Den lokala cirkulära livsmedelskedjan: Drivkraft för hållbar samhällsutveckling

Senast ändrad: 31 mars 2023

Projektet har utvecklat en verksamhetsmodell för att göra den lokala cirkulära livsmedelskedjan till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling, med en ökad samordning av samhällstjänster på landsbygden kring service-noder och en ny våg av sociala innovationer mellan producenter och konsumenter.

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att beskriva en verksamhetsmodell för att göra en lokal cirkulär livsmedelkedja till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Målen för Steg 1 har varit:

  1. Identifiera 4-6 nyckelområden för en stärkt lokal cirkulär livmedelskedja. Beskriva och motivera innovativ verksamhetsutveckling inom dessa områden.
  2. Få igång ett samarbete mellan 15-20 aktörer som vill gå vidare i ansökan om ett pilotprojekt för en stärkt lokal cirkulär livsmedelskedja.

Det första projektmålet har uppnåtts. Det andra projektmålet slutfördes inte under Steg 1.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en verksamhetsmodell för en lokal cirkulär livsmedelskedja med fem lösningar. Huvudlösningen är att skapa Sveriges första råd för lokala livsmedelssystem (RLL). Ett RLL är ett lokalt samverkansorgan för policy- och utvecklingssamarbete längs den cirkulära livsmedelskedjan. Fyra dellösningar har ringats in inom olika delar av kedjan:

  1. nya samarbetsformer - för ökad lokal produktion;
  2. smart logistik - för ökad lokal distribution;
  3. innovationsupphandling - för ökad lokal konsumtion och 4) växtnäringsbalans stad-land - för ökad lokal återföring.

Följande parter har ingått i projektets konsortium; Uppsala kommun, SLU, HS Konsult/Hushållningssällskapet, SP Food & Bioscience och Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. 

Fakta:

Projektledare

Gunilla Meurling, projektledare, Uppsala kommun, +46187271256
Skicka e-post till: gunilla.meurling@uppsala.se

Projektdeltagare

Madeleine Granvik, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Maria Wivstad, föreståndare, institutionen för växtproduktionsekologi, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok), SLU, +4618671409, +46706771409
Skicka e-post: till maria.wivstad@slu.se 

Elin Röös, biträdande universitetslektor, institutionen för energi och teknik; lantbrukets teknik och system, SLU, +4618671866
Skicka e-post till: elin.roos@slu.se 

Projekttid

2016-2017

Extern finansiering

Vinnova