Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder - en kunskapssammanställning med fokus på skyddszoner

Senast ändrad: 09 juli 2021
Omslag till rapport.

Ytavrinning är en av flera möjliga spridningsvägar för växtskyddsmedel till ytvatten. Motåtgärder mot ytavrinning av växtskyddsmedel har aktualiserats genom EU:s antagande av ett nytt ramdirektiv för hållbar användning av bekämpningsmedel och genom riskbedömningsrutiner vid produktregistrering av växtskyddsmedel. Med anledning av detta har problemets omfattning i Sverige och olika motåtgärders relevans och effektivitet undersökts genom en litteraturgenomgång och intervjuer med svenska och internationella aktörer och experter.

Referens

Kristin Boye, Nicholas Jarvis, Julien Moeys, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger. Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder -en kunskapssammanställning med fokus på skyddszoner. CKB rapport. 2012:1.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05