Handel, marknader och regional utveckling i det förindustriella Sverige (1750-1850)

Senast ändrad: 28 mars 2023

Projektet avsåg att förklara hur tillgång till nationella och internationella marknader påverkade regionala utvecklingsmönster i det förindustriella och tidigindustriella Sverige.

Syfte

Perioden från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet är av avgörande betydelse för att kunna förklara den svenska industriella revolutionen och dess relativt lyckosamma förlopp. Olika förklaringar har förts fram som t.ex. framväxten av en sofistikerad finansiell sektor och en stor humankapitalstock, båda till viss del relaterade till den agrara revolutionen. Industrialiseringen har också ansetts vara relaterad till utvecklingen av en intern marknad, en hemmamarknad, driven av ökande inkomster hos bönder och resulterande i en ökad kommersialisering, handel och kommersiella nätverk, samt marknadsfördjupning och marknadsintegration. Tidigare forskning har också visat att under 1800-talet spelade närhet till kommunikationer en viktig roll för tillväxt i såväl befolkning som i industriarbeten. Huruvida handel, marknadsutveckling, kommunikationer och/eller framväxten av finansiella institutioner och nätverk var de avgörande faktorerna som förklarar regional tillväxt resulterande i de regionala skillnader som tidigare skattats för 1860 är fortfarande en öppen fråga som projektet kan spela en viktig roll i att besvara.

Genomförande

I projektet avsåg vi att för första gången beräkna BNP på regional nivå för perioden 1750 till 1850 genom att använda Tabellverket. Tack vare unik data över inrikes handel mellan svenska hamnar (såväl som deras internationella handel) kunde vi också studera inhemska handelsströmmar för samma period. Dessa handelsströmmar användes vidare för att mäta den potentiella tillgången till marknader för de ledande svenska hamnarna och tillgången testades sedan som en förklarande variabel för den regionala ekonomiska utvecklingen. Slutligen, genom att även excerpera data över månadspriser i de svenska städerna beräknade vi marknadsintegrationens utveckling över perioden samt jämförde detta med resultaten för marknadstillgången.

Betydelse

Projektets allmänna betydelse var att bidra till forskningen kring marknadernas utveckling och deras relevans för regional ekonomisk utveckling. Genom att använda en myckenhet av data från olika källor kunde projektet beräkna såväl regional BNP som inrikes handel och marknadsintegration på ett sätt som är unikt i europeiskt hänseende. Dessutom bidrog projektet till den svenska diskussionen kring betydelsen av geografiska, institutionella och politiska faktorer under perioden som ledde upp till den svenska industrialiseringen.

Fakta:

Projektledare

Patrick Svensson, professor, avdelningen för agrarhistoria, SLU 

Projekttid

2016-2019

Extern finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse, dnr P2016-0247:1