnen. Nedan finns presentationerna att ladda ner från de inbjudna talarna. För förklaringar king innehållet ber vi er att kontakta respektive talare.

Vad vet vi om bidöden? - Ingemar Fries, SLU

Vilda bin och pollinering – trender och påverkan av pesticider - Riccardo Bommarco, SLU 

Kemiska analyser: FunBee – Fundamentala studier av analys av bin och nektar - Ove Jonsson, SLU

Riskbedömning för bin – Ny vägledning under Växtskyddsmedelsförordningen 1107/2009 - Elisabeth Dryselius, Kemikalieinspektionen


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05