Den lokala skogen: Kommunen som skogspolitisk aktör

Senast ändrad: 16 september 2020
En skog med höga tallar. Foto.

Projektet syftade till att kartlägga kommunernas arbete med tätortsnära skogar och därigenom deras bidrag till skogspolitikens genomförande, samt undersöka kommuners aktörskap på nationell nivå när det gäller utformningen av skogspolitiken.

För att kunna uppnå de svenska skogspolitiska målen om ett långsiktigt hållbart skogsbruk som beaktar skogens olika värden är det viktigt att förstå vilka hinder och möjligheter som finns när det gäller att nå ett mer aktivt handlande hos olika aktörer.

Trots att kommuner har en potentiellt viktig roll i skogspolitiken, särskilt när det gäller naturvärden och sociala värden, finns de sällan representerade i skogspolitiska processer på nationell nivå. Även inom skogspolicyforskningen är deras roll lite belyst. Miljörörelsen vittnar samtidigt om en stor variation bland landets kommuner. En del tillgodoser allmänhetens behov av rekreationsmarker och med att lindra konflikter mellan skogsbruk och friluftsliv, andra gör ingenting.

Med utgångspunkt i den kunskapslucka som finns på området var det övergripande syftet med vårt projekt att kartlägga kommunernas arbete med tätortsnära skogar och därigenom deras bidrag till skogspolitikens genomförande, samt undersöka kommuners aktörskap på nationell nivå när det gäller utformningen av skogspolitiken. Denna kunskap är viktig för att kunna vidareutveckla styrmedel, samordning och beslutsprocesser som rör skogen på olika nivåer i samhället.

Fakta:

Projektledare

Sara Holmgren, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU 

Deltagare

Anders Lindhagen, forskare, institutionen för skogens produkter; avdelningen för skogens produkter och marknad, SLU, +4618673840, +46702115268
Skicka e-post till: anders.lindhagen@slu.se.

Projekttid

Februari 2017–September 2018

Extern finansiär

Skogssällskapet