Examensarbeten och självständigt arbete

Senast ändrad: 20 mars 2023

För dig som ska skriva examensarbete eller självständigt arbete vid institutionen för energi och teknik

Begreppet självständigt arbete används för kurser vid rena SLU-program medan examensarbete används vid de ingenjörsprogram vi ordnar tillsammans med Uppsala universitet. Självständigt arbete är dessutom beteckningen för det kandidatarbete som genomförs i åk 3 inom Energisystemprogrammet.

Examensarbeten inom ingenjörsprogrammen följer de rutiner som används vid Uppsala universitet, för Energisystemprogrammet respektive Miljö- och vattenprogrammet.

Nedanstående text avser främst självständiga arbeten vid SLU.   

  • Läs noggrant igenom fakultetens guide för genomförande av examensarbete.
  • Fyll i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans med din handledare och lämna till institutionens Studierektor för underskrift.
  • Genomför dina studier (ev. fält, labb- och litteratur) i enlighet med arbetsplanen.
  • Redovisa ditt självständiga arbete/examensarbete vid ett seminarium och opponera på någon annans arbete.
  • Rapporten ska plagiatgranskas via Urkund - maila rapporten till handledarens urkundsadress.
  • Klar och godkänd rapport publiceras i Epsilon av institutionens administratör.

Publicerade examensarbeten vid Energi och Teknik

Att skriva rapporten

Det finns mallar för alla studenter vid SLU. Vänligen besök SLU-bibliotekets sida för dokumentmallar.

Framsida och titelsida

I mallen finns framsidan och titelsida. Fyll den information som du kan (titel, kurs, handledare, osv). Vissa information ska fyllas av institutionen när rapporten är klar (se nedan rubriken "När rapporten är helt klar").

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning.

Populärvetenskaplig sammanfattning

En populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ska ingå i rapporten på magister- och masternivå. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du i Skrivprocessen.

Referera

Läs om referenshantering. Vi rekommenderar Harvardsystemet.  

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med språket kan du få handledning från "Språkverkstad"

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar studenten texten som word, i A4-format, till agnes.soto@slu.se som kompletterar informationen i framsidan och titelsidan (inklusive ISSN nummer och delnummer). Skicka med 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. Du ska även skicka med max 3 ämneskategorier (för beskrivning av rapportens innehåll i Epsilon)

Bild på framsidan

Om bild önskas på framsidan så bör den skickas i högupplöst jpeg-format till agnes.soto@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext som är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK publiceras rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm).

Normalt publicerar institutionen för Energi och Teknik rapporterna för examensarbete endast digitalt, i Epsilon. Ett utskrivet exemplar arkiveras i institutionens arkiv. Studenten kan få ca två exemplar utskrivna efter önskemål.

Förslag på självständiga arbeten

Litteraturstudie om hållbarhetsfrågor koppade till biokol från tång – förslag till kandidatexamensarbete.

Bakgrund: Varje år städas stora mängder tång bort från svenska sandstränder. Det saknas bra sätt att hantera tången och nyttiggöra dess innehåll av växtnäring och organiskt kol. Produktion av biokol genom pyrolys är en växande behandlingsmetod för organiskt avfall som har fördelar ur klimatsynpunkt genom att skapa en kolsänka. Om man kan övervinna en del tekniska svårigheter så skulle pyrolys med biokolproduktion kunna vara en intressant behandlingsmetod för tång från svenska stränder. Men hur bra skulle det vara för miljön?

Syfte och innehåll: Det  efterfrågas en lättillgänglig sammanfattning av miljörelaterade hållbarhetsfrågor kopplade till biokol från tång för svenska förhållanden. För att kunna göra detta behöver du läsa in dig på djupet i olika miljöaspekter relaterade till tång, biokolproduktion och biokolanvändning. Du kommer att beskriva och analysera detta ur ett systemperspektiv. Genom ett pågående forsknings- och innovationsprojekt kommer du att få tillgång till kunskap från experter och praktiker inom området.

Cecilia Sundberg och Lisa Zakrisson

Fakta:

Du som skriver ditt arbete hos oss har möjlighet att sitta och arbeta i ett rum på institutionen tillsammans med andra studenter. Kontakta Institutionsadministratören i samband med din registering om du vill använda det.