Forskning och projekt

Senast ändrad: 30 mars 2023
Skördad råg som bundits i kärvar och hängts på krakar för torkning. Foto.

Ett av målen med kulturreservatet är att ge goda förutsättningar för bedrivande av vetenskapliga studier kring det sena 1700-talets brukande och levnadsvillkor. Avdelningen för agrarhistoria har deltagit och deltar i flera mindre projekt på Linnés Hammarby.

Svedjan

En svedja är ett skogsområde som bränts för att odla säd under en kortare period. Svedjebruket var väl utbrett i Mälardalen från medeltiden och framåt. På utmarken till kulturreservatet har svedjor anlagts i syfte att förstå den biologiska dynamiken och förutsättningarna för det äldre bondesamhällets livsmedelsförsörjning.

» Se en undervisningsfilm om svedjan vid Linnés Hammarby 

Kronoparken

En stor del av kulturreservatet var tidigare kronopark (jagbacke), vilken ägdes av kronan. Boende i Hammarby och närliggande byar fick periodvis släppa sina djur på bete där men inte ta virke. Runt Uppsala fanns totalt ett tiotal kronoparker som ursprungligen var jaktparker för småvilt. En pågående studie av kronoparkerna undersöker deras betydelse för landskap och markanvändning. Studien ingår som en del av projektet Självförvaltning och globalisering som finansieras av Kungliga Vitterhetsakademien och SLU.

» Se en undervisningsfilm om hur man tappar björksav

Linnéråg

Delar av den historiska åkern på Linnés Hammarby är avsatt för att brukas med äldre odlingsmetoder. Under september 2018 såddes ett stycke med en allmogesort av höstråg med rik genuppsättning. Syftet är att långsiktigt återanvända utsädet för att utveckla en Linnéråg, anpassad efter de lokala betingelserna på Hammarby. Projektet är en del av ett större nationellt projekt där syftet är att undersöka hur spannmålssorterna anpassar sig genetiskt till lokala förhållanden. För mer information om Linnérågen, följ länken »

Historisk kålgård

Under 2008 inleddes anläggandet av den historiska kålgården (köksträdgården). Kålgården är belägen på en före detta åkerteg och består av fem odlingsbäddar. Målsättningen är att odla äldre köksväxter på ett historiskt riktigt sätt, samt att ta vara på äldre genbanksmaterial. För mer information om kålgården, följ länken ».

» Se en undervisningsfilm om kålgården

Återskapad humlegård

Förutom att bidra smakmässigt gjorde humlen att ölets hållbarhet ökade kraftigt, en egenskap som var särskilt viktig i bondesamhället före den agrara revolutionen. Under 2009 restaurerades en del av Hammarbys historiska humlegård. Den anlades på sin gamla plats med kloner av äldre uppländsk humle från genbanken vid Julita.

» Se en undervisningsfilm om humlegården

Ängsrestaurering

På flera områden pågår slåtter med skärande redskap för att restaurera historiska ängsmarker. Fältskiktets förändringar följs upp med ett antal fasta provrutor.

Relaterade sidor: