Skoglig ekofysiologi

Senast ändrad: 22 januari 2018

Forskningen inom skoglig ekofysiologi behandlar växters, i synnerhet skogsträdens, tillväxt och dynamik i förhållande till olika omvärldsfaktorer i framförallt boreala skogsekosystem.

Särskilt viktigt är studier av skogsträdens fotosyntes, transpiration och upptag av mineralnäring och hur dessa processer regleras av intern fysiologi och omvärldsfaktorer. Sambanden mellan trädens endogena processer och processer i mark och atmosfär, både abiotiska och biotiska studeras inom forskningsområdet och dessa studier knyter ekofysiologin på ett naturligt sätt till en rad andra discipliner såsom skoglig marklära och skogsproduktion. Utveckling av tekniker för att studera växters fysiologi både under kontrollerade förhållanden i växthus eller klimatkammare och i fält är en central del inom ämnesområdet. Inom ämnesområdet arbetar två professorer, en biträdande lektor samt postdoktorer och doktorander.

 

Personal:

Prof Torgny Näsholm
Prof John Marshall
Forskare Sandra Jämtgård
Post Doc Lasse Tarvainen
Post Doc Nils Henriksson
Post Doc Mark Bonner
Post Doc Mark Swaine
Post Doc David Hadden
Post Doc Zsofia Stangl
Doktorand Noelia Saavedra