Flakaliden – om klimatförändring och tillväxt i granskog

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Syftet med Flakalidenförsöket är att demonstrera granens möjliga produktionsförmåga i norrlandsklimat – när varken näringsämnen eller vatten är tillväxtbegränsande faktorer. Forskarna har gödslat intensivt på provytor sedan 1987 och anpassat gödslingen till trädens behov. Inget läckage av näringsämnen har tillåtits ske till grundvattnet.

Flakaliden ligger 23 kilometer sydväst om Vindeln och sex mil väster om Umeå. Flakalidenexperimentet lades ut 1986 i ett ungt granbestånd, vilket planterats 1963 efter avverkning, hyggesbränning och markberedning. Området ligger ovanför högsta kustlinjen och jordarttexturen är sandig-moig osvallad morän.

Försöken visar att det går att mer än fördubbla tillväxten hos gran i Norrland. Det är alltså inte i första hand det kärva klimatet eller våra långsamväxande trädslag som styr tillväxten i de svenska skogarna. Det är snarare tillgången på växtnäring, i norra Sverige främst kväve, som avgör hur stor tillväxten blir.

Skissen nedan visar alla försöksytor med olika behandlingar. Klicka på bilden för en mer högupplöst version.

Fakta:

År 2005 monterades helträdskammarna ner efter tio år i klimatforskningens tjänst. I kamrarna har man studerat påverkan av förhöjd temperatur och koldioxidhalt samtidigt på 40 år gamla granar. Tidigare har detta bara utförts på små plantor. Forskningen har gett unika insikter i vilka effekter klimatförändringar kan få på skog i norr, till exempel vad gäller knoppbrytning och fotosyntesprocesser.

I dag används försöksanordningen i Australien.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sune Linder, Professor Eremitus i skogsekologi
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
sune.linder@slu.se, 070-2683690

Torgny Näsholm, Professor i ekofysiologi
Enheten för ekofysiologi, SLU
torgny.nasholm@slu.se, 090-7868205

Mikael Holmlund, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
mikael.jo.holmlund@slu.se, 0933-52080, 0730-554199