SLU Grogrund - ett kunskapsnav för svensk växtförädling

Senast ändrad: 16 januari 2024

SLU Grogrund är ett kompetenscentrum vid SLU vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Inrättandet av Grogrund är ett regeringsbeslut i SLU:s regleringsbrev för budgetåret 2018.

I regleringsbrev för SLU 2018 står följande:

Centret ska samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att i enlighet med målen i livsmedelstrategin säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Hänsyn till klimatförändringar och tillgång till biomassa för en cirkulär och biobaserad ekonomi ska också tas. Utveckling av kompetenser och nya tekniker inom växtförädling och utvärderingar av växtmaterial för marknaden ingår. I centrumets uppbyggnad bör erfarenheter och lärdomar från det skogliga området ingå för att täcka hela innovationskedjan.

Syfte och mål med verksamheten

Inom Grogrund ska framförallt utvecklas kunskap och nya metoder som bidrar till en kraftsamling inom förädling av livsmedelsgrödor för ökad innovationspotential, livsmedelsförsörjning och konkurrenskraft i enlighet med målen i regeringens livsmedelsstrategi.

Vision

Växtförädlingen bidrar kraftfullt till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige.

Mission

SLU Grogrund utvecklar, genom forskning och kapacitetsuppbyggnad inom växtförädling, robusta grödor för odling i hela landet. Verksamheten leder till en ökad svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. SLU Grogrunds verksamhet karaktäriseras av ett utarbetat effektivt arbetssätt som säkerställer snabb omsättning av resultat i praktisk tillämpning.

Läs mer om målen för verksamheten i vår strategi 2024-2026.

Här hittar du vår strategi för 2021-2023.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62